ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Xâydựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh tại Tờ trình số 322/TTr-SXD ngày 17/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình - Phầnxây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnQuyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 738/QĐ-UBND ngày 26/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tây Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo VP; KT2;
- Lưu: VT, VP. UBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh