ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 57/2007/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾTĐỊNH THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy địnhbổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyềnsử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 23 tháng 08năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phốBiên Hòa ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế đối vớicác trường hợp cố tình không thực hiện các quyết định thu hồi đất của cơ quanNhà nước có thẩm quyền.

Việc cưỡng chế thu hồiđất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đất đai, UBND các huyện, thị xã LongKhánh và thành phố Biên Hòa chỉ được thực hiện khi có đầy đủ các điều kiện quy địnhtại Điều 60 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều2. Giao trách nhiệm Chánh Thanh tra tỉnhphối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này,hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

Điều4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịutrách nhiệm thi hành./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh