NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/ QĐ-TTgngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

 

THỐNG ĐỐC NGÂN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 6/2002/QĐ-TTg ngày 15/5/2002 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của ngườicư trú là tổ chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫnthi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ nhưsau:

1. Sửa đổi điểm 1a mục 1 Chương II như sau:

"a)Đối tượng là tổ chức kinh tế: Phải bán ngay tối thiểu 30% số ngoại tệ thu đượctừ nguồn thu vãng lai cho ngân hàng."

1.1. Sửa đổi điểm 2.2a mục 1 Chương II như sau:

"Khingoại tệ được ghi Cóvào tài khoản tiềngửi ngoại tệ của tổ chức mà ngân hàng chưa xác định được là nguồn thu vãng laiphải bán thì ngân hàng thực hiện việc trích chuyển ngay sang tài khoản"Tiền giữ hộ và đợithanh toán" 30% số ngoại tệ đối với tổchức kinh tế hoặc 100% đối với tổ chức xã hội; đồng thời, thông báo ngay cho tổchức biết;"

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2002.

Điều 3.Thủ trưởng các vụ, cục, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước,Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc)các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, Chi nhánhngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức,hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Dương Thu Hương