ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 6 (công văn số 160/CV-UB ngày 11/03/78) và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lậpPhòng xây dựng và quy hoạch trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 6 gọi tắt là PhòngXây dựng. Phòng xây dựng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân Quận, chịusự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban Nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo về kếhoạch, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và của Viện Quy hoạch Tổng hợpThành phố.

Điều 2. Phòng Xây dựngQuận có nhiệm vụ:

1. Quản lý công tác thi đua xâydựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Quận. Phòng làm chức năng tham mưu, chứcnăng quản lý hành chính – kinh tế và chỉ đạo toàn bộ công tác quy hoạch và xâydựng trong Quận.

2. Tổ chức và quản lý các cơ sởquốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã thi công xây dựng và sản xuất vậtliệu xây dựng của Quận.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổchức lại và quản lý các cơ sở tư doanh trong Quận về thiết kế, thi công xâydựng và sản xuất vật liệu xây dựng theo sự phân cấp cụ thể của Sở Xây dựng.

3. Kết hợp với Viện quy hoạchThành phố nghiên cứu, điều tra quy hoạch, cải tạo xây dựng toàn Quận, quản lýquy hoạch xây dựng của toàn Quận, kiểm tra ngăn chặn các trường hợp xây dựngtrái phép trong Quận.

4. Tổ chức thiết kế quy hoạchPhường và thiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các Phường như: trạmxá, cửa hàng phục vụ, nhà trẻ, trường học, v.v…

5. Quản lý và tổ chức thực hiệnchính sách, chế độ giá cả do Nhà nước quy định trong xây dựng và sản xuất vậtliệu xây dựng đối với các cơ sở thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xâydựng.

Điều 3. Phòng Xây dựngQuận 6 do một Trưởng phòng điều khiển, có 1 Phó Phòng giúp việc Trưởng phòng.

Biên chế của Phòng Xây dựng Quận6 được ấn định trong năm 1978 là 12 người (mười hai).

Điều 4. Các đồng chíChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch tổng hợp, Chủ tịch Ủy banNhân dân Quận 6, Trưởng phòng xây dựng Quận 6 chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
Như điều 4;
BTC Thành-ủy;
Ban TCCQ (3b);
VF Ủy ban.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại