ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5628/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAIĐOẠN 2015 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTgngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác Trợgiúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BTPngày 24/8/2015 của Bộ Tư pháp vviệc ban hành Kếhoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúppháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 3076/TTr-STP ngày 14 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề ánđổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được phê duyệt kèm theoQuyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở,Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia,Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBND TP: CVP, PCVP
- Các phòng CV;
- TTTH công báo,Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 -2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả cácnhiệm vụ để đạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý(TGPL) giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, giúp các đối tượng được TGPL trên địa bànthành phố hưởng dịch vụ TGPL ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nội dung cụ thể,thời gian thực hiện và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vịcó liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảođảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảođảm tính khả thi, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị cóliên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIANTHỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2015 đếnkhi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực:

1.1. Tchứchội nghị quán triệt triển khai nội dung Đề án:

UBND thành phố giao cho Sở Tư phápchủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hội nghị quántriệt về việc triển khai Đề án.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2015.

1.2. Rà soát, đánh giá hiệuquả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, đề xuất phương án xử lý theo điểma khoản 1 mục II Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạoTrung tâm TGPL Nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hp:UBND các quận, huyện

- Thời gian thực hiện: năm 2015 -2016.

1.3. Xây dựng Đề án sắp xếp vịtrí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm TGPL Nhà nước phùhợp với nội dung Đề án: chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL Nhà nước, nhucầu TGPL, điều kiện xã hội hóa công tác TGPL; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trìnhđộ, năng lực của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và cáccơ quan chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 -2016.

1.4. Chuyển số biên chế dôi dưcủa Trung tâm TGPL nhà nước sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của SởTư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, PhòngTư pháp quận, huyện, cơ quan quản lý về TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp:Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

1.5. Tăng cường công táctruyền thông, phổ biến pháp luật về TGPL trên các phương tiện thông tin đạichúng: báo, truyền hình của thành phố, thiết lập và duy trì đường dây nóng vềTGPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạoTrung tâm TGPL Nhà nước thành phố thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin vàTruyền thông, các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.6. Thực hiện các hoạt độngquản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL: Lựa chọn tổ chức hành nghề luậtsư, luật sư thực hiện TGPL của nhà nước; Công bố danh sách Trgiúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên của Trung tâm TGPL trên trangthông tin điện tử, đồng thời niêm yết tại trụ sở của các cơ quan tiến hành tốtụng trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạoTrung tâm TGPL Nhà nước thành phố triển khai thực hiện.

- Đơn vị phối hp:các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố, Đoàn Luật sư thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.7. Xâydựng dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL trình UBND thành phố bao gồm: kinh phíchi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trungtâm TGPL Nhà nước và các hoạt động TGPL ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chicho nghiệp vụ TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạoTrung tâm TGPL Nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính vàVăn phòng UBND thành phố

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trgiúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025:

2.1. Triển khai thi hành LuậtTrợ giúp pháp lý (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉđạo Trung tâm TGPL Nhà nước, các đơn vị có liên quan: các cơ quan tiến hành ttụng, Sở Tài chính, Mặt trận Tquốc Việt Nam, Hội luật gia, Đoàn Luật sư thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

2.2. Tiếp tục triển khai thựchiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý chongười nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉđạo Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hp:Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

2.3. Sơ kết 3 năm thực hiện Đềán

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháplà đầu mối tổng hp báo cáo, tham mưu UBND thànhphố tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2018

2.4. Tổng kết thực hiện Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp là đầumối tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo BộTư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2025.

2.5. Thực hiện các nội dungnhiệm vụ khác theo quy định của Luật TGPL (sửa đổi), Đề án của Chính phủ và Kếhoạch của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hp với các Sở, ban, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ vàcác Sở, Ban, Ngành có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của cáccông chức, viên chức trong Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vàtổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tài chính và cácSở, ngành có liên quan bố trí đủ kinh phí cho công tác TGPL trên địa bàn thànhphố.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quanthuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch vàtheo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quảtừng giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND thành phố, gửi Bộ Tưpháp;

- Tham mưu giúp UBND thành phố tổchức sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. S Tài chính:

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng Dựtoán, bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn chế độ chivà thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. S Ni v:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp vàcác Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp vị trí, việc làm củacông chức, viên chức Trung tâm TGPL;

4. Sở Thông tin và truyềnthông:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phátthanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo của Hà Nội tuyên truyền pháp luật về TGPL.

5. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vịcó liên quan khảo sát, đánh giá nhu cầu TGPL của người khuyết tật, người nghèo,người dân tộc thiểu số, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện TGPL có hiệuquả

6. Ủy ban nhân dân các quận,huyện, thị xã:

- Chỉ đạo phòng Tư pháp, các đơn vịcó liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tổ chức thựchiện Kế hoạch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cáchoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai trên địa bàn có hiệu quả, đúng đốitượng;

7. Đề nghị:

- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thànhphố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trênđịa bàn thành phố: tích cực phối hp với các cơ quan, đơnvị có liên quan trong công tác trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượngtham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đượchưởng trợ giúp pháp lý.

- Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thểnhân dân Thành phố:

Phối hợp với các cơ quan chính quyềntrong hoạt động trợ giúp pháp lý; Tham gia giám sát, phản biện và đề xuất, kiếnnghị về các hoạt động của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.