ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG TIÊUCHUẨN XÂY DỰNG CHỢ VĂN MINH ÁP DỤNG TRÊN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 361: 2006 về“Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh nàyBảngtiêu chuẩn xây dng chvăn minh áp dụng trên đabàntỉnh ĐồngTháp.

Điều 2. Quyết định nàycó hiu lc thi hành k tngàykývà thay thế Quyết định s 1243/-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 ca Ủyban nhân dân tnh về vic ban hành Bng tiêu chuẩn xây dng ch văn minh đápdụng trên địa bàntnh Đng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Th trưng cácsở,ban, ngành tỉnh, Trưng Ban ch đo Xây dng đi sống văn hóa tỉnh và Ch tch Ủy bannhân dân các huyn, th xã, thành phố chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- CT các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Trn Th Thái

BẢNG TIÊU CHUẨN

XÂYDỰNG CHỢ VĂN MINH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBNDHC ngày 25 tháng 6 năm 2014 củaUBND tỉnh Đồng Tháp)

Mã s

Chỉ tiêu đánh giá

Điểm

A. CƠ SỞ HẠ TẦNG

35

1

Có nhà lồng chợ là công trình cấp 3 hoặc cấp 4 (kiên cố hoặc bán kiên cố), treo cờ đúng quy cách và gắn bảng tên chợ.

4

2

Nơi giữ xe, có bảng hướng dẫn đậu xe đúng nơi quy định và niêm yết giá giữ xe.

2

3

Có dụng cụ chuẩn để kiểm tra việc cân, đong, đo đếm.

4

4

Có nội quy chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; niêm yết công khai tại nơi dễ xem.

3

5

Hộp thư góp ý, tố giác.

3

6

Có hệ thống điện an toàn, nước phục vụ tốt, hệ thống thoát nước thông, sạch.

6

7

Có nhà vệ sinh công cộng được giữ gìn sạch sẽ thường xuyên. Rác thải được thu gom và xử lý theo quy định. Có thùng đựng rác công cộng. Có lực lượng làm vệ sinh công cộng, quét dọn hàng ngày.

6

8

Có trục đường chính thuận tiện giao thông mua bán, lối đi thông thoáng. Xe cứu hỏa tiếp cận chợ dễ dàng.

5

9

Lối thoát hiểm theo đúng quy định.

2

B. HỘ KINH DOANH

45

10

Có trang bị dụng cụ đo lường chuẩn xác, được cơ quan có thẩm quyền kiểm định. Có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết (trừ hàng tự sản, tự tiêu).

8

11

Mua, bán hàng hóa phải đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, không bán hàng gian, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng.

10

12

Thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy (thờ cúng, nấu ăn, sử dụng điện)

5

13

Hoàn thành nghĩa vụ thuế và các loại phí theo quy định.

6

14

Lịch sự, hòa nhã trong giao tiếp.

5

15

Sắp xếp hàng hóa, vật dụng đảm bảo mỹ quan, bảng hiệu đúng quy định. Giữ vệ sinh nơi công cộng và tại quầy, sạp.

5

16

Hộ kinh doanh không lấn chiếm khu vực công.

6

C. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

20

17

Có đội cứu hỏa và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy; có người quản lý hệ thống điện, không để xảy ra cháy nổ, loa phát thanh hoạt động tốt, thực hiện các quy định về PCCC.

6

18

Lực lượng quản lý của ban, tổ, đội quản lý phải được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

3

19

Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm các tệ nạn xã hội (tụ tập cờ bạc, người xin ăn, sống lang thang) trong khu vực chợ.

7

20

Lực lượng quản lý chợ phải đeo bảng tên, đảm bảo giờ giấc làm việc, thái độ vui vẻ, giải quyết công việc nhanh gọn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

4

* Tng s đim: 100 đim.

* Đt từ 80 điểm trởlên đủ điu kiện đềnghị cp có thm quyền công nhn đtchunchvăn minh.