ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Thực hiện Thông báo số 62/TB-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa về tình hình, kết quả công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Văn bản số 83/SDL-VP ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019.

Điều 2.Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch.

Sở Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; tham mưu những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ trước 10/7/2019 và 15/01/2020.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (báo cáo);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổng cục Du lịch (báo cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng: KT, TH, XDNĐ;
- Lưu: VT, HPN, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch năm 2018 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phần A

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CHO NĂM 2019

- Doanh thu du lịch: 22.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9%.

- Tổng lượt khách lưu trú: Đón trên 6,8 triệu lượt, tăng khoảng 7%. Trong đó: Khách quốc tế đạt 3,3 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ;

- Tổng ngày khách lưu trú: phấn đấu đạt 18,490 triệu ngày khách, tăng trưởng 17%. Trong đó, ngày khách quốc tế ước đạt 12,54 triệu ngày khách, tăng 24%.

Phần B

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực du lịch.

2. Triển khai, phổ biến Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (ban hành kèm theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh; Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển quốc tế...

3. Triển khai có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch nêu tại Phụ lục I Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

4. Triển khai tốt các nội dung chương trình Năm Du lịch quốc gia năm 2019.

5. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phục vụ khách du lịch, nhằm tăng thời gian lưu trú, tăng sức chi tiêu của khách du lịch.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hoàn chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch:

Xây dựng đề án cơ cấu lại ngành Du lịch Khánh Hòa (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị thực hiện: Thuê tư vấn xây dựng đề án;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2. Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư sản phẩm du lịch

2.1. Tổ chức khảo sát và đề xuất giải pháp phát triển các điểm đến phục vụ khách tàu biển quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.2. Tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bắc bán đảo Cam Ranh”.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.3. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác sưu tầm, khôi phục, bảo vệ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, các giá trị di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội, nghi thức truyền thống của dân tộc bản địa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ nhu cầu tìm hiểu đời sống văn hóa tâm linh, thưởng thức giá trị tinh thần cho du khách.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: UBND huyện Khánh Vĩnh;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4. Xây dựng mô hình “Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Vinpear;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.5. Xây dựng “Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ tour 4 đảo” (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và UBND TP. Nha Trang.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch

3.1. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thuế năm 2018 đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khách trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thuế tỉnh;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

3.2. Triển khai Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

3.3. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.4. Tổ chức rà soát hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương có liên quan; các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.5. Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và các cán bộ phụ trách du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp tham gia các hoạt động.

3.6. Ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành; các địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.7. Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa Thanh tra Sở Du lịch và Thanh tra các ngành và các địa phương (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.8. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách đến và đi từ các chuyến tàu biển du lịch quốc tế hoạt động tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.9. Xây dựng Kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông; kiểm soát chất lượng dịch vụ vận chuyển và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.10. Xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền cho các địa phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Xúc tiến, quảng bá du lịch

4.1. Thực hiện các hoạt động, sự kiện do tỉnh Khánh Hòa tổ chức theo Kế hoạch số 478/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 14/01/2019 về triển khai chương trình tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia - Nha Trang, Khánh Hòa 2019”.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị đồng chủ trì: theo Kế hoạch số 478/KH-UBND tỉnh;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp tham gia các hoạt động.

4.2. Thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ khách du lịch

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp; Sở ngành có liên quan.

4.3. Tham gia các hội chợ trong nước: Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2019 và Hội chợ ITE HCMC 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III/2019

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.4. Thực hiện xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường nước ngoài: Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Nga, Campuchia, Trung Quốc và Malaysia.

- Mục tiêu: Ưu tiên khôi phục các thị trường truyền thống như Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc, Nhật,...; chọn lọc, hướng đến khai thác phân khúc khách du lịch có mức chi tiêu cao của thị trường khách Nga và khách Trung Quốc; phát triển hơn nữa thị trường khách Hàn Quốc.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.5. Thực hiện ấn phẩm quảng bá du lịch Khánh Hòa

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7); Ngày Du lịch thế giới (27/9) và Năm Du lịch Quốc gia 2018.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.7. Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trong năm 2019: Lễ đón vị khách du lịch thứ 7 triệu đến Nha Trang - Khánh Hòa; Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip quốc tế...

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.8. Tham gia các Hội thảo, Hội nghị do các cơ quan cấp Bộ tổ chức

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

4.9. Xây dựng đề án quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường du lịch

5.1. Tổ chức Phát động Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

5.2. Xây dựng phương án quản lý, kiểm tra các hoạt động du lịch trên Vịnh Nha Trang đảm bảo an toàn cho du khách, kịp thời ngăn chặn, hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Nha Trang;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

5.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp du lịch, khen thưởng, tổng kết ngành và các kỳ họp của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

5.4. Rà soát, hoàn thiện Đề án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018).

- Thời gian thực hiện: Trong quý I/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở ngành và các địa phương.

6. Công tác đào tạo nhân lực

6.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2016-2020.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

6.2. Tổ chức điều tra nguồn nhân lực tại doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

6.3. Hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo trên trên lĩnh vực du lịch đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch và triển khai cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện hợp tác gắn kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ giáo viên, tổ chức thực tập và giải quyết việc làm cho học viên.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Hợp tác liên kết phát triển du lịch

Triển khai Sơ kết liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - Lâm Đồng tại Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2019.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

III. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 4,7 tỷ đồng. Trong đó, triển khai cho các hoạt động cụ thể như sau:

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư sản phẩm du lịch khoảng 172 triệu đồng.

2. Công tác quản lý nhà nước khoảng 319 triệu đồng.

3. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch khoảng 2,2 tỷ đồng.

4. Đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường du lịch khoảng 83 triệu đồng.

5. Công tác đào tạo nhân lực khoảng 1,9 tỷ đồng.

6. Hợp tác liên kết phát triển du lịch khoảng 16 triệu đồng.

Dự toán chi tiết kinh phí để triển khai các nhiệm vụ cụ thể được các đơn vị tham mưu xây dựng, thực hiện theo quy định của nhà nước.

Phần C

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019.

2. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/01/2020.

3. Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

4. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019.

5. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Làm đầu mối để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí trong việc triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị trao đổi với Sở Du lịch để thống nhất bàn bạc tìm phương án giải quyết thích hợp; nếu vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.