CHỦ TỊCH NƯỚC
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 và Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 16/3/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-CTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thúy Trâm, sinh ngày 05/10/1982 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Dagmarsgade 17.1.207, 2200 Kobenhavn.N./.
Giới tính: Nữ
2. Trần Danh Nhân, sinh ngày 24/8/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Ruten 205, 2-3, 2700 Bronshoj
Giới tính: Nam
3. Nguyễn Văn Phát, sinh ngày 08/5/1974 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Sabro Kirkevej 149, 8471 Sabro
Giới tính: Nam
4. Văn Phú Tài, sinh ngày 25/9/1990 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Spurvegprden 11, 2th, 2650 Hvidovre
Giới tính: Nam
5. Âu Ngọc Thanh, sinh ngày 11/5/1974 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Soholtparen 44, 2660 Brondy
Giới tính: Nữ
6. Nguyễn Thị Nguyên Sa, sinh ngày 07/11/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Engbakken 18, Landing, 8471 Sabro
Giới tính: Nữ
7. Nguyễn Thị Ngân Giang, sinh ngày 31/8/1975 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Ryparken 12, .tv., 2100 Copenhagen East
Giới tính: Nữ
8. Phạm Lê Quỳnh, sinh ngày 03/9/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Romer Havre 6, 4-118, 9400 Norresundby
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Thị Kim Trinh, sinh năm 1972 tại Long An
Hiện trú tại: Birkeparken 114, 6230 Rodekro
Giới tính: Nữ
10. Đậu Thị Phương Dung, sinh ngày 08/8/1988 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Osterbrogade 27, 2, 7620 Lemvig
Giới tính: Nữ
11. Ngô Đức Tài, sinh ngày 24/4/1989 tại Tp. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Langkorvej 223, 1.sal.tv, 8381 Tilst Arhus
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?