UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 567 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định phối hợp thực hiện Quyết định số 202/TTg

ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 202/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ ban hành " Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các Cảng biển Việt Nam;

Để phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, cải tiến một bước về thủ tục hành chính, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu, chủ hàng nhằm phục vụ tốt hơn mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xí nghiệp cảng biển Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành " Quy định về phối hợp hoạt động giữa các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển Hải Phòng " kèm theo Quyết định này

Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 - 4 - 1997

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, và Thủ trưởng các cơ quan hữu quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng