ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5627/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHBỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3141/QĐ-UBND NGÀY 12/6/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐPHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) QUẬN HÀ ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 09 tháng 01năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sửdụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 06/02/2014củaUBND Thành phố duyệt Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) quận HàĐông;

Căn cứ Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 12/6/2014củaUBNDThành phố về việc điều chỉnhkhoản 1 Điều 2 Quyết, định số 831/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 củaUBND Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 5970/TTr-STNMT-KHTH ngày 23 tháng 10 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh nội dung Quyết định số3141/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất05 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Hà Đông, như sau;

1. Điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1, Điều 1gồm:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Diện tích năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

2

Đất phi nông nghiệp

3493,24

3505,08

3533,46

3619,39

4167,59

4220,37

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

127,74

126,03

130,14

129,06

261,59

261,22

2.15

Đất ở đô thị

1523,06

1537,85

1558,53

1622,40

1887,15

1883,86

2. Cập nhật bổ sung danh mục công trình “Dự ánTrung tâm thương mại, nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID tại số 430 phố CầuAm, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, diện tích 19.593,8 m2 đất” vàodanh mục công trình trong năm thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2014 của quận HàĐông.

Điều 2.Các nội dung khác ghi tại Quyết địnhsố 3141/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND Thành phố giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành củaThành phố, Mặt trận tổ quốc Thành phố và Chủ tịch Ủyban nhân dân quận Hà Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNđ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh