BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý

 chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số

80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh chi phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến thủ của Bộ Y tế (công văn số 4245/BBYT-KH-TC ngày 7/5/2006), Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi mức thu Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại điều 1.5, Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

TT

NỘI DUNG KHOẢN THU

ĐƠN VỊ

MỨC THU

(ĐỒNG )

1.5

Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên

Lần/cơ sở

700.000

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các mức thu phí khác và vệ sinh quản lý thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trương Chí Trung