ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẠC LIÊU

(Về việc chọn điểm chỉnh lý tài liệu một số ngành tỉnh và huyện đã đến hạnnộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và kho lưu trữ huyện)

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia số: 34/2001/PL-UBTVQH 10 của Uy ban thường vụ Quốc hội ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số: 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số: 01/2003/QĐ-UB ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh;

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ngày 04/4/2001 và Nghị định số: 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004. UBND tỉnh chọn một số cơ quan cấp tỉnh làm điểm trong việc chỉnh lý và giao nộp tài liệu vào kho Trung tâm lưu trữ tỉnh và kho lưu trữ huyện cụ thể như sau:

1. Đối với cấp tỉnh:

a. Sở Giáo dục-Đào tạo

b. Sở Lao động Thương binh-Xã hội

c. Sở Tài chính-Vật giá

d. Sở Nội vụ

e. Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

2.Đối với cấp huyện:

Chọn huyện

2. Đối với cấp huyện:

Chọn huyện Vĩnh Lợi tổ chức chỉnh lý tài liệu lưu trữ của HĐND-UBND huyện, các phòng trực thuộc UBND huyện để nộp vào kho lưu trữ của huyện Vĩnh Lợi.

Điều II: Thủ tướng các cơ quan đơn vị đã nêu tại điều I có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể hóa và trực tiếp chỉ đạo triển khai việc tổ chức chỉnh lý tài liệu lưu trữ để hoàn chỉnh phòng lưu trữ của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao trách nhiệm cho Trung tâm luư trữ tỉnh phối hợp với Sở tài chính – Vật giá hướng dẫn việc bố trí sử dụng và quyết toán kinh phí theo qui định hiện hành.

Điều III: Chánh văn phong HĐND-UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu tại điều I, Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh Lợi, Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Giang