UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt suất đầu tư cho trồng và chăm sóc rừng.

_________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Công văn số 114/BNN-LN ngày 12.01.2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12.9.2006 về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Xét các đề nghị: Số 202/NN-LN ngày 09.3.2007 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 239/KH-TH ngày 05.4.2007 của sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt suất đầu tư cho trồng và chăm sóc rừng;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt suất đầu tư cho trồng và chăm sóc rừng như sau:

1. Trồng rừng bước 1: Trồng thông xen keo hoặc thuần keo; mật độ 2500cây/ha (cuốc hố 30x30x30cm), tỉ lệ trồng dặm 10%, với mức 5.000.000 đồng/ha.

Trong đó: - Trồng, chăm sóc năm thứ nhất: 3.300.000 đồng/ha.

- Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.700.000 đồng/ha bao gồm:

+ Chăm sóc năm thứ 2: 850.000 đồng/ha.

+ Chăm sóc năm thứ 3: 550.000 đồng/ha.

+ Chăm sóc năm thứ 4: 300.000 đồng/ha.

2. Trồng rừng bước 2: Trồng thuần thông caribê, Mã vi hoặc xen cây bản địa, mật độ 1.000 cây/ha, thâm canh cục bộ theo hố.

a. Trồng, chăm sóc năm thứ nhất: 12.000.000 đồng/ha.

b. Chăm sóc 3 năm tiếp theo: 1.700.000 đồng/ha bao gồm:

+ Chăm sóc năm thứ 2: 850.000 đồng/ha.

+ Chăm sóc năm thứ 3: 550.00 đồng/ha.

+ Chăm sóc năm thứ 4: 300.000 đồng/ha.

Điều 2: Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ định mức tại Điều 1 phân bổ chi tiết và hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm Lâm; UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Túy