ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 8659/KH- UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản s 135/STP-QLXLVPHC &TDTHPL ngày 01/2/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND (b/c);
- Chủ tịch và các PCT
UBND tỉnh;
-
UB MTTQVN tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND t
nh;
- Lưu VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

QUY CHẾ

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nội dung, phương thức và những điều kiện thực tế bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, những quy định pháp luật có liên quan và phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Khách quan, công khai, minh bạch.

2. Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

4. Bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

5. Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân.

Điều 3. Hình thức theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức:

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm.

2. Báo cáo của các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

4. Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm hàng năm.

5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

6. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 4. Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

3. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật;

4. Xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Các sở, ban, ngành:

a. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, qua kết quả rà soát kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời bổ sung, sửa đổi, thay thế, đình chỉ thi hành hoặc ban hành văn bản mới nhm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đng bộ của hệ thng pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

b. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, các cơ quan gửi đề nghị xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm tiếp theo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp để tổng hp xây dựng Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần tham mưu ban hành.

c. Thường xuyên theo dõi, đối chiếu với chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh để phát hiện các văn bản chưa được ban hành hoặc ban hành chậm hơn tiến độ thời gian yêu cu, xác định nguyên nhân và kiến nghị phương án xử lý; phi hợp với Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Sở Tư pháp chtrì, phối hp với các cơ quan rà soát, kiểm tra, phát hiện các văn bản do y ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung mâu thun, chng chéo, không bảo đảm tính khả thi, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương để kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a. Thống kê nhu cầu tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiến hành theo dõi.

b. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hp của hoạt động tập huấn (kiến nghị về nội dung, hình thức tập huấn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực); tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân.

c. Đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật; các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo việc thi hành pháp luật.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật..

Điều 7. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a. Rà soát, lập danh mục các quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chưa được thi hành kịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác hoặc thiếu thống nhất.

b. Đánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm trên và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện biện pháp kịp thời tổ chức thi hành văn bản pháp luật đã có hiệu lực.

2. Sở Tư pháp xem xét, tổng hp các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 8. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Trên cơ sở lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm do Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn triển khai của Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gửi Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình cho Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hp.

Điều 9. Thu thập thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực theo dõi

1. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực, ngành, địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc thu thập thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Thực hiện báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: có trách nhiệm báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (báo cáo hàng năm, báo cáo theo lĩnh vực, địa bàn và báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Tư pháp theo đúng thời hạn được xác định trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Tư pháp tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đảm bảo đúng thời gian quy định.

Điều 11. Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Sở Tư pháp:

a. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thu thập thông tin kiến nghị của nhân dân về tình hình thi hành pháp luật.

b. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh thu thập ý kiến của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật.

c. Phối hp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, các cơ quan thông tn báo chí có văn phòng đặt tại tỉnh Khánh Hòa để thu thập ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật.

d. Hướng dẫn và giúp các cơ quan, đơn vị xử lý những vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, trình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

3. Tổng hp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương, kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật trình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

4. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính xác và thống nhất.

Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh về điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

2. Chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương;

3. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao (số liệu từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau), gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/10 (qua Sở Tư pháp tổng hp); báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương.

Điều 14. Kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Sở Tài chính tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc lập dự toán, phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. UBND cấp huyện lập dự toán, đảm bảo kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình ở địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hp, triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.