ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệtKế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Kế hoạch s 1218/KH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Công văn s 108/SYT-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế - Trưởng ban;

2. Bà Lưu Thị Liên - Phó giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyn Văn Dung - Phó giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng ban;

5. Ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Phó Trưởng ban;

6. Ông Hoàng Minh Hiền - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế - y viên thường trực;

7. Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chánh Văn phòng Sở Y tế - Ủy viên;

9. Bà Kiều Mai Phương - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế - y viên;

10. Ông Uông Văn Trường - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế - y viên;

11. Bà Đỗ Kim Quy - Phụ trách phòng Tài chính kế toán Sở Y tế - Ủy viên;

12. Ông Bùi Văn Xuân - Phó trưởng phòng QLHNYDTN Sở Y tế - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Văn Hanh - Phó trưởng phòng Kế hoạch Sở Y tế - y viên;

14. Ông Hà Giang Nam - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế - y viên;

15. Ông Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn - y viên;

16. Ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc Bệnh viện ĐK Hà Đông - y viên;

17. Ông Đặng Đức Hoàn - Giám đốc Bệnh viện ĐK Hoài Đức - y viên;

18. Bà Nguyễn Thị Thương Thương - Chuyên viên phòng TCCB Sở Y tế - Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Xây dựng và chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo đúng quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế thuộc Thành phố quản lý:

- Thành lập Ban chỉ đạo tại các đơn vị;

- Triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

3. Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của các cơ sở y tế thuộc Thành phố quản lý.

4. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng ban thống nhất phân công và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT
UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
- VPUBTP: PCVP P.V.Chiến; phòng
VX, TH;
- Lưu VT, VX
Thanh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TCH
Nguyễn Văn Sửu