ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC QUÂN DÂN Y KẾT HỢP GIAI ĐOẠN 2005-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tại T trình số 396/TTr-SYT ngày 02/03/2016 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác quân dân y kết hợp giai đoạn 2005-2015.( danh sách kèm theo)

Điều 2.Các tập thể và cá nhân được khen thưởng ghi tại Điều 1 Quyết định này được hưởng các quyền lợi quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; Giám đốc Sở Y tế; các tập thể và cá nhân có tên ghi tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT
, TL, HL (10b)

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN
(Kèm theo Quyết định số: 563/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Tập thể

1. Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

2. Bệnh viện Đa khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

3. Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

4. Ban Quân y, Phòng Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa;

5. Bệnh viện Quân y 87 thuộc Tổng Cục Hậu cần.

II. Cá nhân

1. Ông Lâm Quang Chứng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

2. Ông Trần Ngọc Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

3. Ông Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thuộc tỉnh Khánh Hòa;

4. Ông Phạm Tuấn Hiển, Bác sĩ Khoa Phụ - Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

5. Ông Huỳnh Trọng Tân, Phó Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

6. Ông Diệp Bảo Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

7. Ông Phạm Trần Hà, Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa;

8. Ông Trịnh Viết Thắng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 thuộc Tổng Cục Hậu cần;

9. Ông Lê Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa;

10. Ông Huỳnh Thanh Phước, Quân y sĩ, Ban chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa./.