ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/2014/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN THU HỒI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮUNHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 544/TTr-TNMT ngày 15 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

1. Ủy quyền cho UBND các huyện,thành phố quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinhtế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với trường hợp khu vực thu hồiđất có cả đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm2013.

2. Ủy quyền cho Sở Tài nguyênvà Môi trường thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầutư tại tỉnh Bắc Giang, sau khi UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chophép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

3. Trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ được ủy quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phốcó trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng nămnhư sau:

a) UBND các huyện, thành phốbáo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này qua Sở Tài nguyênvà Môi trường.

b) Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này và tổnghợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố theo quyđịnh tại Điểm a Khoản này.

c) Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng: gửi trướcngày 10 tháng 7 hàng năm; thời điểm báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30tháng 6.

- Báo cáo hàng năm: gửi trướcngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo; thời điểm báo cáo từ ngày 01tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND; Chủ tịch UBND huyện,thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải