UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/Q Ð-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNHBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGTỈNH BẮC NINH .

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
- Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08.9.2006 của Bộ Tài nguyên và Môitrường Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánhgiá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh gía tác động môi trường,
- Xét Tờ trình số 395/TT-TNMT ngày 21.8.2007 của sở Tài nguyên và Môi trường vềviệc điều chỉnh Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Báocáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báocáo đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnhBắc Ninh gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Giám đốc sởTài nguyên và Môi trường, làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Trịnh Văn Phường - Phó giámđốc sở Tài nguyên và Môi trường, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Vương Văn Điển - Giám đốc sởCông nghiệp, làm Uỷ viên.

4. Ông Vương Đình Huyền - Phó giám đốcsở Khoa học và Công nghệ, làm Uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Văn Quý - Phó giám đốcsở Kế hoạch và Đầu tư, làm Uỷ viên.

6. Ông Lê Văn Nam - Phó giám đốc sởY Tế, làm Uỷ viên.

7. Ông Lê Tiến Nam - Phó giám đốc sởXây Dựng, làm Uỷ viên.

8. Ông Nghi Quang Toán - Phó giámđốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Uỷ viên.

9. Ông Hà Minh Hoạ - Trưởng phòngquản lý môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường, làm Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, xemxét, thẩm tra đánh giá tác động môi trường của các dự án và cơ sở sản xuất kinhdoanh theo quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơquan thường trực có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trườngchiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh, tổ chức hộinghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự ántheo quy định trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng.

Quyết định này thay thế quyết địnhsố 220/QĐ-UB ngày 27.12.2004 của UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBNDtỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ