ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc đổi tên Sở Tài chính – vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết đinh số 208/2003/QĐ-TTg , ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết đinh số 177/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết đinh số 168/QĐ-TU ngày 26/112001 của Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai thực hiện theo Quyết định số 177/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh