ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VỚICHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỊ XÃ; GIỮA TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VÀ TRƯỞNG PHÒNGTƯ PHÁP HUYỆN, THỊ XÃ TRONG VIỆC GIÚP GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VÀ CHỦ TỊCH UBNDHUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THIHÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quanquản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làmcông tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp về việc ban hành Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hànhán dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh về việctăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày05/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Giámđốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã; giữa Trưởng Thi hành án dân sự tỉnhvà Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã trong việc giúp Giám đốc Sở Tư pháp vàChủ tịch UBND huyện, thị xã quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ và hoạtđộng của Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp Chủ tịch UBND huyện, thị xã;Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã tổ chứctriển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp,Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xãchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VỚI CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỊXÃ; GIỮA TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH VÀ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN, THỊ XÃ TRONGVIỆC GIÚP GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VÀ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ MỘT SỐ MẶTCÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 củaUBND tỉnh Bình Phước)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịchUBND huyện, thị xã; Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Trưởng phòng Tư pháphuyện, thị xã trong việc giúp Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thịxã phối hợp thực hiện quản lý một số mặt về công tác tổ chức, cán bộ và hoạtđộng của THADS huyện, thị xã (gọi chung là THADS địa phương) trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã giải quyếtcông việc theo phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được phân công hoặc ủy quyền theoquy định của pháp luật; đảm bảo có sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ trongviệc quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức THADS địa phương đủ về số lượng,mạnh về chất lượng và hoạt động có hiệu quả.

3. Trưởng THADS tỉnh phối hợp với Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã kịp thờigiải quyết công việc trong phạm vi quyền hạn của mình và theo quy định phápluật; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã trong việc phối hợp thực hiện quản lý một số mặt về công tác tổchức, cán bộ và hoạt động; nâng cao hiệu quả hoạt động của THADS địa phương.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Sự phối hợp giữa Giám đốc Sở Tư pháp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã theonguyên tắc kết hợp giữa quản lý ngành với quản lý theo đơn vị hành chính, nhằmphát huy tính chủ động và trách nhiệm của ngành, địa phương trong quản lý mộtsố mặt về công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của THADS có hiệu quả. Sự phốihợp thực hiện thông qua các hình thức:

a) Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp;

b) Thông báo bằng văn bản;

c) Phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động THADS địa phương.

2. Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xã chủ động hướng dẫn, chỉđạo những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động THADS địaphương theo thẩm quyền và phải kịp thời thông báo hoặc trao đổi ý kiến để thốngnhất giữa ngành, địa phương; nếu không thống nhất thì báo cáo xin ý kiến Chủtịch UBND tỉnh trước khi ra quyết định.

Chương II

TRÁCH NHIỆMPHỐI HỢP GIỮA GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Tư pháp

1. Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của THADStỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, THADS huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp). Khi thực hiện các nhiệm vụ này, Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Thống nhất với Chủ tịch UBND huyện, thị xã trước khi:

- Quyết định điều động, luân chuyển Chấp hành viên THADS huyện, thị xã trongphạm vi địa bàn tỉnh;

- Trình ra Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lạichức danh Chấp hành viên; miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên THADSđịa phương;

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng THADShuyện, thị xã;

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cho nghỉ việc theo diện tinh giảmbiên chế đối với công chức THADS địa phương;

- Quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức THADS địa phương theothẩm quyền;

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Trưởng THADS huyện, thịxã;

- Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng, Phó Trưởng THADS huyện,thị xã;

- Đề nghị khen thưởng cho tập thể và các cá nhân THADS huyện, thị xã từ hìnhthức bằng khen của Bộ Tư pháp, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên;

Trong trường hợp có ý kiến khác nhau về các vấn đề trên thì Giám đốc Sở Tưpháp giải quyết theo thẩm quyền, sau đó thông báo cho Chủ tịch UBND huyện, thị xãvà báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng nội dung đoạn 2, điểm a, khoản này, Giámđốc Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Chấphành viên xem xét, quyết định.

b) Trao đổi ý kiến với Chủ tịch UBND huyện, thị xã trước khi:

- Xây dựng quy hoạch các chức danh Trưởng và Phó Trưởng THADS theo yêu cầuchung của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp đối với THADS địa phương;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn Chấp hành viên,Trưởng và Phó Trưởng THADS cho cơ quan THADS địa phương;

Trong trường hợp có ý kiến khác nhau về các vấn đề trên thì Giám đốc Sở Tưpháp quyết định theo thẩm quyền và thông báo cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã vàbáo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thông báo bằng văn bản với Chủ tịch UBND huyện, thị xã khi:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kiện toàn bộ máy THADS địa phương;

- Thực hiện chỉ tiêu biên chế cho cơ quan THADS địa phương theo quy định củaBộ Tư pháp;

- Quyết định kiểm tra, thanh tra hoạt động thi hành án của THADS địaphương;

- Thực hiện việc thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo qui địnhcủa pháp luật, giải quyết những vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác tổ chứcvà hoạt động của THADS địa phương.

2. Khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm hoặc trong trường hợp cần thiết, Giámđốc Sở Tư pháp mời Chủ tịch UBND huyện, thị xã họp để truyền đạt, hướng dẫn việcthực hiện những vấn đề thuộc các lĩnh lực nêu trên.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị xã

Chủ tịch UBND huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp quản lý một số mặt công tác tổ chức, cánbộ và hoạt động của THADS địa phương, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc về công tác THADS ở địa phương theoqui định của pháp luật;

2. Lãnh đạo thực hiện việc kiện toàn tổ chức, cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạtđộng của cơ quan THADS trong phạm vi địa phương;

3. Có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Trưởngcơ quan THADS huyện, thị xã; đồng thời, hỗ trợ các điều kiện đảm bảo cho hoạtđộng của THADS có hiệu quả;

4. Thực hiện tốt các nội dung phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quảnlý công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động của THADS địa phương quy định tại Điều3 của Quy chế này;

5. Lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nguồn, tìm nguồn bổ sung chođủ biên chế và các chức danh THADS địa phương được phân bổ hàng năm;

6. Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cácchức danh cán bộ, công chức THADS địa phương;

7. Yêu cầu cơ quan THADS tổ chức kiểm tra, thanh tra; chỉ đạo các cơ quan hữuquan phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác THADS ở địa phương;

8. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, ảnhhưởng đến tình hình an ninh, chính trị ở địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường,thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cơ quan THADStrong việc thi hành án.

Chương III

TRÁCH NHIỆMPHỐI HỢP GIỮA TRƯỞNG THADS TỈNH VÀ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN, THỊ XÃ

Điều 5. Phối hợp giúp Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xãquản lý về THADS địa phương

1. Trưởng THADS tỉnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tư pháp và chịu tráchnhiệm tham mưu thực hiện các mặt công tác theo quy định tại Điều 3 bản Quy chếnày.

2. Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện,thị xã và chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các mặt công tác theo quy địnhtại Điều 4 bản Quy chế này.

Điều 6. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của THADS địa phương

1. Phối hợp tổ chức kiểm tra về hoạt động, kiểm tra việc chấp hành và thựcthi pháp luật của Chấp hành viên, cán bộ, công chức THADS địa phương;

2. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cưỡng chế THADS những vụ việc xétthấy khó khăn, phức tạp trên địa bàn huyện, thị xã;

3. Phối hợp tham mưu, đề xuất trong công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đàotạo, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức THADS địa phương;

4. Phối hợp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu nhân sự để đề nghị bổ nhiệmchức danh Chấp hành viên, chức vụ Trưởng và Phó Trưởng THADS địa phương; thamdự họp kiểm điểm, đề nghị xử lý cán bộ, công chức THADS địa phương;

5. Phối hợp tổ chức thực hiện họp cụm giao ban định kỳ hàng quý;

6. Phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Giám đốc SởTư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xã theo qui định pháp luật.

Điều 7. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của THADS địaphương

1. Trưởng THADS tỉnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tư pháp và chịu tráchnhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của THADS địa phương; trựctiếp tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đãban hành.

2. THADS huyện, thị xã chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạtđộng hàng năm trên địa bàn huyện, thị xã. Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã cótrách nhiệm giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo THADS địa phươngkiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Điều 8. Phối hợp quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của THADS địa phương

1. Trưởng THADS tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyềnhạn của mình theo qui định của pháp luật về THADS; chịu trách nhiệm trước Giám đốcSở Tư pháp trong việc chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về hoạt động chuyên môn, nghiệpvụ công tác THADS trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quiđịnh về chuyên môn, nghiệp vụ THADS.

2. Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND, Chủtịch UBND huyện, thị xã trong việc chỉ đạo và phối hợp với các Phòng, ban chuyênmôn và các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bànhuyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các qui định về THADS.

3. Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Ban Chỉ đạo THADS huyện tham mưu cho UBND,Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụán lớn, phức tạp ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương trên cơ sởđề nghị của Trưởng THADS địa phương.

Điều 9. Phối hợp quản lý tổ chức, cán bộ của THADS địa phương

1. Trưởng THADS tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháptrong công tác quản lý, tổ chức, cán bộ; lao động, tiền lương; tuyển dụng, đàotạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với độingũ cán bộ, công chức THADS địa phương.

2. Sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã về nhânsự, Trưởng THADS tỉnh chủ động lấy ý kiến theo qui định để tham mưu Giám đốc SởTư pháp trình Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên xem xét, đề nghị bổ nhiệm,miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên THADS địa phương.

3. Trưởng THADS tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã có trách nhiệm phốihợp giúp Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xã thoả thuận đề nghịBộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Trưởng THADS; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,cách chức chức danh Phó Trưởng THADS địa phương.

4. Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức THADS địaphương, Trưởng THADS tỉnh trao đổi với Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã để cókế hoạch xác minh, làm rõ. Trưởng THADS tỉnh có trách nhiệm báo cáo Giám đốc SởTư pháp để có chỉ đạo và xử lý theo thẩm quyền.

5. Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã tham mưu UBND, Chủ tịch UBND huyện, thịxã; phối hợp với Trưởng THADS tỉnh tham gia quản lý, xây dựng tổ chức, kiện toànbộ máy THADS địa phương; tạo điều kiện cho THADS địa phương có đủ nhân lực thựchiện nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Phối hợp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của THADS địaphương

1. Định kỳ tháng, quý, 06 tháng, hàng năm, Trưởng THADS tỉnh và Trưởng phòngTư pháp huyện, thị xã báo cáo công tác phối hợp thực hiện Quy chế này với Giámđốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

2. Trưởng THADS tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã có trách nhiệm thôngbáo, trao đổi thường xuyên về các nội dung, kết quả phối hợp hoạt động củaTHADS địa phương.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Khen thưởng đối với cơ quan, cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác phối hợp quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Các cơ quan, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không tốtcông tác phối hợp tại Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xửlý theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã; Trưởng THADS tỉnh và Trưởng phòng Tư pháp huyện, thị xã có trách nhiệmtriển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việcthực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướngmắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.