ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONGAN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụngnghĩa trang;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹthuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình số 1897/TTr-SXD ngày 01/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh LongAn.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợpvới Sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triểnkhai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn vàthủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, SXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

QUY ĐỊNH

VỀPHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phâncấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Việc xây dựng, quản lý và sửdụng nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các sở,ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); UBND các xã,phường, thị trấn (UBND cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanđến hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh LongAn.

Điều 3. Phân cấp nghĩa trang

Nghĩa trang được phân cấp theo Quychuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèmtheo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng về việc banhành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Thôngtư số 02/2010/TT-BXD ) cụ thể như sau:

1. Nghĩa trang cấp I có quy mô diệntích đất lớn hơn 60ha.

2. Nghĩa trang cấp II có quy môdiện tích đất từ 30ha đến 60ha.

3. Nghĩa trang cấp III có quy môdiện tích đất từ 10ha đến dưới 30ha.

4. Nghĩa trang cấp IV có quy môdiện tích đất nhỏ hơn 10ha.

Điều 4. Nguyên tắc chung về xâydựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

1. Tất cả các nghĩa trang phải đượccấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng vàquản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

2. Việc táng người chết phải đượcthực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhà thờ,nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sự chấpthuận của UBND cấp huyện trước khi thực hiện, với các nội dung sau:

a) Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sởtôn giáo đề nghị bằng văn bản đến UBND cấp huyện nơi địa bàn cơ sở tôn giáo cónhu cầu táng (trong đó nêu rõ đối tượng, vị trí, thời gian táng).

b) UBND cấp huyện có trách nhiệmthông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị nêu tại điểm a, Khoản2 Điều này trước thời gian táng.

3. Việc táng phải phù hợp với tínngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiệnđại.

4. Sử dụng đất đúng mục đích, cóhiệu quả và bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Điều 5. Các nội dung quản lýnghĩa trang

1. Công tác quản lý nghĩa trangđược thực hiện theo Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ vềxây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang (Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ) với cácnội dung sau:

a) Quy hoạch địa điểm nghĩa trang.

b) Quy hoạch xây dựng nghĩa trang.

c) Xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩatrang.

d) Cải tạo nghĩa trang.

đ) Đóng cửa nghĩa trang.

e) Di chuyển nghĩa trang và cácphần mộ riêng lẻ.

g) Quản lý hoạt động của nghĩatrang.

h) Quản lý việc lập, phê duyệt giádịch vụ nghĩa trang và phương án khai thác kinh doanh.

i) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩatrang.

k) Lập và phê duyệt quy chế quản lýnghĩa trang.

2. Các yêu cầu kỹ thuật bắt buộcphải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp nghĩa trangthực hiện theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD .

Chương 2.

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG

Điều 6. Thẩm quyền của UBND tỉnh

UBND tỉnh ủy quyền Sở Xây dựng chủtrì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiệncác quy định sau:

1. Tổ chức lập, thẩm định và trìnhUBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng nghĩa trang từ cấp III trở lên theo quyđịnh tại Điều 10 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP .

2. Tham mưu UBND tỉnh quy hoạch mớihoặc mở rộng nghĩa trang từ cấp III trở lên theo quy định tại Điều 11 Nghị địnhsố 35/2008/NĐ-CP .

3. Tham mưu UBND tỉnh quyết địnhcải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang từ cấp III trở lên theo quy định tạiĐiều 12, 13, 14 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP .

4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhânđầu tư xây dựng nghĩa trang lập quy chế quản lý nghĩa trang từ cấp III trở lêntheo quy định tại Điều 21 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP trình UBND tỉnh:

a) Phê duyệt quy chế quản lý nghĩatrang đối với các nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Có văn bản thỏa thuận với quychế quản lý nghĩa trang của tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng, phê duyệt.

Điều 7. Thẩm quyền của UBND cấphuyện

1. Tổ chức lập, thẩm định, phêduyệt Quy hoạch xây dựng nghĩa trang cấp IV theo quy định tại Điều 10 Nghị địnhsố 35/2008/NĐ-CP .

2. Lập kế hoạch, tổ chức xây dựngmới, mở rộng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang cấp IV và các phần mộriêng lẻ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP .

3. Phê duyệt quy chế quản lý nghĩatrang đối với các nghĩa trang cấp IV được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhànước; có văn bản thỏa thuận đối với quy chế quản lý nghĩa trang cấp IV được tổchức, cá nhân đầu tư xây dựng, phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định số35/2008/NĐ-CP .

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

Điều 8. Trách nhiệm của các sở,ngành tỉnh

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì tổ chức thực hiện, hướngdẫn và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định này.

b) Tổng hợp tình hình xây dựng,quản lý, khai thác, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báocáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

c) Kiểm tra và xử lý vi phạm đốivới các hoạt động về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang đối với tất cảcác nghĩa trang trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhànước về môi trường đối với hệ thống nghĩa trang các cấp.

b) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quyhoạch địa điểm nghĩa trang; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựngnghĩa trang phù hợp với quy hoạch địa điểm nghĩa trang đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt.

c) Tổ chức đánh giá tác động môitrường đối với các dự án xây dựng nghĩa trang.

3. Sở Y tế

a) Hướng dẫn thực hiện việc đảm bảoyêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường các nghĩatrang theo quy định hiện hành.

b) Kiểm tra, xử lý các hành vi viphạm về an toàn, vệ sinh phòng dịch trong các hoạt động mai táng và hỏa táng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan xây dựng các chế độ, chính sách xã hội; trình tự, thủ tụcvà thẩm quyền giải quyết đối với các đối tượng đặc biệt trong việc mai táng khichết theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Xây dựng dự toánkinh phí hàng năm và hướng dẫn việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với cáchoạt động liên quan đến xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xâydựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang vàtrình UBND tỉnh ban hành để áp dụng đối với các dự án được đầu tư xây dựng từnguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xâydựng và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án khaithác kinh doanh đối với các nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng từnguồn vốn ngoài ngân sách để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân quyết định giá dịchvụ nghĩa trang do mình cung cấp.

d) Xây dựng chính sách hỗ trợ chiphí táng cho những người sử dụng hình thức táng mới văn minh hiện đại, góp phầnlàm thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựngvà các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tại cơ chế,chính sách hỗ trợ, ưu đãi, kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang; bố trí kếhoạch, vốn đầu tư cho các hoạt động có liên quan đến xây dựng, quản lý và sửdụng nghĩa trang.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Long An, Đài phát thanh và truyền hình LongAn.

Tuyên truyền, vận động sâu rộngtrong nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với hoạt độngxây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; khuyến khích sử dụng các hình thứctáng mới văn minh hiện đại, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường.

Điều 9. Trách nhiệm của UBND cấphuyện

1. Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉđạo công tác quản lý nhà nước đối với nghĩa trang cấp IV và các phần mộ riênglẻ trên địa bàn quản lý.

2. Thanh tra, kiểm tra và xử lý viphạm theo thẩm quyền đối với các hoạt động về xây dựng, quản lý và sử dụngnghĩa trang theo quy định pháp luật.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất vềcông tác xây dựng, khai thác, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn theo quy địnhpháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của UBNDcấp xã

1. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lýnhà nước đối với nghĩa trang theo nhiệm vụ do UBND cấp huyện giao.

2. Tuyên truyền, hướng dẫn ngườidân có nhu cầu táng đưa vào các nghĩa trang đã được quy hoạch; đảm bảo các yêu cầuvề cảnh quan, vệ sinh môi trường; phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán,truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại.

3. Tổ chức kiểm tra và xử lý viphạm theo thẩm quyền đối với các hoạt động về xây dựng, quản lý và sử dụngnghĩa trang theo quy định.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất vềcông tác xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng nghĩa trang theo quy định phápluật.

Điều 11. Trách nhiệm của tổchức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý nghĩa trang

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xâydựng, quản lý nghĩa trang có trách nhiệm:

a) Xây dựng nghĩa trang đúng theoquy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện đúng theo quy chế quảnlý nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

c) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩatrang.

d) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trangcho người có nhu cầu, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

đ) Thực hiện việc cải tạo, đóngcửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

e) Báo cáo định kỳ, đột xuất vềtình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang theo yêu cầu.

g) Chịu sự quản lý, giám sát, kiểmtra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với tổ chức được giao đầu tưxây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách, ngoài việc thực hiện đầy đủ nhữngquy định tại khoản 1 Điều này còn phải:

a) Lập quy chế quản lý nghĩa trangtrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và cáccơ quan có liên quan xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang trình UBND tỉnh phêduyệt.

3. Đối với tổ chức, cá nhân đầu tưxây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngoài ngân sách, ngoài việc thực hiện đầu đủnhững quy định tại khoản 1 Điều ngày còn phải:

a) Ban hành quy chế quản lý nghĩatrang sau khi được sự thỏa thuận, đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, gửi cho SởXây dựng và UBND cấp huyện, cấp xã nơi có dự án để quản lý, giám sát, kiểm traviệc thực hiện.

b) Quyết định ban hành giá dịch vụnghĩa trang trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh được UBND chấp thuận.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có khó khăn, vướng mắc và cần sửa đổi, bổ sung quy định này, các cánhân, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đềxuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.