ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 605/KH-BYT ngày 21/8/2013 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 278/TTr-SYT ngày 04/11/2015 và Báo cáo số 452/BC-SYT ngày 30/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội LHPN tỉnh;
Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cục Thuế tỉnh (t/h);
-
Bưu điện tỉnh;
- CVP, PCVPUBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX(2). NQ. 55

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thuỷ

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020.

- Mở rộng phạm vi bao phủ BHYT; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, nâng cao các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu của người dân khi đi khám chữa bệnh; tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì tỷ lệ các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, tuyên truyền vận động các nhóm đối tượng mới tham gia BHYT, quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2015 phải đạt 93,8% dân số tham gia BHYT; tiếp tục thực hiện kế hoạch theo lộ trình đến năm 2020 phấn đấu đạt 98% dân số toàn tỉnh có thẻ BHYT.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách BHYT, nội dung tuyên truyền và giải pháp phù hợp đến từng nhóm đối tượng.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BHYT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Lộ trình bao phủ BHYT (%)

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

93,8

95,4

96,2

96,9

97,8

98

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ‘‘Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới’’ và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 25/01/2013.

- UBND các cấp trình HĐND cùng cấp đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

- Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.

- Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân về BHYT thông qua sự chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua BHYT theo quy định của Luật BHYT.

2. Tăng cường hoạt động phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp với cơ quan bảo hiểm xã hội để triển khai thực hiện Luật BHYT

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan: Xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện Luật BHYT, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người dân về chính sách BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT.

- Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành y tế, bảo hiểm xã hội thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân; phát triển số người tham gia BHYT của các nhóm đối tượng đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

3. Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT

3.1. Đối với nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 100%: Duy trì tỷ lệ các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%.

3.2. Đối với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp: Ngoài những giải pháp chung cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT; các tổ chức đại lý thu BHYT bảo đảm thuận lợi cho việc tham gia BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các đơn vị, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

Cần có các nhóm giải pháp cụ thể sau:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các ngành liên quan rà soát, đưa hết số doanh nghiệp trên địa bàn vào quản lý và tham gia BHYT.

+ Củng cố cơ sở y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp, các trạm y tế tuyến xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

+ Định kỳ 6 tháng, hàng năm Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình:

+ Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo bình xét hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, chuyển danh sách sang cơ quan BHXH để triển khai thực hiện mua thẻ BHYT cho đối tượng này.

+ Thực hiện đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình, áp dụng mức đóng theo quy định của Luật BHYT; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu hàng năm và vận động các hộ gia đình tham gia BHYT; Xác định trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình và đưa chỉ tiêu BHYT hộ gia đình trên địa bàn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Nhóm tham gia theo hộ gia đình:

+ UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng cụ thể và chỉ tiêu hàng năm và vận động đối tượng tham gia theo lộ trình kế hoạch.

+ Cơ quan BHXH mở rộng đại lý thu, chi trả kịp thời để đảm bảo cho đại lý hoạt động có hiệu quả.

+ Tích cực vận động các hộ tham gia và thực hiện giảm trừ mức đóng theo quy định.

+ Cơ quan BHXH thực hiện việc hỗ trợ lập danh sách của đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định.

4. Nâng cao năng lực tchức thực hiện, tạo thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT

- Cơ quan BHXH nghiên cứu, đổi mới phương thức thu đóng BHYT, công tác quản lý và cấp thẻ BHYT phù hợp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHYT.

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin để triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, kết nối dữ liệu giữa BHXH tỉnh với BHXH các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ đối tượng tham gia BHYT.

- Đổi mới phong cách phục vụ của cơ quan BHXH, tạo thuận lợi cho đối tượng đăng ký tham gia BHYT.

- Mở rộng đại lý thu BHYT tự đóng theo hộ gia đình về ngành y tế (trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến tỉnh…).

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người có BHYT bằng một số giải pháp chủ yếu sau:

- Ngành y tế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

- Các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác y tế. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở KCB, nhất là tuyến y tế cơ sở, đảm bảo ngày càng đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh.

- Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư y tế; chống các hành vi trục lợi quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối quỹ.

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách BHYT bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT

- Bảo hiểm xã hội tỉnh là đầu mối chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế với các nội dung:

+ Đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT, triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật về BHYT tế trên các phương diện: Vai trò của BHYT trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

- Truyền thông, tuyên truyền tới các cấp chính quyền, đoàn thể, trường học, các chi bộ, đảng viên... và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức tham gia.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện; hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí tuyên truyền của BHXH Việt Nam cấp và nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương hàng năm (nếu có) để thực hiện. Ủy ban nhân dân các cấp chủ động hỗ trợ, bổ sung kinh phí tăng cường cho các hoạt động tuyên truyền chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội theo hướng xã hội hóa hoạt động tuyên truyền chính sách BHYT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu tham gia BHYT được giao cho tỉnh Sơn La tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT theo phạm vi phụ trách và địa bàn quản lý.

- Tham mưu kịp thời những chính sách BHYT phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành gắn với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT theo lộ trình.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về chính sách BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đến công chức, viên chức, lao động trong ngành y tế, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh; chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phù hợp với bệnh lý đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người tham gia BHYT.

- Chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh về thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị sửa đổi; cải cách thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý, vừa thuận tiện cho người bệnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nhanh chóng, chính xác.

- Tham mưu, chỉ đạo mua sắm thuốc, vật tư y tế và sử dụng thuốc đúng quy định, trong giai đoạn 2016 - 2020 không để xảy ra tình trạng vượt quỹ.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, tiếp tục phổ biến chính sách BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đến tất cả các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở y tế; xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm Luật BHYT.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các bên tham gia BHYT. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức BHYT, công khai minh bạch thông tin về quyền lợi của người tham gia BHYT; đến cuối năm 2015 phải triển khai thực hiện xong giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHYT.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu đã xây dựng, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Sở Y tế và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

- Tập trung thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ tham gia BHYT tại các địa phương đang có tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

- Lập dự toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp dự toán ngân sách chung của tỉnh.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người có BHYT được hưởng đúng quy định, phấn đấu giảm dần kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT và tiến đến cân đối được quỹ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán BHYT cho kế toán các bệnh viện.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức, củng cố hệ thống đại lý thu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tăng cường đại lý chân rết tại các tổ chức, đoàn thể cấp xã như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ,… nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, chú ý tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, quán triệt trong Cấp ủy đảng, các đoàn thể gương mẫu thực hiện vận động người thân tham gia BHYT.

- Cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đề ra chương trình hoạt động cụ thể hàng năm để phối hợp tuyên truyền vận động trong hội viên, đoàn viên và gia đình hội viên, đoàn viên tham gia BHYT.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, căn cứ kinh phí khám, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết được để lại sử dụng tại địa phương hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch sử dụng 20% phần kết dư quỹ khám, chữa bệnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để sử dụng phần kinh phí này đúng quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xác định đầy đủ các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện ngành quản lý; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng đạt 100% theo quy định gửi đến cơ quan BHXH chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách chuyển BHXH huyện in thẻ BHYT và tiếp nhận thẻ từ BHXH huyện, thành phố cấp phát cho các đối tượng kịp thời.

- Hàng năm, chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thực hiện các chính sách xã hội và cấp thẻ BHYT theo quy định cho người nghèo, cận nghèo.

- Hàng quý, cơ quan Lao động - TBXH phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp đối chiếu số liệu việc cấp thẻ tăng hoặc giảm của đối tượng là Người có công để điều chỉnh số liệu chính xác.

- Hàng quý, cơ quan Lao động - TBXH có trách nhiệm chuyển kinh phí tương ứng với mệnh giá tổng số thẻ BHYT là Người có công với cách mạng đã cấp cho các đối tượng vào tài khoản chuyên thu BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, tọa đàm, nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung chính sách, pháp luật về BHYT để tự giác tham gia, nhất là các đối tượng thuộc diện bắt buộc phải tham gia, đối tượng tự nguyện hộ gia đình và học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các huyện, thành phố tiếp tục biên soạn tin bài và tăng thời lượng phát thanh về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT để tuyên truyền đến nhân dân.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Sơn La

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHYT toàn dân để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về BHYT toàn dân…

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT, đến năm 2015 các nhà trường phải đạt 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện pháp luật của các trường học.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, chấp hành Luật BHYT nói riêng; giáo dục các em hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHYT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích và hỗ trợ HSSV tham gia BHYT, nhất là các địa bàn khó khăn.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV ngay tại trường học, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích, đúng quy định.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thẩm định dự toán Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng, tổng hợp trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí.

- Cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

- Thực hiện quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng theo đúng thời gian quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý sử dụng quỹ BHYT.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh

- Cập nhật kịp thời tình hình biến động của các doanh nghiệp, như danh sách các đơn vị mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh…Định kỳ hàng quý cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh để cơ quan BHXH tổ chức quản lý đơn vị tham gia BHYT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHYT cho người lao động.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo triển khai đến tổ chức Công đoàn các cấp nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT, tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tham gia BHYT toàn bộ các thành viên trong hộ tại nơi cư trú.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT.

- Tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

10. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh rà soát, lập danh sách đối tượng đồng bào dân tộc theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua BHYT theo quy định.

11. Bưu điện tỉnh

- Chỉ đạo cho Bưu điện cấp huyện tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách người đã tham gia BHYT theo mẫu do BHXH cấp huyện chuyển đến để vận động người dân tham gia được liên tục và tuyên truyền cho người chưa tham gia tích cực tham gia BHYT; lập danh sách và thu tiền, phát thẻ BHYT cho người tham gia đúng đủ kịp thời.

- Chỉ đạo đại lý bưu điện ở các xã, phường, thị trấn phối hợp với đại lý thu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, tiểu khu, tổ, bản để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của xã.

- Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên trong hệ thống bưu điện tham gia BHYT cho tất cả thành viên trong hộ gia đình (trừ các thành viên đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác).

12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Luật BHYT, chỉ đạo tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong gia đình của các đối tượng này tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ các thành viên đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác).

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHYT tại địa phương, quán triệt trong các cơ quan chức năng thuộc huyện, thành phố thực hiện các giải pháp tiến tới BHYT toàn dân và tiếp tục triển khai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động 100% thành viên trong gia đình tham gia BHYT, đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, riêng năm 2015 phải đạt 93,8% dân số có thẻ BHYT, xác định đây là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát và phân theo nhóm đối tượng để vận động như (học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp chưa tham gia BHYT …) để có giải pháp vận động tham gia thông qua việc tuyên truyền và phát triển mạng lưới đại lý thu BHYT giúp người dân tiếp cận thông tin về BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 củaliên bộ: Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đúng thời gian đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định pháp luật.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị

Tăng cường tuyên truyền, vận động trong tổ chức hội và đoàn viên, hội viên,phấn đấu mỗi tổ chức hội có 93% đoàn viên hoặc hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia BHYT vàvận động thân nhân gia đình của đoàn viên, hội viên tham gia BHYTtheo hộ gia đình (trừ các thành viên có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác)./.