BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng ban BanVận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam và Vụtrưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệphội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam.

Điều 2. Hiệp hội Doanhnghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạtđộng theo Điều lệ của Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quyđịnh của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cácBộ, ngành khác có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệphội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở vàphương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng ban Ban Vậnđộng thành lập Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phíaNam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an (C64);
- Lưu: VT, TCPCP, N.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh