ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 về việc ban hành Quy định về trình tự soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Điều 2. Căn cứ vào Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, các cơ quan được phân công chủ trì, triển khai việc xây dựng nội dung dự thảo văn bản, tổ chức lấy ý kiến góp ý các cơ quan liên quan; gửi Sở Tư pháp thẩm định; hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCĐp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên).

STT

Tên loại VB

Trích yếu nội dung văn bản

Văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp xây dựng văn bản

Thời điểm trình dự thảo cho UBND Tỉnh

01

Quyết định

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý I/2016

02

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ; Sở Tài chính

Quý I/2016

03

Quyết định

Quy định quản lý đối với các dự án đầu tư kinh doanh do tỉnh Phú Yên quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2016

04

Quyết định

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Ban Quản lý Khu kinh tế

Sở Nội vụ.

Quý I/2016

05

Quyết định

Quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, VP.UBND tỉnh

Quý I/2016

06

Quyết định

Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia, giải cúp các Câu lạc bộ mạnh quốc gia, giải thể thao quốc gia theo khu vực và giải thi đấu của tỉnh.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Quý I/2016

07

Quyết định

Quy định một số tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm lựa chọn được nhà thầu thi công có đủ năng lực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2016

08

Quyết định

Quy định về phân giao nhiệm vụ, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2016

09

Quyết định

Quy định về cơ cấu thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ; Sở Tài chính

Quý II/2016

10

Quyết định

Ban hành “Quy định phối hợp giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Thanh tra

Quý II/2016

11

Quyết định

Về việc quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Quý II/2016

12

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Công thương

Các sở ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Quý II/2016

13

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh.

Quý II/2016

14

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quý II/2016

15

Quyết định

Ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh”.

Sở Tài chính

Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quý II/2016

16

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế

Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

Quý II/2016

17

Quyết định

Ban hành “Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quý II/2016

18

Quyết định

Ban hành “Quy định về phân vùng xả nước thải vào sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

19

Quyết định

Ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2016

20

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Tư pháp

Quý II/2016

21

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh.

QĐ 35/2013 QĐ-UBND

Sở Tư pháp

Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý II/2016

22

Quyết định

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

QĐ 51/2014 QĐ-UBND

Sở Tư pháp

Sở Lao động TB và xã hội, Công an tỉnh, VP.UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý II/2016

23

Quyết định

Quy định mức chi nhuận bút tác phẩm sân khấu, các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

Quý II/2016

24

Quyết định

Ban hành quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, điều kiện thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được thu hút, đào tạo, đãi ngộ.

Sở Y tế

Quý III/2016

25

Quyết định

Ban hành “quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp”.

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động TB và Xã hội

Quý III/2016

26

Quyết định

Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở y tế; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty CP cấp thoát nước Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý III/2015

27

Quyết định

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Tư pháp

Quý III/2016

28

Quyết định

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý III/2016

29

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (Thay thế Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2016

30

Quyết định

Ban hành quy định về đánh giá lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

31

Quyết định

Ban hành quy chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

32

Quyết định

Ban hành quyết định về “Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh”.

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2016

33

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Quý IV/2016

34

Quyết định

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Quý IV/2016