UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị, ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ; Thông tư số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ xây dựng hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 và Nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ;

Theo đề nghị của các ông Viện trưởng Viện Quy hoạch và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

Điều 2. Quy trình có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.