ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5673/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃGIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chíquốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020”;

Căn cứ vào kết quả họp của Hội đồngxét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2015,ngày 16/10/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tạiTờ trình số 4946/TTr-SYT ngày 20 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 06 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Ytế xã năm 2015, giai đoạn đến năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế là đơn vị thường trực xét đề nghị công nhận xã,phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã của Thành phố; UBND quận,huyện, thị xã có xã, phường, thị trấn được công nhận chịu trách nhiệm về kếtquả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò của xã, phường, thị trấn đạt tiêuchí quốc gia về Y tế xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịchUBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1, Thủtrưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Y tế;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP P.V.Chiến; Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

DANH SÁCH

XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠNĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 5673/QĐ-UBND ngày 27 tháng10 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)

STT Q/H

Quận/huyện

STT X/P

Xã/phường

1

Hoàn Kiếm

1

Hàng Mã

2

Thanh Xuân

2

Thượng Đình

3

Hà Đông

3

Phú La

4

Hoàng Mai

4

Đại Kim

5

Vĩnh Hưng

6

Mai Động