ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày03/12/2004; Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTCngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Công văn số 34/HĐND-KTNS2 ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điềuchỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xét đề nghị của Sở Tàichính tại Văn bản số 451/TTr-STC ngày 10/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trênđịa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2015, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất ở tạiPhụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Hệ số điều chỉnh giá đất nôngnghiệp trên địa bàn toàn tỉnh gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâunăm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, được quy định hệsố 1,0 lần. Riêng đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện Đầm Hà, hệ số điều chỉnhgiá đất là 1,2 lần.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất thươngmại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đấtthương mại, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh được quy định hệ số 1,0 lần.

Điều 2.Phạm vi áp dụng.

Hệ số điều chỉnh giá các loại đấtquy định tại Điều 1 của Quyết định này sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhànước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tíchđất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp,đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượthạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đấtnông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đấtnông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trịdưới 10 tỷ đồng);

2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhànước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sửdụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đốivới tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất (đối với thửa đất hoặc khu đất có giátrị dưới 10 tỷ đồng);

3. Tính tiền thuê đất đối với trườnghợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất(đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng);

4. Tính giá trị quyền sử dụng đấtkhi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộctrường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiềnthuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợpdoanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm (đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng);

5. Tổ chức kinh tế, tổ chức sựnghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cưở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuêđất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất mộtlần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuêđất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thứctrả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai2013 (đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng);

6. Người mua tài sản được Nhànước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụthể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án (đối với thửa đấthoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng);

7. Xác định đơn giá thuê đất trảtiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn địnhtiếp theo;

8. Xác định giá khởi điểm trongđấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đấthàng năm.

Điều 3.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các Sở, ngành liên quan.

1. Đối với Ủy ban nhân dân cấphuyện:

1.1. Tổ chức theo dõi, điều tra,khảo sát thu thập thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bànphục vụ cho việc xây dựng bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại địa phương theo quyđịnh Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

1.2. Bố trí kinh phí để đảm bảocho công tác theo dõi, thống kê tình hình biến động giá và xây dựng hệ số điềuchỉnh giá đất tại địa phương. Kinh phí được xây dựng trong dự toán hàng năm.

1.3. Hàng năm, xây dựng phương ánhệ số điều chỉnh giá đất gửi Sở Tài chính phối hợp cùng các cơ quan liên quanthẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Ngoài ra, xây dựng phương ánsửa đổi, bổ sung bảng hệ số điều chỉnh giá đất tại Phụ lục kèm theo Quyết địnhnày đối với các trường hợp: Các vị trí, khu vực điều chỉnh, bổ sung mới so vớibảng giá đất 5 năm (01/01/2015-31/12/2019) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động làm cho hệ sốđiều chỉnh giá đất biến động.

2. Đối với các Sở, ngành liênquan:

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng SởTài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnhtiếp tục theo dõi những biến động điều chỉnh về giá đất trên thị trường để kịpthời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất.

Sở Tài chính phối hợp với các Sở,ngành liên quan tổng hợp các ý kiến vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyếtđịnh này của Ủy ban nhân dân cấp huyện để đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.Quyết định số 1193/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh “Về việc quy địnhhệ số điều chỉnh giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” hết hiệu lực kể từngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5.Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởngCục thuế Quảng Ninh và Thủ trưởng các ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

1. THÀNH PHỐ HẠ LONG

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI I

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

PHƯỜNG HỒNG GAI

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 12 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Mục 13 trong bảng giá đất 5 năm (đường trước cổng trường Lê Văn Tám, đoạn từ thửa 173 tờ BĐĐC 17 đến hết thửa 316 tờ BĐĐC 17)

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

II

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 15; từ mục 17 đến mục 24 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Mục 16 trong bảng giá đất 5 năm (Bám Quảng trường chợ Hạ Long I)

2,5

3

Các mục: Mục 25; 26 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,5

III

PHƯỜNG HỒNG HẢI

1

Các mục: Mục 1; 2; 3; 6 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Mục 4, 5 và từ mục 7 đến mục 14 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

IV

PHƯỜNG HỒNG HÀ

1

Các mục: Mục 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Mục 2; 3; 4 và 11; 13; 14 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

V

PHƯỜNG HÀ TU

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 11 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

VI

PHƯỜNG HÀ PHONG

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 6 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,2

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

2

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,0

VII

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 11 (trừ mục 11.2); từ mục 13 đến mục 16 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Mục 11.2 và 12 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính và các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

VIII

PHƯỜNG CAO XANH

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 11 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Mục 12; 13 trong bảng giá đất 5 năm

- Đường Trần Thái Tông

1,0

- Khu còn lại

1,5

3

Các mục: Từ mục 14 đến mục 21 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

IX

PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 9 (trừ mục 1.2) trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Mục 1.2 và từ mục 10 đến mục 13 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

X

PHƯỜNG BÃI CHÁY

1

Các mục: Mục 1; 6.2; 10; 30 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: Từ mục 2 đến mục 9 (trừ mục 6.2 và mục 7.2); từ mục 11 đến mục 29 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

3

Mục 7.2 trong bảng giá đất 5 năm (đường Cái Dăm đoạn từ Hồ sen (hết thửa 77 tờ BĐĐC số 96) đến trong núi)

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XI

PHƯỜNG HÀ KHẨU

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 5 (trừ mục 4.2) trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Mục 4.2 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

3

Mục 6 trong bảng giá đất 5 năm (khu tái định cư tự xây phía Tây TP Hạ Long tại khu 7, khu 8 (đã đầu tư cơ sở hạ tầng)

- Các ô đất thuộc Lô K1-L1

1,0

- Các ô đất Lô K1-L2; K1-L3; K1-L4

1,5

- Các ô đất thuộc Lô K2-L1; K2-L2; K2-L3; K2-L4; K3-L1; K3-L2

1,5

4

Các mục: mục 7; 8 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XII

PHƯỜNG HÙNG THẮNG

1

Các mục: 1; 3; 4; 7 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,5

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

2

Các mục: 2; 5 (Trừ mục 5.3); 6 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

3

Mục 5.3 trong bảng giá đất 5 năm (Lô LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, LK7, LK8, LK10, LK11, LÔ EC)

- Mặt đường chính

1,2

XIII

PHƯỜNG CAO THẮNG

1

Các mục: từ mục 1 đến mục 3; 5 và từ mục 9 đến mục 16 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,8

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: 4; 6; 7; 8; 17 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

XIV

PHƯỜNG HÀ LẦM

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 11 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

XV

PHƯỜNG TUẦN CHÂU

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

2

mục 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XVI

PHƯỜNG HÀ TRUNG

1

các mục: từ mục 1 đến mục 7 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,5

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

XVII

PHƯỜNG HÀ KHÁNH

1

Mục 1.1 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,5

2

Mục 1 (trừ mục 1.1) và mục 2.1 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

3

Mục 2 (trừ mục 2.1) và từ mục 3 đến mục 14 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XVIII

PHƯỜNG YẾT KIÊU

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 15 và từ mục 18 đến mục 20 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,5

2

Các mục: 16; 17 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XIX

PHƯỜNG VIỆT HƯNG

1

Các mục: Từ mục 1 đến mục 4 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,2

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,0

XX

PHƯỜNG ĐẠI YÊN

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính

1,5

- Các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

2

Các mục: 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm

- Mặt đường chính, các cung đường nhánh và khu còn lại

1,2

2. THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI II

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

PHƯỜNG THANH SƠN

1

Các mục: 8.2; 14; 15 trong bảng giá đất 5 năm

2,3

2

Mục 1.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

3

Các mục còn lại (trừ mục 1.1; 8.2; 14; 15) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

II

PHƯỜNG QUANG TRUNG

1

Mục 22 trong bảng giá đất 5 năm

3,0

2

Các mục: 1.1; 1.2; 2; 3; 7.1.1; 7.2; 14; 19 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

3

Các mục còn lại (trừ mục 1.1; 1.2; 2; 3; 7.1.1; 7.2; 14; 19; 22) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

III

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

1

Mục 1.2 trong bảng giá đất 5 năm

2,5

2

Các mục: Từ mục 2 đến mục 10 và mục 12 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

3

Mục 1.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,8

4

Mục 11 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

IV

PHƯỜNG NAM KHÊ

1

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm

3,0

2

Các mục còn lại (trừ mục 7) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

V

PHƯỜNG YÊN THANH

1

Các vị trí của mục: 1.1; 1.2; 2.1; 5; 7; 8; 9.1; 9.2; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 11.5.3 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

2

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm

1,8

3

Các mục: 1; 3; 4; 9 trong bảng giá 5 năm

1,7

4

Các mục: 2.2; 6; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4.1; 10.4.2; 11.5.1; 11.5.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,4

VI

PHƯỜNG BẮC SƠN

1

Các mục: 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

2

Các mục: 6.2; 10; 11.1; 11.2; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

3

Các mục: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 7; 8; 9; 13 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VII

PHƯỜNG VÀNG DANH

1

Tất cả các mục trong phường trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VIII

PHƯỜNG PHƯƠNG ĐÔNG

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.3; 4 trong bảng giá đất 5 năm

2,3

2

Các mục: 8; 18.1; 24 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

3

Các mục: 3.2; 5; 6.1; 6.2; 9; 25.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,8

4

Các mục: 2; 3.1; 7; 10; 11; 12; 13; 14.2; 14.3; 15.1; 15.2; 16; 17; 20; 21.1; 23; 25.2; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

5

Các vị trí của mục: 14.1; 15.3; 18.2; 19; 21.2; 22 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IX

PHƯỜNG PHƯƠNG NAM

1

Các mục: 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 9.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,8

2

Các mục: 5.2; 5.3; 6.1; 6.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

3

Các mục: 1; 2; 4.4; 5.4; 6.3; 7; 8; 9.2; 10.1; 10.2; 11; 12 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

4

Các mục: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 trong bảng giá đất 5 năm

1,4

5

Các mục: 3.6; 3.7; 10.3 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

XÃ THƯỢNG YÊN CÔNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các vị trí của mục: 1; 2; 5; 7; 10; 11 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các vị trí của mục: 3; 4; 6; 8; 9 trong bảng giá đất 5 năm

1,1

II

XÃ ĐIỀN CÔNG (XÃ TRUNG DU)

1

Các vị trí của mục: 3.1; 3.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

2

Các vị trí của mục: 3.3; 4.1; 4.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

3

Các vị trí của mục: 1; 2; 4.3 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

3. THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI III

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

PHƯỜNG TRẦN PHÚ

1

Các mục: 2; từ 16 đến 21 trong bảng giá đất 5 năm

2,7

2

Các mục: 4; 5; 10; từ 12 đến 15; từ 22 đến 26 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

3

Các mục: 1; 3; 6; 7; 8; 9; 11; từ mục 27 đến mục 30 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

PHƯỜNG HÒA LẠC

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm

2,7

2

Các mục: 5; từ mục 6 đến mục 16; từ mục 17 đến mục 25; 28; 29 trong bảng giá đất 5 năm

2,2

3

Các mục: 3; 26; 27 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

4

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

III

PHƯỜNG KA LONG

1

Tất cả các mục trong phường trong bảng giá 5 năm

1,7

IV

PHƯỜNG NINH DƯƠNG

1

Mục 4 trong bảng giá 5 năm (Khu Hồng Phong)

2,6

2

Các mục: 3; 5; 6; 7; từ mục 10 đến mục 13 trong bảng giá đất 5 năm

2,2

3

Các mục: 1; 8; 9 trong bảng giá đất 5 năm

1,9

4

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

V

PHƯỜNG TRÀ CỔ

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm

2,7

2

Các mục: Từ mục 3 đến mục 16 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

VI

PHƯỜNG HẢI YÊN

1

Mục 12 trong bảng giá đất 5 năm

5,0

2

Mục 14 trong bảng giá đất 5 năm

4,0

3

Các mục: 11; 15 trong bảng giá đất 5 năm

3,4

4

Các mục: 13; 16; 17 trong bảng giá đất 5 năm

2,3

5

Các mục: 3; 4; 5; 6; 9; 10 trong bảng giá đất 5 năm

1,7

6

Các mục: 1; 2; 7; 8; 18 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

PHƯỜNG HẢI HÒA

1

Các mục: 13; 14 trong bảng giá đất 5 năm

9,0

2

Các mục: 17; 19 trong bảng giá đất 5 năm

7,2

3

Các mục: 3; 4; 7 trong bảng giá đất 5 năm

4,9

4

Các mục: 5; 6; 12 trong bảng giá đất 5 năm

4,2

5

Các mục: 1; 8; 9; 10; 11; 18; từ mục 20 đến mục 27; 29; 30 trong bảng giá đất 5 năm

3,0

6

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm

2,3

7

Các mục: 15; 16; 28; 31 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

VIII

PHƯỜNG BÌNH NGỌC

1

Các mục: 1; 2; 7; 8; 9; 11; 12; 13 trong bảng giá đất 5 năm

3,0

2

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm

2,5

3

Các mục: 4; 5 trong bảng giá đất 5 năm

1,6

4

Các mục: 6; 10; 14 trong bảng giá đất 5 năm

1,4

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

XÃ QUẢNG NGHĨA (MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

XÃ HẢI TIẾN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

III

XÃ HẢI ĐÔNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 10 trong bảng giá đất 5 năm

1,5

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 10) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ VẠN NINH (XÃ TRUNG DU)

1

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm

3,0

2

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

2,0

3

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1; 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,3

V

XÃ HẢI XUÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: Từ mục 6 đến mục 12; 15; 38 trong bảng giá đất 5 năm

4,0

2

Các mục: 22; 29 trong bảng giá đất 5 năm

3,2

3

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm

2,7

4

Các mục: 13; từ mục 16 đến mục 19; 30; 31 trong bảng giá đất 5 năm

2,4

5

Các mục: 5; 18; từ mục 34 đến mục 36; 39; 40; từ mục 41 đến mục 43 trong bảng giá đất 5 năm

1,8

6

Các mục: 14; 20; 21; từ mục 23 đến mục 25; từ mục 26 đến mục 28; 32; 33 trong bảng giá đất 5 năm

1,4

VI

XÃ VĨNH TRUNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

XÃ VĨNH THỰC (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VIII

XÃ HẢI SƠN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IX

XÃ BẮC SƠN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

4. THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI III

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

hệ số (lần)

I

PHƯỜNG MÔNG DƯƠNG

1

Các mục: 1; 4.22.1; 4.22.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 4.22.1; 4.22.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

II

PHƯỜNG CỬA ÔNG

1

Các mục: 1; 33; 53 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ mục 1; 33; 53) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

III

PHƯỜNG CẨM THỊNH

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ Mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

IV

PHƯỜNG CẨM PHÚ

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

V

PHƯỜNG CẨM SƠN

1

Các mục: 1; 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VI

PHƯỜNG CẨM ĐÔNG

1

Các mục: 1; 2; 3.1; 3.2; 4; 25; 26.1; 26.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 3.1; 3.2; 4; 25; 26.1; 26.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VII

PHƯỜNG CẨM TÂY

1

Các mục: 1.1; 1.2; 2 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1.1; 1.2; 2) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VIII

PHƯỜNG CẨM BÌNH

1

Các mục: 1; 2; 3.1; 3.2; 11 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 3.1; 3.2; 11) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

IX

PHƯỜNG CẨM THÀNH

1

Các mục 1; 2; 4.1; 4.2; 4.3; 33; 38 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 4.1; 4.2; 4.3; 33; 38) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

X

PHƯỜNG CẨM TRUNG

1

Các mục: 1A; 1b; 2; 3.1; 3.2; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1A; 1b; 2; 3.1; 3.2; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

XI

PHƯỜNG CẨM THỦY

1

Các mục: 1; 2; 3; 4; 5; 43 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 3; 4; 5; 43) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

XII

PHƯỜNG CẨM THẠCH

1

Các mục: 1; 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2; 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

XIII

PHƯỜNG QUANG HANH

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ CỘNG HÒA - XÃ MIỀN NÚI

1

Các mục: 1; 2.2.1; 2.5.1; 2.6.1; 2.7.1; 2.8.1; 2.8.2; 2.9.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2.2.1; 2.5.1; 2.6.1; 2.7.1; 2.8.1; 2.8.2; 2.9.1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

II

XÃ CẨM HẢI - XÃ MIỀN NÚI

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.1 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

III

XÃ DƯƠNG HUY - XÃ MIỀN NÚI

1

Các mục: 1; 2.1.1; 2.5.2; 2.5.3 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong phường (trừ các mục 1; 2.1.1; 2.5.2; 2.5.3) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

5. HUYỆN HOÀNH BỒ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ: THỊ TRẤN TRỚI - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

Các mục: 1; 3 trong bảng giá đất 5 năm [Tuyến đường Hữu Nghị (QL 279): Từ giáp ranh xã Việt Hưng (TP Hạ Long) đến hết địa phận thị trấn Trới đi xã Dân Chủ; Tuyến đường Nguyễn Trãi (TL326) giáp với QL 279: Từ ngã 3 Bệnh viện nhà ông Tuấn Cẩm đến hết địa phận thị trấn giáp ranh xã Sơn Dương đường đi xã Thống Nhất]

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

2,0

Đường nhánh rộng từ 2m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,5

Đường nhánh rộng dưới 2m (vị trí 4)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,0

2

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm [Tuyến đường nhánh dọc theo hai bên đường Hữu Nghị (QL 279)]

2,0

3

Các mục: 4; 5.4; 5.5; 5.6 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,6

Đường nhánh rộng từ 2m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,5

Đường nhánh rộng dưới 2m (vị trí 4)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

4

Các mục: 5.1; 5.2; 5.3 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,3

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

2,0

Đường nhánh rộng từ 2m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,5

Đường nhánh rộng dưới 2m (vị trí 4)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

5

Mục 6 trong bảng giá đất 5 năm (Các ô đất ở thuộc dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên cụm công nghiệp Hoành Bồ của Công ty TNHH Bảo Long)

1,2

6

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm (Quy hoạch khu dân cư Tây cầu Trới)

1,7

7

Mục 8 trong bảng giá đất 5 năm [Tỉnh lộ 328 (đường Trới - Vũ Oai cũ), đoạn giáp ranh phường Việt Hưng, TP. Hạ Long đến giáp ranh xã Lê Lợi]

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,7

Đường nhánh rộng từ 2m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,5

Đường nhánh rộng dưới 2m (vị trí 4)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

8

Mục 9 trong bảng giá đất 5 năm (Các ô đất ở thuộc dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Than Hoành Bồ tại khu 10, thị trấn Trới)

1,2

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ LÊ LỢI (XÃ TRUNG DU)

1

Các mục: Từ 1.1 đến 1.10; từ 2.1 đến 2.6; từ 2.8 đến 2.16 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,3

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

3

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm (Các vị trí còn lại)

Mặt đường chính (Vị trí 1); Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2); Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

4

Mục 2.7 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở trong khu tái định cư Bắc cửa lục)

1,9

5

Mục 1.11 trong bảng giá đất 5 năm (Các ô đất ở thuộc dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên cụm công nghiệp Hoành Bồ của Công ty TNHH Bảo Long)

1,2

II

XÃ THỐNG NHẤT (XÃ TRUNG DU)

1

Các mục: Từ 1.1 đến 1.6; mục 3; từ 2.1 đến 2.5) trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,4

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,3

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Các mục: Từ 1.7 đến 1.9; mục 2.6 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,3

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

3

Mục 4.1.1 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ có đất ở bám trục đường thôn - Mặt đường chính)

1,2

4

Mục 4.1.2 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,1

III

XÃ SƠN DƯƠNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.3; 1.4 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,3

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 1.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở dân cư trong phạm vi khu quy hoạch trung tâm xã đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch)

Mặt đường chính (vị trí 1)

3,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

2,0

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

3

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực không thuộc trung tâm xã, có điều kiện cơ sở hạ tầng khá thuận lợi)

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,8

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

3

Mục 3.1 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ có khuôn viên đất ở bám trục đường thôn Đồng Vang - Hà Lùng - Mặt đường chính)

1,2

4

Mục 3.2 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,1

IV

XÃ QUẢNG LA (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Đất ở dân cư bám theo trục đường Quốc lộ 279 (qua khu vực trung tâm xã)]

Mặt đường chính (vị trí 1)

3,0

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

2,0

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở dân cư không nằm trong trung tâm xã có cơ sở hạ tầng khá thuận lợi)

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,3

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

3

Mục 3.1 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ có khuôn viên đất ở bám trục đường thôn - Mặt đường chính)

1,2

4

Mục 3.2 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,1

V

XÃ DÂN CHỦ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở dân cư khu vực trung tâm xã bám theo trục đường Quốc lộ 279)

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 2.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở dân cư có khuôn viên bám trục đường thôn, xóm - Mặt đường chính)

1,2

3

Mục 2.2 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,1

VI

XÃ BẰNG CẢ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở khu vực trung tâm xã tính theo trục đường chính của xã)

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Các mục: 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm (Trục đường chính của xã liền kề với đất ở khu vực trung tâm xã; Đất ở dân cư các khu còn lại)

Mặt đường chính

1,2

Các đường nhánh và các vị trí còn lại

1,1

VII

XÃ TÂN DÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Đất ở bám theo trục đường Quốc lộ 279 (qua khu vực trung tâm xã); Đất ở khu vực liền kề với trung tâm xã bám theo trục đường Quốc lộ 279]

Mặt đường chính (vị trí 1)

2,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 3.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở có khuôn viên bám trục đường thôn Khe Cát - Đồng Mùng sau đất ở nhà ông Liên Anh đến hết ranh giới đất ở nhà thầy giáo Thuận - Mặt đường chính)

1,2

3

Mục 3.2 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,1

VIII

XÃ VŨ OAI (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.3 trong bảng giá đất 5 năm

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,5

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,4

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,3

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 1.4 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ có đất ở trong mặt bằng quy hoạch tái định cư tập trung thôn Đồng Sang)

1,0

3

Mục 2 trong bảng giá đất 5 năm [Đất ở dân cư tính theo trục đường tỉnh lộ 326 (qua khu vực trung tâm xã)]

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,8

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

4

Mục 3.1 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ có khuôn viên bám trục đường thôn, xóm: Thôn Đồng Chùa, Khe Cháy - Mặt đường chính)

1,2

5

Mục 3.2 trong bảng giá đất 5 năm [Các vị trí còn lại (bao gồm các thôn, bản trong địa bàn xã)]

1,1

IX

XÃ HÒA BÌNH (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở dân cư theo trục đường tỉnh lộ 326)

Mặt đường chính (vị trí 1)

1,8

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên (vị trí 2)

1,5

Đường nhánh rộng từ 1,5m đến dưới 3m (vị trí 3)

1,2

Vị trí còn lại (các vị trí còn lại)

1,1

2

Mục 2.1 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ đất ở bám trục đường thôn, xóm: Lối rẽ từ cổng trường tiểu học đến cảng Cái Món - Mặt đường chính)

1,2

3

Mục 2.2 trong bảng giá đất 5 năm [Các vị trí còn lại (bao gồm các thôn, bản trong địa bàn xã)]

1,1

X

XÃ ĐỒNG LÂM (XÃ MIỀN NÚI-135)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,0

XI

XÃ ĐỒNG SƠN (XÃ MIỀN NÚI-135)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,0

XII

XÃ KỲ THƯỢNG (XÃ MIỀN NÚI-135)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,0

6. THỊ XÃ QUẢNG YÊN

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI IV

STT

VỊ TRÍ THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

HỆ SỐ (LẦN)

I

PHƯỜNG QUẢNG YÊN - ĐÔ THỊ LOẠI IV

1

Trục đường Tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu nghi - Bến rừng)

1.1

Vị trí 1 thuộc Các mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Các thửa đất bám trục đường tuyến phố Lê Lợi

1,8

1.2

Vị trí 1 thuộc các mục: 2.1 (Mục 2.1.1); 2.2

Các thửa đất bám trục đường tuyến phố Trần Khánh Dư

1,6

1.3

Vị trí 1 thuộc các mục: 19 (từ 19.1 đến 19.4)

Các thửa đất bám trục đường tuyến phố Trần Nhân Tông

1,7

1.4

Vị trí 1 thuộc các mục: mục 25 (từ 25.1 đến 25.2)

Các thửa đất bám trục đường tuyến phố Nguyễn Bình

1,8

2

Trục đường Tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Sông Chanh - Uông Bí)

2.1

Vị trí 1 thuộc các mục: 28 (từ 28.1 đến 28.2)

Các thửa đất bám trục đường Tỉnh lộ 338

1,8

3

Các tuyến phố khác

3.1

Vị trí 1 thuộc các mục: 6 (từ 6.1 đến 6.2); 10 (từ 10.1 đến 10.2); 13; 16)

Các thửa đất bám mặt đường các tuyến phố: Nguyễn Du, Quang Trung, đường Bến Than, Bắc Chợ Rừng

1,7

3.2

Vị trí 1 thuộc các mục: 3 (từ 3.1 đến 3.4); 4 (từ 4.1 đến 4.4); 7; 8 (từ 8.1 đến 8.2); 9; 11 (từ 11.1 đến 11.2); 12; 14 (từ 14.1 đến 14.2); 15)

Các thửa đất bám mặt đường các tuyến phố: Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, đường vào Sư đoàn 395, bắc đường than

1,6

3.3

Vị trí 1 thuộc các mục: 2.1.2; 5 (từ 5.1 đến 5.4); 17; 18; 20; 21; 23; 25.3; 26 và Vị trí 2 của các trục đường, tuyến phố

Các thửa đất bám mặt các tuyến phố còn lại và các tuyến đường: Có mặt đường rộng từ 3m trở lên

1,6

3.4

Vị trí 3 của các trục đường, tuyến phố

Các thửa đất bám mặt các tuyến phố còn lại và tuyến đường: Có mặt đường rộng từ 2m đến nhỏ hơn 3m

1,4

4

Vị trí 1 thuộc các mục: 22; 24; 29; 30

Thửa đất các khu dân cư thuộc: Tây Chợ Rừng, Bắc cầu Sông Chanh và đầm Tài Thời, Dự án Vinadeco, Dự án đầm Liên Minh

1,6

5

Vị trí 1 thuộc các mục: 1 (từ 1.3 đến 1.4)

Các thửa đất thuộc khu dân cư Dự án đầm Âu Rạp

1,2

6

Vị trí 1 thuộc các mục: 27 (từ 27.1 đến 27.2) và các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

II

PHƯỜNG MINH THÀNH - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường Quốc lộ 18A

1.1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.1 đến 1.4)

Các thửa đất bám trục đường 18A (tuyến mới) từ giáp phường Đông Mai đến hết địa phận phường Minh Thành (tuyến cũ)

1,7

1.2

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (Mục 1.5 từ 1.5.1 đến 1.5.2)

Các thửa đất bám trục đường 18A (tuyến cũ) từ ngã ba đường 18A (tuyến mới)

1,7

2

Trục đường Tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu nghi - Bến Rừng)

2.1.

Vị trí 1 thuộc mục: 2 (từ 2.1 đến 2.4)

Các thửa đất bám trục đường tiếp giáp với đường 18A đến ngã ba Biểu Nghi đường 10 cũ

1,8

2.2

Vị trí 1 thuộc mục: 2 (Mục 2.5)

Các thửa đất bám trục đường từ ngã ba đường 10 (cũ) đến lối rẽ vào Trại Hủi (khu phố Động Linh)

1,4

3

Vị trí 1 thuộc mục: 3

Trục đường nhánh đi Uông Bí (đường 10 cũ) và nhánh đường 18A (cũ): Các thửa đất bám trục đường

1,6

4

Vị trí 1 thuộc mục: 4 (từ 4.1 đến 4.4)

Trục đường các khu phố: KM11, Tân Thành, Lâm Sinh 1, Lâm Sinh 2, Cát Thành, Khe Cát, Quỳnh Phú, Động Linh, Yên Lập Đông, Yên Lập Tây; đường G&A: Các thửa đất bám trục đường

1,6

5

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,6

6

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,5

7

Vị trí 1 thuộc mục: 5 (từ 5.1 đến 5.2) và các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,3

III

PHƯỜNG ĐÔNG MAI - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Trục đường Quốc lộ 18A: Các thửa đất bám mặt đường

1,6

2

Vị trí 1 thuộc mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2)

Trục đường tỉnh lộ 331 (tuyến biểu nghi - bến rừng): Các thửa đất bám mặt đường

1,4

3

Vị trí 1 thuộc mục: 6

Trục đường tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Sông Chanh - Uông Bí): Thửa đất bám trục đường; gồm cả khu dân cư Ba Đượng

1,8

4

Vị trí 1 thuộc mục: 3, 4

Trục đường nhánh đi uông bí (đường 10 cũ) và nhánh đường 18A (cũ): Các thửa đất bám trục đường

1,6

5

Vị trí 1 thuộc mục: 5 (5.1; 5.2)

Trục đường các khu phố thuộc phường: Thửa đất bám trục đường

1,6

6

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,6

7

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,5

8

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

IV

PHƯỜNG CỘNG HÒA - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Trục đường tỉnh lộ 331 (tuyến biểu nghi - bến rừng): các thửa đất bám mặt đường

1,6

2

Vị trí 2 thuộc mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2)

Trục đường Cộng Đồng - Dốc Võng: Các thửa đất bám trục đường

1,5

3

Vị trí 2 thuộc mục: 3; 4; 5

Trục đường các khu phố thuộc phường: Thửa đất bám trục đường

1,5

4

Vị trí 1 thuộc mục: 6

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,5

5

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

6

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

V

PHƯỜNG YÊN GIANG - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường Tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu Nghi - Bến Rừng)

1.1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (Mục 1.1)

Các thửa đất bám trục đường đoạn từ giáp phường Quảng Yên đến hết Xí nghiệp xe máy Quảng Sơn

1,6

1.2

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.2 đến 1.3)

Các thửa đất bám trục đường đoạn từ tiếp giáp Xí nghiệp xe máy Quảng Sơn đến Bến Rừng

1,5

2

Vị trí 1 thuộc mục: 9

Trục đường Tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Sông Chanh - Uông Bí): Thửa đất bám mặt đường

1,8

3

Vị trí 1 thuộc các mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2); 3 (từ 3.1 đến 3.2); 4; 5; 6; 7; 8

Các tuyến phố thuộc phường: Các thửa đất bám mặt đường phố

1,5

4

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,5

5

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

6

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VI

PHƯỜNG HÀ AN - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Vị trí 1 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường liên xã từ giáp xã Tiền An đến bến đò và trục đường phố chính phường Hà An: Thửa đất bám mặt đường

1,5

2

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,3

3

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,2

4

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VII

PHƯỜNG TÂN AN - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Trục đường Chợ Rộc - Bến Giang: Thửa đất bám mặt đường

1,8

2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2

Trục đường Minh Thành - Tân An: Thửa đất bám mặt đường

1,8

3

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm Các mục: 1; 2; 3

Trục đường các khu phố thuộc phường: Thửa đất bám trục đường

1,4

4

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,4

5

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

6

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VIII

PHƯỜNG NAM HÒA - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường thị xã

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Các thửa đất bám trục đường Cầu Chanh đi Yên Hải đến hết địa phận phường

1,8

1.2

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 2 (từ 2.1 đến 2.4)

Các thửa đất bám trục đường Cầu Chanh đi Cẩm La hết địa phận phường

1,8

2

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3); 2 (từ 2.1 đến 2.2); 3 (từ 3.1 đến 3.2)

Các tuyến đường liên khu phố: Thửa đất bám mặt đường

1,5

3

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,5

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

IX

PHƯỜNG YÊN HẢI - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường thị xã cầu Chanh đi Liên Vị

1.1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3)

Các thửa đất bám trục đường đoạn tiếp giáp Nam Hòa đến hết Yên Hải

2,0

2

Vị trí 1 thuộc mục: 2 (từ 2.1 đến 2.3) và Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các tuyến đường liên khu phố: Thửa đất bám mặt đường

1,5

3

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

4

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

X

PHƯỜNG PHONG CỐC - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường thị xã

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (Mục 1.1)

Các thửa đất bám trục đường Cầu Chanh đi Liên Vị: Đoạn tiếp giáp Yên Hải đến tiếp giáp Cầu Miếu

2,0

1.2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.2 đến 1.3)

Các thửa đất bám trục đường Cầu Chanh đi Liên Vị: đoạn từ tiếp giáp cầu Miếu đến hết địa phận phường

2,0

1.3

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2)

Các thửa đất bám trục đường Bến Chanh đi Cẩm La hết địa phận phường

2,0

2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 3

Trục đường cầu Miếu - Vị Khê: Các thửa đất bám mặt đường hết địa phận phường

1,8

3

Vị trí 1 thuộc Phần II mục: 7 và Phần III; Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Đường vào chợ Đìa Cốc và Khu dân cư chợ Đìa Cốc

1,6

4

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1; 2; 3; 4; 5; 6

Các tuyến đường liên khu phố: Thửa đất bám mặt đường

1,5

6

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,5

7

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

XI

PHƯỜNG PHONG HẢI - ĐÔ THỊ LOẠI V

1

Trục đường thị xã cầu Chanh đi liên Vị

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3)

Các thửa đất bám trục đường: Đoạn tiếp giáp Phong Cốc đến ngã ba Cầu Ván

1,6

1.2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.4 đến 1.5)

Các thửa đất bám trục đường đoạn từ ngã ba Cầu Ván đến hết địa phận phường

1,5

2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2)

Trục đường ngã ba Cầu Ván đi bến đò Phong Hải và trục đường đi Cống Mương: Các thửa đất bám mặt đường

1,5

3

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3); 2 (từ 2.1 đến 2.2)Vị trí 2 của các trục đường, tuyến phố

Các tuyến đường liên khu phố

1,5

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố còn lại

Các trục đường có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám mặt đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

VỊ TRÍ THEO BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ CẨM LA (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Trục đường thị xã

1.1

Vị trí 1 thuộc mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3)

Các thửa đất bám trục đường Bến Chanh đi Cẩm La hết địa phận xã

1,5

2

Vị trí 1 thuộc mục: 2 (từ 2.1 đến 2.2)

Các tuyến đường liên xã: Thửa đất bám mặt đường

1,5

3

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 3m trở lên: Các thửa đất bám trục đường

1,5

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

II

XÃ LIÊN HÒA (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Trục đường thị xã cầu Chanh đi Liên Vị

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.3); 2

Các thửa đất bám trục đường đoạn tiếp giáp Phong Hải đến hết địa phận xã

1,5

2

"Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố"

Các tuyến đường liên xã: Thửa đất bám mặt đường

1,5

3

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

4

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

III

XÃ LIÊN VỊ (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Trục đường xã

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Các thửa đất bám trục đường giáp xã Liên Hòa đến hết thôn Vị Dương

1,8

1.2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (Mục 1.3); 2

Các thửa đất bám trục đường thôn Vị Khê (thuộc thôn Vị Khê)

1,5

2

Vị trí 1 thuộc Phần i gồm mục: 3

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố thuộc Phần I

Trục đường cầu miếu - Vị Khê: Các thửa đất bám mặt đường hết địa phận xã

1,5

3

Vị trí 1 và Vị trí 2 thuộc Phần II gồm mục: 1

Các tuyến đường liên thôn: Thửa đất bám mặt đường

1,3

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

IV

XÃ TIỀN PHONG (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Trục đường thị xã đi Tiền Phong: Đoạn từ giáp Liên Vị đến chân đê

1.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 và Vị trí 2 của các trục đường, tuyến phố

Các thửa đất bám trục đường: Đoạn từ giáp Liên Vị đến cầu Tiền Phong

1,4

1.2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2

Các thửa đất bám trục đường: Đoạn từ giáp cầu Tiền Phong đến chân đê

1,5

3

Các tuyến đường liên thôn: Thửa đất bám mặt đường

1,2

4

Các vị trí còn lại

Vị trí 3 và Vị trí còn lại

1,2

V

XÃ TIỀN AN (XÃ TRUNG DU)

1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1

Trục đường Tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu nghi - Bến Rừng): Thửa đất bám mặt đường

1,8

2

Trục đường Chợ Rộc - Bến Giang - Hoàng Tân:

2.1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2 (Mục 2.1)

Thửa đất bám mặt đường đoạn từ giáp phường Quảng Yên đến cầu Chợ Rộc

1,6

2.2.

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 2 (từ 2.2 đến 2.5)

Thửa đất bám mặt đường đoạn từ giáp cầu Chợ Rộc đến ngã ba đi Hà An, Tân An

1,8

3

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 đến 20

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các tuyến đường liên thôn, xóm: Thửa đất bám mặt đường

1,5

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: các thửa đất bám trục đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VI

XÃ HIỆP HÒA (XÃ TRUNG DU)

1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 5; 6

Trục đường Tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Sông Chanh - Uông Bí): Thửa đất bám mặt đường

1,8

2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 đến 4

Vị trí 2 thuộc Phần I mục: 1.1; 1.3

Trục đường liên xã, phường: Quảng yên - Hiệp Hòa - Sông Khoai: Các thửa đất bám mặt đường

1,6

3

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 đến 4

Vị trí 2 thuộc Phần I mục: 1.4; 2; 3; 4; 5; 6

Các tuyến đường liên thôn, xóm: Thửa đất bám mặt đường

1,4

4

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

5

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VII

XÃ SÔNG KHOAI (XÃ TRUNG DU)

1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 4

Trục đường tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Sông Chanh - Uông Bí): Thửa đất bám mặt đường

1,8

2

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 3

Trục đường tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu Nghi - Bến Rừng): Các thửa đất bám mặt đường

1,4

3

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 đến 2

Trục đường liên xã, phường: Quảng Yên - Hiệp Hòa - Sông Khoai: Các thửa đất bám mặt đường

1,5

4

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các tuyến đường liên thôn tiếp giáp Tỉnh lộ 331 - Tỉnh lộ 338: Thửa đất bám mặt đường

1,5

5

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,4

6

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

VIII

XÃ HOÀNG TÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Vị trí 1 thuộc Phần I gồm mục: 1 (từ 1.1 đến 1.2)

Trục đường Chợ Rộc - Bến Giang - Hoàng Tân: Thửa đất bám mặt đường đoạn từ tiếp giáp Tân An đến ngã tư trung tâm xã

1,5

2

Vị trí 1 thuộc Phần II gồm mục: 1 đến 7

Vị trí 2 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các tuyến đường liên thôn, xóm: Thửa đất bám mặt đường

1,4

3

Vị trí 3 thuộc các trục đường, tuyến phố

Các trục đường còn lại có mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m: Các thửa đất bám trục đường

1,3

4

Các vị trí còn lại

Các thửa đất thuộc vị trí còn lại

1,2

7. HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - ĐÔ THỊ LOẠI IV

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

THỊ TRẤN MẠO KHÊ - ĐÔ THỊ LOẠI IV

1

Mục 5 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong các khu)

1,3

2

Các mục còn lại trong thị trấn (trừ mục 5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU - ĐÔ THỊ LOẠI IV

1

Tất cả các mục trong thị trấn trong bảng giá đất 5 năm

1,2

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ BÌNH DƯƠNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Các khu vực còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ Mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

XÃ NGUYỄN HUỆ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Các khu vực còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

III

XÃ THUỶ AN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm (Đất còn lại nằm trong khu vực dân cư ở các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ Mục 7) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ VIỆT DÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại nằm trong các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ Mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

V

XÃ HỒNG PHONG (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Mục 5 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại trong khu dân cư)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VI

XÃ TÂN VIỆT (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 5 trong bảng giá đất 5 năm (Các khu vực còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

XÃ AN SINH (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 5 trong bảng giá đất 5 năm (Các khu vực còn lại nằm trong các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ Mục 5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VIII

XÃ ĐỨC CHÍNH (XÃ TRUNG DU)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong các khu dân cư)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IX

XÃ TRÀNG AN (XÃ TRUNG DU)

1

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại nằm trong khu dân cư ở các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 7) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

X

XÃ BÌNH KHÊ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 6 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 6) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XI

XÃ TRÀNG LƯƠNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong khu dân cư)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XII

XÃ HƯNG ĐẠO (XÃ ĐỒNG BẰNG)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XIII

XÃ XUÂN SƠN (XÃ TRUNG DU)

1

Mục 6 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 6) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XIV

XÃ KIM SƠN (XÃ TRUNG DU)

1

Mục 12 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong các thôn)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 12) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XV

XÃ YÊN THỌ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 16 trong bảng giá đất 5 năm (Đất ở các hộ còn lại trong khu dân cư)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 16) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XVI

XÃ YÊN ĐỨC (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại trong khu dân cư)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XVII

XÃ HOÀNG QUẾ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 8 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 8) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XVIII

XÃ HỒNG THÁI TÂY (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XIX

XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 7 trong bảng giá đất 5 năm (Các hộ còn lại)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 7) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

8. HUYỆN TIÊN YÊN

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN TIÊN YÊN - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

Các mục: 1.1; 3; 6 trong bảng giá đất 5 năm [Từ nhà ông Tiến Hoà đến giáp siêu thị mới; Từ cầu Khe Tiên đến hết Kho bạc huyện Tiên Yên (Bám Quốc lộ 18A); Từ Kho bạc huyện Tiên Yên đến chân cầu Tiên Yên (Nhà ông Mậu)]

1,5

2

Các mục: 1.2, 9, 18, 26 trong bảng giá đất 5 năm [Từ nhà ông Dũng Tuyến ra đến lô đất tiếp giáp Quốc lộ 18A; Từ nhà Chiến Nhật phố Thống Nhất đến cầu Khe Tiên; Khu quy hoạch sau Thuế, Tòa án; Từ cầu Khe Tiên đến nhà Sinh hoạt cộng đồng phố Long Tiên (bám QL 18A)]

1,4

3

Các mục: 2; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 15; 17; 28 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

4

Các mục còn lại trong thị trấn (trừ các mục 1.1; 3; 6; 1.2, 9, 18, 26; 2; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 15; 17; 28) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ TIÊN LÃNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Từ cầu Tiên Yên đến Cầu Đầm Sơn (Hai bên bám QL 18A)]

1,4

2

Các mục: 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm [Từ Công ty cầu đường miền Đông cũ đến ngã ba Xóm Nương (hai bên bám QL18 A cũ, nhà ông Chản); Từ cầu Đầm Sơn đến chân dốc Nam (Bám Quốc lộ 18A)]

1,3

3

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1; 2; 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

XÃ HẢI LẠNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Từ cầu Hà Dong 1 đến cầu Hà Dong 2 (bám đường QL18A)]

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

III

XÃ ĐÔNG NGŨ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Từ cống cạnh nhà Ô. Khoát đến đường rẽ Đông Thành (Quốc lộ 18A); Từ đường vào Đông Thành đến hết địa phận xã (Quốc lộ 18A đi Móng Cái, giáp đoạn 1 Đông Hải)]

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1; 2) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ ĐÔNG HẢI (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Từ núi Dư (giáp đoạn 10 xã Đông Ngũ) đến đường rẽ thôn Khe Cạn (nhà ông Kim)]

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

V

XÃ ĐỒNG RUI (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Từ lối rẽ Quốc lộ 18A vào đến hết địa phận thôn Trung (2 bên đường) và trường THCS]

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VI

XÃ YÊN THAN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Từ nhà ông Sinh đến giáp nhà ông Nền (QL 18A); Từ trung tâm ngã ba đến nhà ông Ninh (Quốc lộ 4B Lạng Sơn)]

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1; 2) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

XÃ ĐIỀN XÁ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực bám đường Quốc lộ 4B)

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,1

VIII

XÃ PHONG DỤ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Khu vực bám đường Quốc lộ 18C; Từ QL 18C đi hết đường bê tông vào thôn Cao Lâm đến Nhà Văn hóa thôn Phạc Hạ, nhà ông Đinh Văn Chu (thôn Pò Luông)]

1,2

2

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại)

1,1

IX

XÃ ĐẠI DỰC (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Khu vực bám trục đường xã từ Miếu Phải Giác đến trường PTCS Khe Lục; Khu vực bám đường thôn, đường liên thôn và khu vực từ trung tâm xã đi xã Quảng An (huyện Đầm Hà)]

1,2

2

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại)

1,1

X

XÃ ĐẠI THÀNH (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2 trong bảng giá đất 5 năm [Đường Trung tâm từ ngã ba rẽ nhà ông Trần Sẹc đến đường rẽ Chọc Sạn; Các khu vực bám đường thôn, đường liên thôn]

1,2

2

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại)

1,1

XI

XÃ HÀ LÂU (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm [Từ Quốc lộ 4B vào đến bảng tin và khu vực còn lại thôn Bắc Lù; Khu vực từ bảng tin đến đầu cầu treo bám chợ; Bám đường liên xã]

1,2

2

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Khu vực còn lại)

1,1

9. HUYỆN BÌNH LIÊU

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN BÌNH LIÊU - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

Các mục: 1; 2; 3; 10 trong bảng giá đất 5 năm [Đường QL 18C đoạn từ cổng Huyện đội đến Viện kiểm sát cũ (bám mặt đường); Đường QL 18C đoạn từ nhà bà Vi Thị An đến hết nhà ông Phan Nam (bám mặt đường); Đường QL 18C đoạn từ nhà ông Lê Hoan đến đường rẽ vào Trường cấp II, III (bám mặt đường); Khu dân cư quy hoạch mới đường nội thị thị trấn Bình Liêu Khu Bình Công 1]

1,4

2

Các mục: Từ 5 đến 9; 13 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

3

Các mục: 4; 11; 12; từ 14 đến 20; 27; 35; 37 trong bảng giá đất 5 năm

1,1

4

Các mục còn lại trong thị trấn (trừ các mục 1; 2; 3; 10; từ 5 đến 9; 13; 4; 11; 12; từ 14 đến 20; 27; 35; 37) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ HOÀNH MÔ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

II

XÃ ĐỒNG VĂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: Từ 1.1 đến 1.5 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục từ 1.1 đến 1.5) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

III

XÃ ĐỒNG TÂM (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.4 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

IV

XÃ LỤC HỒN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.4 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

V

XÃ TÌNH HÚC (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.3 trong bảng giá đất 5 năm

1,1

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.3) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

VI

XÃ VÔ NGẠI (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,1

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

VII

XÃ HÚC ĐỘNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2 trong bảng giá đất 5 năm

1,1

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,0

10. HUYỆN BA CHẼ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN BA CHẼ - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

ĐƯỜNG HẢI CHI

Tất cả các mục trong tuyến đường Hải Chi trong bảng giá đất 5 năm

1,8

II

ĐƯỜNG THANH NIÊN

Tất cả các mục trong tuyến đường Thanh Niên trong bảng giá đất 5 năm

1,7

III

ĐƯỜNG 4 THÁNG 10

Tất cả các mục trong tuyến đường 4 tháng 10 trong bảng giá đất 5 năm

1,6

IV

CÁC PHỐ

Tất cả các mục trong tuyến các phố trong bảng giá đất 5 năm

1,6

V

ĐƯỜNG NHÁNH

Tất cả các mục trong tuyến đường nhánh trong bảng giá đất 5 năm

1,6

VI

KHU VỰC CÒN LẠI

Các khu vực còn lại tại thị trấn Ba Chẽ (Mục 47 - trong bảng giá đất 5 năm)

1,5

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ LƯƠNG MÔNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Trung tâm cụm xã: Từ Trạm Y tế xã đến nhà ông Đông đối diện trụ sở UBND xã (bám 2 bên đường)]

1,6

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

II

XÃ MINH CẦM (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,4

III

XÃ ĐẠP THANH (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Trung tâm chợ Bắc Xa: Từ Tây cầu tràn Bắc Xa đến ngã tư đường rẽ vào Khe Mầu, Bắc Cáp (bám 2 bên đường)]

1,6

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

IV

XÃ THANH LÂM (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Trung tâm cụm xã: Từ trường PTCS Thanh Lâm đến ngã ba đường rẽ xuống thác Mẹt (bám 2 bên đường)]

1,7

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

V

XÃ THANH SƠN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 1 trong bảng giá đất 5 năm [Trung tâm cụm xã: Từ nhà ông Tư đến cầu chân dốc Bồ Đề (bám 2 bên đường)]

1,5

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 1) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

VI

XÃ ĐỒN ĐẠC (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: Từ 1 đến 4 trong bảng giá đất 5 năm [Từ giáp đất khu 1, thị trấn Ba Chẽ đến Khu quy hoạch dân cư thôn Tân Tiến

(bám 2 bên đường)]

1,7

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục từ 1 đến 4) trong bảng giá đất 5 năm

1,5

VII

XÃ NAM SƠN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Mục 3 trong bảng giá đất 5 năm [Đường tỉnh 329: Từ giáp đất thị trấn Ba Chẽ đến giáp đất xã Đồn Đạc (bám 2 bên đường)]

1,6

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

11. HUYỆN HẢI HÀ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN QUẢNG HÀ - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN QUẢNG HÀ

Tất cả các mục trong tuyến đường Trung tâm thị trấn Quảng Hà trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN - PHỐ CHU VĂN AN, NGUYỄN DU ĐỐI DIỆN CHỢ TRUNG TÂM

Tất cả các mục trong tuyến đường Bưu điện - phố Chu Văn An, Nguyễn Du đối diện chợ trung tâm trong bảng giá đất 5 năm

1,3

3

ĐƯỜNG PHỐ TRẦN KHÁNH DƯ, NGÔ QUYỀN, LÝ THƯỜNG KIỆT, LÊ QUÝ ĐÔN

Tất cả các mục trong tuyến đường phố Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Quý Đôn đối diện chợ trung tâm trong bảng giá đất 5 năm

1,3

4

PHỐ BỜ SÔNG VÀ CÁC KHU DÂN CƯ KHÁC

1

Các mục: 4.3; 4.6; 4.8; 4.9; 4.13 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

2

Các mục còn lại trong tuyến Phố bờ sông và khu dân cư khác (trừ Các mục: 4.3; 4.6; 4.8; 4.9; 4.13) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

5

KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, CHỢ DÂN SINH VÀ DÂN CƯ PHÍA NAM HẢI HÀ

Tất cả các mục trong khu trung tâm thương mại dịch vụ, chợ dân sinh và dân cư phía Nam Hải Hà trong bảng giá đất 5 năm

1,3

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ QUẢNG ĐỨC (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

XÃ QUẢNG SƠN (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

III

XÃ QUẢNG THỊNH (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ ĐƯỜNG HOA (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

V

XÃ QUẢNG LONG (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VI

XÃ QUẢNG THÀNH (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

XÃ QUẢNG PHONG (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VIII

XÃ TIẾN TỚI (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

IX

XÃ CÁI CHIÊN (XÃ MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

X

XÃ QUẢNG CHÍNH (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

XI

XÃ QUẢNG MINH (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

XII

XÃ QUẢNG THẮNG (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XIII

XÃ QUẢNG TRUNG (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

XIV

XÃ PHÚ HẢI (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XV

XÃ QUẢNG ĐIỀN (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

12. HUYỆN ĐẦM HÀ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN ĐẦM HÀ - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

PHỐ LÊ LƯƠNG

1.1

Mục 1.4 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám đường từ nhà ông Đinh Thang đến nhà bà Cúc)

1,4

1.2

Mục 1.1 trong bảng giá đất 5 năm [Đất bám đường từ ngã ba Kho Bạc đến ngã tư đi xã Đầm Hà (khu nhà ông Cần Kiệm)]

1,3

1.3

Các mục còn lại trong phố (trừ mục 1.1, 1.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

PHỐ HÀ QUANG VÓC

Tất cả các mục trong phố trong bảng giá đất 5 năm

1,1

3

PHỐ BẮC SƠN

Tất cả các mục trong phố trong bảng giá đất 5 năm

1,2

4

PHỐ LÊ HỒNG PHONG

Tất cả các mục trong phố trong bảng giá đất 5 năm

1,1

5

PHỐ MINH KHAI

Tất cả các mục trong phố trong bảng giá đất 5 năm

1,2

6

PHỐ HOÀNG VĂN THỤ

Tất cả các mục trong phố trong bảng giá đất 5 năm

1,2

7

PHỐ HOÀNG NGÂN

7.1

Mục 7.4 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám đường từ nhà ông Chu Hoàn đến nhà ông Lương Thông)

1,3

7.2

Các mục còn lại trong phố (trừ mục 7.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

8

PHỐ TRẦN PHÚ

8.1

Các mục: 8.4; 8.6; 8.7 trong bảng giá đất 5 năm [Từ ngã tư nhà ông Toàn đến nhà ông Phạm Văn Hồng (đường vào xã Quảng Tân); Đất bám đường phía sau khu hành chính huyện Đầm Hà và các ô đất trong điểm quy hoạch cạnh Huyện đội; Các khu vực còn lại]

1,2

8.2

Các mục còn lại trong phố (trừ mục 8.4; 8.6; 8.7) trong bảng giá đất 5 năm

1,1

9

PHỐ LỶ A COỎNG

9.1

Các mục: 9.3, 9.4 trong bảng giá đất 5 năm [Đất bám đường từ giáp Cầu Sắt đến ngã ba (Cây xăng B12); Đất bám đường Quốc lộ 18A từ ngã tư đi xã Quảng Lâm đến ngã ba (Cây xăng B12)]

1,1

9.2

Các mục còn lại trong phố (trừ mục 9.3; 9.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

10

PHỐ CHU VĂN AN

10.1

Mục 10.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám bên đường Quốc lộ 18A giáp ngã ba (Cây xăng B12) đến giáp cây xăng Bình Ngọc)

1,1

10.2

Các mục còn lại trong phố (trừ mục 10.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ QUẢNG LÂM (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

II

XÃ QUẢNG AN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 11; 12; 16; 18; 19; 21; 22 trong bảng giá đất 5 năm

1,0

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 11; 12; 16; 18; 19; 21; 22) trong bảng giá đất 5 năm

1,3

III

XÃ ĐẠI BÌNH (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 4; 5 trong bảng giá đất 5 năm [Từ quốc lộ 18A (cầu Khe Điệu) đến ngã tư thôn Đồng Mương; Từ ngã tư thôn Đồng Mương đến nhà bà Nguyễn Thị Khóat thôn Nhâm Cao]

1,4

2

Các mục còn lại trong xã (trừ mục 4; 5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ TÂN LẬP (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2; 4; 7; 9; 10; 13; 23 trong bảng giá đất 5 năm

1,4

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1; 2; 4; 7; 9; 10; 13; 23) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

V

XÃ QUẢNG TÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1; 2; 3 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám bên đường Quốc lộ 18A từ Công ty Cổ phần xây dựng Cẩm Phả đến nhà bà Gái; Đất bám bên đường Quốc lộ 18A từ giáp nhà bà Gái đến nhà ông Ngọ; Đất bám bên đường Quốc lộ 18A từ giáp nhà ông Ngọ đến cầu Khe Mắm)

1,4

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1; 2; 3) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VI

XÃ TÂN BÌNH (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

VII

XÃ DỰC YÊN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 9; 12; 13 trong bảng giá đất 5 năm (Từ giáp Trạm y tế xã đến Đập tràn thôn Tây; Từ trường THCS xã Dực Yên đến ngã ba thôn Yên Sơn; Các khu vực còn lại)

1,0

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 9; 12; 13) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VIII

XÃ QUẢNG LỢI (XÃ MIỀN NÚI)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IX

XÃ ĐẦM HÀ (XÃ TRUNG DU)

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,3

13. HUYỆN VÂN ĐỒN

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN CÁI RỒNG - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

KHU 1

1.1

Mục 1.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường 334)

1,5

1.2

Mục 1.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường khu)

1,3

1.3

Mục 1.3 trong bảng giá đất 5 năm (Vị trí còn lại của khu)

1,2

2

KHU 2

2.1

Mục 2.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường 334)

1,5

2.2

Các mục: 2.2; 2.3 trong bảng giá đất 5 năm (Trục đường khu; Đất của các hộ dân thuộc tổ 4 khu 2)

1,3

2.3

Mục 2.4 trong bảng giá đất 5 năm (Vị trí còn lại của khu)

1,2

3

KHU 3

3.1

Mục 3.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường 334)

1,5

3.2

Mục 3.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường khu)

1,3

3.3

Các mục: 3.3; 3.4 trong bảng giá đất 5 năm (Vị trí còn lại của khu)

1,2

4

KHU 4

4.1

Mục 4.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất phía trên bám mặt đường 334)

1,5

4.2

Các mục: 4.2; 4.3; 4.4 trong bảng giá đất 5 năm (Vị trí còn lại phía trên đường 334; Đất phía dưới bám mặt đường 334; Trục đường Lý Anh Tông)

1,3

4.3

Các mục còn lại trong khu (trừ các mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

5

KHU 5

5.1

Các mục: 5.1; 5.3; 5.4; 5.5 trong bảng giá đất 5 năm (Trục đường 334; Trục đường Lý Anh Tông)

1,5

5.2

Các mục còn lại trong khu (trừ các mục 5.1; 5.3; 5.4; 5.5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

6

KHU 6

6.1

Tất cả các mục trong khu trong bảng giá đất 5 năm

1,8

7

KHU 7

7.1

Các mục: 7.1; 7.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám Trục đường Lý Anh Tông)

1,5

7.2

Các mục còn lại trong khu (trừ các mục 7.1; 7.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,4

8

KHU 8

8.1

Mục 8.1 trong bảng giá đất 5 năm [Trục đường Lý Anh Tông: Từ nhà ông Sen Thụ đến hết nhà ông Vũ Hải Nam (mặt đường)]

1,5

8.2

Các mục: Từ 8.2 đến 8.8 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

8.3

Mục 8.9 trong bảng giá đất 5 năm (Các vị trí còn lại của khu)

1,0

9

KHU 9

9.1

Các mục: 9.1; 9.5 trong bảng giá đất 5 năm [Trục đường Lý Anh Tông: Từ giáp nhà ông Châu Bình đến giáp nhà Duy Chuốt (bám mặt đường); Các vị trí còn lại của khu]

1,5

9.2

Các mục: 9.2; 9.4 trong bảng giá đất 5 năm [Trục đường Lý Anh Tông: Từ nhà Duy Chuốt đến hết nhà ông Từ Tú Bình (bám mặt đường); Trục đường khu từ giáp nhà ông Châu Việt Bắc đến giáp nhà ông Vinh Thìn (bám hai bên mặt đường)]

1,3

9.3

Mục 9.3 trong bảng giá đất 5 năm [Trục đường khu từ giáp nhà ông Từ Tú Bình đến hết khu nghỉ dưỡng Yên Hoà và từ giáp nhà Dũng Hiền đến nhà ông Châu Việt Bắc (bám mặt đường)]

1,2

10

KHU ĐÔ THỊ THUỶ SẢN THỐNG NHẤT

10.1

Tất cả các mục trong khu đô thị trong bảng giá đất 5 năm

1,3

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ HẠ LONG (XÃ TRUNG DU)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 1.5; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 10.1; 11.1; 12.1; 12.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám trục đường 334)

1,4

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 1.5; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 9.1; 10.1; 11.1; 12.1; 12.2; 15) trong bảng giá đất 5 năm

1,3

3

Mục 15 trong bảng giá đất 5 năm [Khu tái định cư xã Hạ Long (các ô đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng)]

1,0

II

XÃ ĐÔNG XÁ (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám trục đường 334)

1,4

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

III

XÃ QUAN LẠN (XÃ MIỀN NÚI HẢI ĐẢO)

1

Các mục: 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.10; 1.12 ; 2.1; 2.3; 2.5; 3.1; 4.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường giao thông dọc đảo Vân Hải)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.10; 1.12 ; 2.1; 2.3; 2.5; 3.1; 4.1) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

IV

XÃ BÌNH DÂN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

V

XÃ BẢN SEN (XÃ MIỀN NÚI - HẢI ĐẢO)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VI

XÃ ĐOÀN KẾT (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường nhánh 334)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1; 4.2) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VII

XÃ ĐÀI XUYÊN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

VIII

XÃ NGỌC VỪNG (XÃ MIỀN NÚI)

1

Các mục: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường liên thôn)

1,2

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1) trong bảng giá đất 5 năm

1,3

IX

XÃ VẠN YÊN (XÃ MIỀN NÚI)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

X

XÃ THẮNG LỢI (XÃ MIỀN NÚI - HẢI ĐẢO)

1

Tất cả các mục trong xã trong bảng giá đất 5 năm

1,2

XI

XÃ MINH CHÂU (XÃ MIỀN NÚI - HẢI ĐẢO)

1

Các mục: Từ 1.1 đến 1.4; từ 2.1 đến 2.3; từ 3.1 đến 3.3; từ 4.1 đến 4.5 trong bảng giá đất 5 năm (trục đường bê tông dọc đảo Vân Hải)

1,3

2

Các mục còn lại trong xã (trừ các mục từ 1.1 đến 1.4; từ 2.1 đến 2.3; từ 3.1 đến 3.3; từ 4.1 đến 4.5) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

14. HUYỆN CÔ TÔ

A- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN CÔ TÔ - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

1

Mục 4 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám 2 bên mặt đường từ khuôn viên tượng đài Bác Hồ đến giáp địa giới xã Đồng Tiến)

1,8

2

Mục 10.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám 2 bên mặt đường từ ngã ba cảng ra khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ)

1,6

3

Mục 1.1 và mục 1.3 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám 2 bên mặt đường từ ngã ba cảng đến giáp khuôn viên khu di tích tượng đài Bác; Các khu vực còn lại)

1,5

4

Các mục: 1.2; 2; 3; từ 5 đến 9; 10.2; 11; 12; 13 trong bảng giá đất 5 năm

1,3

B- BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT

CÁC MỤC TÊN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM THỰC HIỆN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

HỆ SỐ (LẦN)

I

XÃ ĐỒNG TIẾN

1

Các mục: 1.1; từ 2.1 đến 2.5 (trừ mục 2.5.1 - thôn hải tiến) trong bảng giá đất 5 năm

1,2

2

Các mục: 1.2; 2.5.1 trong bảng giá đất 5 năm (Đất bám mặt đường tiếp giáp đường nhựa xuyên đảo đến giáp trạm điện thôn Hải Tiến; Đất bám đường bê tông từ giáp trạm điện xã đến chân dốc đi thôn Nam Hà - thôn Hải Tiến)

1,1

II

XÃ THANH LÂN

1

Mục 2.4 trong bảng giá đất 5 năm (2 bên đường từ đỉnh dốc trường học HCR đến hết địa giới - thôn 2)

1,5

2

Các mục: 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 3.1; 3.3 trong bảng giá đất 5 năm

1,2

3

Các mục: 1.2; 3.2 trong bảng giá đất 5 năm [Đất bám 2 bên đường các tuyến đường còn lại (các nhánh đường bê tông) - thôn 1; Đất bám 2 bên đường các tuyến đường còn lại (các nhánh đường bê tông) - thôn 3]

1,1