ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giaochỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhànước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu khóa IV - kỳ họp thứ 8;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 1403/SKHĐT-XDCB ngày 14 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung và điều chỉnh kế hoạchvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 theo các phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho cácchủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổchức giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

Biểu số 01

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch bổ sung 2007

Ghi chú

Tổng số

185.500

A

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp huyện

7.500

1

Thành phố Vũng tàu (duy tu sửa chữa nâng cấp các tuyến đường hẻm thuộc các phường 9, 10, 11, 12, Rạch Dừa và Thắng Nhất)

7.500

B

Hoàn trả ngân sách các khoản ứng cho xây dựng cơ bản

168.950

1

Bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Công ty ĐTKH hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

45.000

2

Bồi thường giải phóng mặt bằng Quốc lộ 55

Ban Quản lý dự án giao thông

8.000

3

Bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn cuối Quốc lộ 51

Ban Quản lý dự án giao thông

70.000

4

Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tái định cư 26,5 ha Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

Ban Quản lý dự án huyện Tân Thành

30.000

5

Bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện 110 kVA Vũng Tàu - Thắng Tam

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

7.500

6

Bồi thường giải phóng mặt bằng đường Bắc Trung tâm hành chính – chính trị tỉnh

Sở Xây dựng

2.800

7

Bồi thường giải phóng mặt bằng Trụ sở chi cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

350

8

Tạm ứng hợp đồng tư vấn thiết kế Bệnh viện Bà Rịa

Sở Xây dựng

5.300

C

TTKL dự án đã hoàn thành

7.700

1

Trung tâm Dịch vụ Văn hóa thị xã Bà Rịa

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

67

2

Hạ tầng du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

173

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 15 ha thị trấn Phú Mỹ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

18

4

Khu kỹ thuật bảo đảm tác chiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh

230

5

Đường điện trung, hạ thế và chiếu sáng các hộ đồng bào dân tộc huyện Châu Đức

Ban Quản lý dự án định canh - định cư Ngãi Giao - Kim Long - Bình Giã

263

6

Chợ xã Tóc tiên (giai đoạn 2 và hạng mục kè đá)

Ban Quản lý dự án trung tâm cụm xã Hắc Dịch

160

7

Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Sở Thể dục - Thể thao

Sở Thể dục - Thể thao

104

8

Mở rộng Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên - Môi trường

Sở Tài nguyên - Môi trường

364

9

Nhà an dưỡng công nhân lao động tại Côn Đảo

Liên đoàn Lao động tỉnh

368

10

Hệ thống cấp nước thị trấn Côn Đảo (chi phí tư vấn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Côn Đảo

70

11

Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Phổ thông Châu Thành

Sở Giáo dục – Đào tạo

885

12

Trường Tiểu học Hải Nam

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

240

13

Trường Tiểu học bán trú Chí Linh, thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

110

14

Trường Trung học Cơ sở phường 4, thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

525

15

Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Cơ sở Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu

270

16

Trường Mầm non Long Phước

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

871

17

Trường Mầm non Gò Cát

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

776

18

Trường Mầm non Long Toàn

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

919

19

Đường Hội Bài - Tóc Tiên

Ban Quản lý dự án huyện Tân Thành

353

20

Hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm Phước Thuận

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

38

21

Trường Trung học Cơ sở Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

87

22

Trường Trung học Cơ sở Hòa Hiệp

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

90

23

Sửa chữa Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

86

24

Phòng làm việc Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

340

25

Sân đường nội bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Tòa án nhân dân tỉnh

293

D

Chuẩn bị đầu tư

450

1

Chuẩn bị đầu tư 13 tuyến điện hạ thế nông thôn

Ban Quản lý dự án công nghiệp

100

2

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

Sở Y tế

30

Văn bản số 158/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007

3

Chuẩn bị đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế

Sở Y tế

50

Văn bản số 1100/UBND-VP ngày 28 tháng 02 năm 2007

4

Chuẩn bị đầu tư sửa chữa Trụ sở Đoàn ca múa nhạc và Trung tâm văn hóa thông tin

Sở Văn hóa - Thông tin

20

Văn bản số 2541/UBND-VP ngày 07 tháng 5 năm 2007

5

Thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng

Sở Giáo dục – Đào tạo

20

Văn bản số 116/TB-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Sửa chữa Trụ sở Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

20

Văn bản số 61/TB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại Thành 9,5 ha xã Phước Hải

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

50

Văn bản số 3400/UBND-VP ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

8

Các tuyến đường giao thông khu vực xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

100

Văn bản số 3400/UBND-VP ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

9

Di dời các trại giống của Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp

60

Văn bản số 3689/VP-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

E

Quy hoạch

900

1

Quy hoạch điện lực Côn đảo

Sở Công nghiệp

324

100

Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 duyệt dự toán

2

Quy hoạch điện lực thành phố Vũng tàu

Sở Công nghiệp

429

100

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 duyệt dự toán

3

Khảo sát cát nhiễm mặn, cát xây dựng, sét gạch ngói phục vụ bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoảng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Tài nguyên - Môi trường

780

150

Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 duyệt đề cương, kinh phí

4

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2000 - 2006 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

150

5

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng thời kỳ 2006 – 2010 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ

Sở Tài nguyên - Môi trường

100

6

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Phú Mỹ 1/10.000

Sở Xây dựng

100

Văn bản số 3466/UBND-VP ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể Long Sơn 1/10.000

Sở Xây dựng

50

Văn bản số 3467/UBND-VP ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

8

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng

Sở Xây dựng

100

9

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi 2007 – 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

50

Văn bản số 878/VP-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2007

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơnvị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quy mô xây dựng

Giá trị công trình

Kế hoạch đã giao đầu năm 2007

Kế hoạch năm 2007 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

242.254

242.254

A

TT KL dự án đã hoàn thành

1

Khu kỹ thuật bảo đảm tác chiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

3.925

13

400

2

Trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

10.686

1.230

587

3

Doanh trại Đại đội PB 38

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3.264

64

392

4

Sửa chữa doanh trại Tiểu đoàn 445 (hệ thống cấp điện, kho, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ nước)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1.097

97

318

5

Sửa chữa doanh trại Đại đội pháo binh 34

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

964

64

81

6

Xây bãi đỗ xe khu vực Bãi Dâu thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý nâng cấp cải tạo công trình giao thông

3.426 m2

5.100

1.700

700

7

Cải tạo, nâng cấp các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý nâng cấp cải tạo công trình giao thông

13.562

4.740

6.440

8

Sửa chữa lớn đường Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý nâng cấp cải tạo công trình giao thông

6.366 m

53.020

3.000

7.000

9

Cải tạo và phát triển lưới điện 2004 (11 dự án)

Ban Quản lý dự án công nghiệp

61,1 km trung thế, 141,8 km hạ thế, 5.572,5 kVA

21.026

1.650

970

10

Nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn khu vực cánh đồng Don (dự án 1)

Ban Quản lý dự án giao thông

4,74 km

13.824

3.500

20

11

Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

15,75 ha

52.720

17.520

11.520

12

Đường quy hoạch số 6 thị trấn Long Hải

Ban Quản lý dự án huyện Long Điền

1.070 m

16.885

100

2.000

13

Đường quy hoạch số 4 thị trấn Long Hải

Ban Quản lý dự án huyện Long Điền

1.515 m

22.438

6.000

3.600

14

Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thương mại huyện Tân Thành

Ban Quản lý dự án huyện Tân Thành

6,2 ha

14.818

2.700

1.700

15

Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Tân Thành

Ban Quản lý dự án huyện Tân Thành

12.355

0

1.000

16

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư huyện Xuyên Mộc (khu bệnh viện cũ)

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

5,9 ha, 186 lô đất

33.707

6.790

5.790

17

Nâng cấp đường 27 tháng 4 thị trấn Phước Bửu (bao gồm hạng mục cấp nước)

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

2,86 km

45.482

7.000

4.000

18

Khu tái định cư H20

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

11,47 ha, 450 lô đất

27.807

5.110

2.110

19

Khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

8,8 ha, 307 lô đất

33.052

6.200

3.200

20

Khu nhà ở tái định cư H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

150 căn hộ, 30.466 m2 sàn

41.517

5.550

2.550

21

Khu nhà ở tái định cư H20 (lô R, P, Q) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

138 căn hộ, 28.488 m2 sàn

32.925

5.500

2.500

22

Chợ xã Hòa Long

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

2.000 m2, 16 ki ốt, 42 lô phố chợ

10.568

2.000

1.000

23

Đường quy hoạch số 11 (đoạn nhà máy nước Quốc lộ 56)

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

2.590 m

46.864

5.470

4.470

24

Đường nối ngã 3 Hoà Long, Hương lộ 10 giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

2.406 m

24.484

3.000

6.000

25

Đường trục Bắc - Nam khu dân cư Mắt Mèo

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

489 m

6.257

1.000

1.500

26

Đường trục Đông - Tây khu dân cư Mắt Mèo

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

715,5 m

12.861

3.000

5.000

27

Cải tạo bờ Đông sông Dinh (đoạn cầu Long Hương đến Quốc lộ 51)

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

900 m, 10 ha

26.804

3.500

2.500

28

Nhà thi đấu thể dục - thể thao thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

2.000 chỗ, 4788 m2

30.611

4.500

6.600

29

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tại Bà Rịa)

Ban Quản lý dự án XDDD

10 kW

37.500

5.000

3.000

30

Nâng cấp Bến xe khách thành phố Vũng Tàu

Công ty Dịch vụ Vận tải và Bến xe

4.304

200

500

31

Sửa chữa 04 Trạm quản lý bảo vệ rừng

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

326

36

139

32

Nâng cấp mở rộng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ

Sở Giáo dục – Đào tạo

Thêm 15 phòng

12.709

740

840

33

Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông - Vận tải

Sở Giao thông - vận tải

1.350 hv

8.004

500

267

34

Thang máy chuyển Bệnh viện Lê Lợi

Sở Y tế

618

120

520

35

Thiết bị chuyên khoa sâu Bệnh viện Bà Rịa

Sở Y tế

8.700

480

756

36

Trang thiết bị các khoa Bệnh viện Lê Lợi

Sở Y tế

25.741

21.000

20.324

B

Dự án chuyển tiếp

1

Khu tái định cư 25 ha phần còn lại của khu quy hoạch 44 ha huyện Tân Thành

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

25,2 ha. 807 lô đất

101.227

16.000

19.000

2

Nâng cấp cải tạo đường Chinfon đoạn từ Quốc lộ 51 đến hàng rào khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

876 m

14.192

4.000

5.500

3

Cải tạo và phát triển lưới điện (5 dự án)

Ban Quản lý dự án công nghiệp

19,5 km trung thế, 43,9 km hạ thế, 1.970 kVA

19.886

5.000

5.680

4

Đường 30/4 thành phố Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án giao thông

10,58 km

44.474

1.000

4.000

5

Trường Trung học Cơ sở Long Tân

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

24 phòng

14.657

6.000

8.000

6

Trường Tiểu học Phước Hội

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

24 phòng

11.159

6.000

4.000

7

Đường 44A giai đoạn 2 (cấp, thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh)

Ban Quản lý dự án huyện Long Điền

6.555 m

54.369

4.000

4.500

8

Đường quy hoạch số 8 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

1.103 m

18.661

1.500

3.500

9

Đường quy hoạch số 4 thị trấn Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

863 m

14.238

3.200

5.200

10

Hệ thống thủy lợi Sông Hỏa

Ban Quản lý dự án thủy lợi

Tưới 463 ha, cấp nước 5.400 m3/ng

33.487

5.300

2.300

11

Trường Mầm non Kim Dinh thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

10 nhóm/300 cháu

6.989

5.030

4.030

12

Trường Tiểu học bán trú Hòa Long B

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

21 phòng học

24.730

6.500

7.500

13

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát (diện tích còn lại)

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

8,4 ha; 243 lô đất

28.099

2.000

6.000

14

Chợ Phước Nguyên thị xã Bà Rịa

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

1.764 m2, 112 sạp

9.574

1.000

3.000

15

Kiên cố hóa kênh mương hồ Suối Các

Chi cục Quản lý thủy nông

9.635 m

10.580

35.00

1.000

16

Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2.720 m2

15.707

3.300

5.000

17

Mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Châu Đức

Sở Giáo dục – Đào tạo

2.742 m2

20.959

7.000

6.900

18

Đường vành đai thị xã Bà Rịa (Quốc lộ 55 dự kiến) lý trình Km0+000, Km2+666,72 thuộc Trung tâm hành chính tỉnh

Sở xây dựng

2,66 km

56.796

6.500

1.000

C

Dự án khởi công mới

1

Doanh trại đại đội huấn luyện C19 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

2.832 m2

3.746

2.800

2.490

2

Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

1.300 m

18.576

3.000

4.800

3

Cải tạo, nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu

Ban Quản lý cảng Bến Đầm

110 m; tàu 2.000 tấn

33.499

7.200

5.000

4

Kho lạnh tại cảng Bến Đầm

Ban Quản lý cảng Bến Đầm

816 m2, 300 tấn

8.483

3.000

2.000

5

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực Cống Dầu)

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

13,5 ha; 516 lô đất

53.367

4.000

10.000

6

Đường vào khu công nghiệp khí thấp áp Long Hương

Ban Quản lý dự án thị xã Bà Rịa

582 m

13.036

2.100

3.500

7

Hệ cấp nước Phước Thuận giai đoạn 2

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

900 m3/ng

17.528

3.000

5.000

D

Chuẩn bị đầu tư

1

Các tuyến đường quy hoạch khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp: N1; Hàng Điều 4; Rạch Bà; B2; Hàng Điều; D20; N15; D23; Hải Đăng 3

Trung tâm Phát triển quỹ đất

200

1.500

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ du lịch 28,8 ha đường ven biển (đường 3 tháng 2) thành phố Vũng Tàu

Trung tâm Phát triển quỹ đất

28,8 ha

247.845

1.000

1.310

E

Quy hoạch

1

Quy hoạch tổng thể phát triển khoa học – công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến 2020

Sở Khoa học -Công nghệ

352

50

250