ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIN PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020”; Quyết định s 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Th tướng Chính phủ Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI kỳ họp thứ 12 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016;

Theo đề nghị của Bảo hiểm Xã hội tỉnh tại Công văn số 113/BHXH-VP ngày 18/02/2016 và đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 81/TTr-SYT ngày 23/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện phát triển đối tượng tham gia bo him y tế năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc SY tế, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph phi hợp tổ chức triển khai thực hiện đạt chtiêu được giao tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bảo him xã hội tnh- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- N Điều 3;
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT các PCT UBND t
nh;
- Lưu V
P, K1, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIM Y TẾ NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số: 565/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

STT

Đơn v

Năm 2015

Năm 2016

n số (người)

Số ngưi tham gia BHYT

Tỷ lệ %

Dân số dbáo (người)

S người tham gia BHYT

Tỷ lệ %

1

Thành ph Quy Nhơn

286.209

232.653

81,29

287.125

231.187

80,52

2

Huyn Tuy Phước

183.787

114.527

62,32

184.375

114.159

61,92

3

Th xã An Nhơn

182.453

113.267

62,08

183.037

112.518

61,47

4

Huyện Phù Cát

192.015

138.945

72,36

192.629

135.189

70,18

5

Huyện Phù Mỹ

170.883

144.686

84,67

171.430

142.259

82,98

6

Huyện Hoài Nhơn

206.971

175.289

84,69

207.633

167.667

80,75

7

Huyện Tây Sơn

125.906

81.204

64,50

126.309

80.487

63,72

8

Huyện Hoài Ân

86.228

59.254

68,72

86.504

57.570

66,55

9

Huyện Vân Canh

26.620

26.620

100,00

26.705

26.532

99,35

10

Huyện Vĩnh Thnh

33.530

33.530

100,00

33.637

33.461

99,48

11

Huyện An Lão

28.416

28.303

99,60

28.507

28.380

99,55

Tổng cộng

1.523.018

1.148.278

75,39

1.527.891

1.129.409

73,92