ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5662/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHPHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sưphục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sưđến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnQuyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm2010 đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8năm 2012 của Bộ trưởng Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lượcphát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 3936/TTr-STP ngày 07 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Ban,Ngành, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PVP/PCNC, VX;
- Trung tâm Tin học – Công báo Thành phố;
- Phòng PCNC (2b);
- Lưu: VT, (NC/K) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬTSƯ ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ,giải pháp của Đ ề án

“Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinhtế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án); “Chiến lược pháttriển nghề luật sư đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTgngày 05 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược); Quyết định số1759/QĐ-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhậpkinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 ” và Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khaiChiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

2. Xác định các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể để triểnkhai thực hiện, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp củacác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đềán, Chiến lược trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

II. Yêu cầu

1. Thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giảipháp được quy định tại Đề án, Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạchtriển khai Đề án, Chiến lược của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm phát triển nghề luậtsư trên địa bàn thành phố theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng được các yêucầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

2. Xác định lộ trình, chỉ tiêu phấn đấu trong từnggiai đoạn phát triển đội ngũ luật sư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu quy định trong Đề án, Chiến lược.Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50 luật sư hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vựcđầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, đồng thời phát triển đượckhoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/ 01 tổchức, trong đó, có ít nhất 04 tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam có thươnghiệu, uy tín trong khu vực và thế giới.

3. Các hoạt động, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạchphát triển nghề luật sư phải mang tính khả thi; phù hợp chức năng, nhiệm vụ củacơ quan, tổ chức được phân công; đề cao trách nhiệm đồng thời đảm bảo sự phốihợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Kế hoạchphát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại thành phố.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Giai đoạn 2013 – 2015

1. Triển khai, thực hiện các quy định pháp luật vềluật sư và hành nghề luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoànthiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư

1.1. Triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Luật sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đềxuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.2. Nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luậttố tụng có liên quan đến vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức và hoạt động củaluật sư trong tiến trình cải cách tư pháp, đặc biệt là cải cách mô hình cơ quantố tụng, quy trình tố tụng; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền để sửađổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quytrình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò hoạt động hành nghề của luậtsư.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhậnthức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

2.1. Triển khai, thực hiện các hoạt động tôn vinhdanh hiệu và trao giải thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theoHệ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông,Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố, Đài Truyền hình,Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

2.2. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nâng caovị trí, vai trò của luật sư trong xã hội; khuyến khích việc sử dụng luật sưtrong các hoạt động tham gia tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trongcác giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanhnghiệp, cơ quan, tổ chức …

a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tinđại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư

3.1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về thực trạngđội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia Thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3.2. Giám sát người tập sự hành nghề luật sư, luậtsư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trong việc thực hiện Quychế tập sự hành nghề luật sư.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

3.3. Triển khai thực hiện bồi dưỡng bắt buộc đốivới luật sư theo quy định.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

3.4. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡngthường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề, đạo đứcứng xử nghề nghiệp luật sư; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi kinhnghiệm pháp luật. Bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất 30% số lượng luật sư là thànhviên Đoàn Luật sư Thành phố được bồi dưỡng thường xuyên.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

4. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư trên địabàn Thành phố

4.1. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tọa đàm,hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghềluật sư cho các luật sư trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ cho các luật sư kiếnthức về tổ chức quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, phục vụ choviệc phát triển quy mô, cũng như chuyên nghiệp hóa đối với các tổ chức hànhnghề luật sư.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

4.2. Nghiên cứu, thực hiện các biện pháp nhằm pháttriển tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháplý, phát triển tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâutrong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hànhnghề luật sư nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn Thành phố có ítnhất 02 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50 đến 100 luật sư/01 tổ chứchoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tốnước ngoài.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hộidoanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốctế trên địa bàn thành phố

5.1. Tập hợp các luật sư hoạt động chuyên sâu theolĩnh vực pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế; xây dựng và pháttriển nhóm, câu lạc bộ của các luật sư này để giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinhnghiệm và thực hiện các hoạt động phục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổchức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015

5.2. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tập huấn kiếnthức pháp luật chuyên sâu về thương mại quốc tế cho các đối tượng là luật sưphục vụ cho quá trình hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, SởCông Thương, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

5.3. Xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích, hỗtrợ các luật sư tham gia vào các chương trình đào tạo theo Đề án của Chính phủ,cũng như chính sách thu hút các luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chínhphủ hoặc tự đào tạo ở nước ngoài tham gia hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minhvà có cơ chế sử dụng hiệu quả đội ngũ luật sư này. Phấn đấu đến năm 2015, trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 15 luật sư hoạt động chuyên sâu tronglĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức khác.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huyvai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cáchtư pháp

6.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sựtham gia của luật sư vào các dự án công.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánhthành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chứccó liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

6.2. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tăng cường sựtham gia của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đượctrợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

6.3. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích sựtham gia của luật sư trong các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố, bảo đảmcác luật sư tham gia đầy đủ, có chất lượng các vụ án theo yêu cầu của cơ quantiến hành tố tụng. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% các vụ án hình sự do Tòaán xét xử trên địa bàn thành phố có luật sư tham gia.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phốvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

6.4. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích vàhuy động sự tham gia đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sưtrong các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng chínhsách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hànhchính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lývề luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội –nghề nghiệp luật sư

7.1. Triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp trongcông tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.

7.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và độtxuất về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hànhnghề luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.3. Triển khai hoạt động cấp, thu hồi Giấy đăng kýhoạt động liên quan đến luật sư và tổ chức hành nghề luật sư theo hướng tinhgiản hóa các thủ tục, đáp ứng được yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính, đồngthời tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước đốivới luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.4. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giảipháp nâng cao năng lực tự quản của Đoàn Luật sư, tăng cường công tác giám sátluật sư, hoạt động hành nghề luật sư, xử lý kỷ luật và kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạođức ứng xử nghề nghiệp luật sư; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổchức Đảng trong Đoàn Luật sư thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổchức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

II. Giai đoạn 2016 – 2020

1. Triển khai, thực hiện các quy định pháp luật vềluật sư và hành nghề luật sư; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng, hoànthiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư

1.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, đề xuất kiếnnghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luậtsư.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức khác.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến luật sư và hành nghề luật sư.a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức khác.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng c aonhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

2.1. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tôn vinh danhhiệu và trao giải thưởng cho các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Hệtiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông,Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ĐàiTruyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liênquan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao vịtrí, vai trò của luật sư trong xã hội.

a) Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tinđại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3. Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng độingũ luật sư

3.1. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện phát triển độingũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn thành phố có khoảng 7.000 luật sư. a) Đơnvị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.

3.2. Tiếp tục công tác giám sát người tập sự hànhnghề luật sư, luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự trongviệc thực hiện Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3.3. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thựchiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng hànhnghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư. Bảo đảm đến năm 2020, 100% luật sưthuộc Đoàn Luật sư thành phố được bồi dưỡng thường xuyên.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.

4. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư trên địabàn thành phố

4.1. Tiếp tục triển khai tổ chức các chương trìnhbồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng quản trị, điềuhành tổ chức hành nghề luật sư cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố.

a) Đơn vị thực hiện: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia thànhphố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện phápnhằm phát triển tổ chức hành nghề luật sư. Phấn đấu đến năm 2020, phát triểnđược trên địa bàn thành phố khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô từ 50đến 100 luật sư/01 tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinhdoanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, trong đó, có ít nhất 04 tổ chức hànhnghề luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy tín trong khu vực và thế giới.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cục Thuế, Hội Luật gia thành phố, PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hộidoanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 – 2020.

5. Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốctế trên địa bàn thành phố

5.1. Tiếp tục củng cố và phát triển những nhóm, câulạc bộ các luật sư hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật phục vụ cho quátrình hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổchức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5.2. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thứcpháp luật chuyên sâu về thương mại quốc tế cho các đối tượng là luật sư phục vụcho quá trình hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, SởCông Thương, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5.3. Triển khai, thực hiện chính sách thu hút và sửdụng hiệu quả đội ngũ luật sư được cử đi đào tạo theo Đề án của Chính phủ hoặctự đào tạo ở nước ngoài về hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đếnnăm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trên 50 luật sư hoạt động chuyênsâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huyvai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cáchtư pháp

6.1. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế sửdụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt độngđầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức … bảo đảmđến năm 2020 có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụngdịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Đoàn Luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánhthành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các cơ quan, tổ chứccó liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch tăngcường sự tham gia của luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đốitượng được trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6.3. Triển khai, thực hiện cơ chế khuyến khích sựtham gia của luật sư trong các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố. Phấn đấuđến năm 2020 có trên 50% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử trên địa bàn thànhphố có luật sư tham gia.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an thành phốvà các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6.4. Triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích vàhuy động sự tham gia đóng góp ý kiến của luật sư, tổ chức hành nghề luật sưtrong các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng chínhsách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách hànhchính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lývề luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao chế độ tự quản của tổ chức xã hội -nghề nghiệp luật sư

7.1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Quy chế phốihợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.2. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra địnhkỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tậpsự hành nghề luật sư tại Thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật giathành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.3. Nghiên cứu, đề xuất việc triển khai hoạt độngcấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư qua mạng internet.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông,Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao nănglực tự quản của Đoàn Luật sư, tăng cường công tác giám sát luật sư, hoạt độnghành nghề luật sư, xử lý kỷ luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đốivới các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệpluật sư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luậtsư thành phố.

a) Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổchức có liên quan. c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công thực hiện

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện những nhiệm vụ theo Kế hoạch này;

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn, giúp Ủy bannhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Kếhoạch phát triển nghề luật sư;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố các côngtác sơ kết, tổng kết triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư;

- Chủ động theo dõi việc triển khai thực hiện cácnội dung Kế hoạch phát triển nghề luật sư. Tập hợp những khó khăn, vướng mắc docác cơ quan, đơn vị phản ánh trong quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển nghềluật sư, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán và bố trí kinh phí cho các cơquan, tổ chức được phân công trách nhiệm là đơn vị chủ trì để triển khai, thựchiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch phát triển nghề luật sư theo quy định pháp luật.

3. Đoàn Luật sư

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, ĐoànLuật sư thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơquan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phát triểnnghề luật sư;

- Định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáovề tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nghề luật sư gửi Ủy bannhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

4. Hội Luật gia thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, HộiLuật gia thành phố có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Sở Tư pháp và cáccơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch pháttriển nghề luật sư.

5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận -huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quancó trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện những nhiệm vụ theo Kếhoạch phát triển nghề luật sư.

II. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch phát triểnnghề luật sư bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp,hỗ trợ của các tổ chức hành nghề luật sư, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệptrong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác./.