ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 02 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối vớiphương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhvề hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh kiểm tra nhà nước về đo lường;

Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhvề đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn;

Theo đề nghị của Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 56/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Đo lường trên địabàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBNDtỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy định nàyquy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động Đo lường trên địa bàn tỉnh LàoCai. Những nội dung khác không quy định trong văn bản này thì được thực hiệntheo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Quy định nàyáp dụng đối với:

1. Tổ chức, cánhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo;

2. Cơ quanquản lý nhà nước về đo lường và các sở, ban, ngành có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.Chuẩn đo lường

1. Chuẩn đolường gồm: Chuẩn đo lường chính và chuẩn công tác

a) Chuẩn đolường chính của tỉnh là chuẩn đo lường được sử dụng trong kiểm tra và duy trìđộ chính xác của các chuẩn công tác trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, kiểmtra, thanh tra về đo lường, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám định Tư pháp vàmột số hoạt động công vụ khác.

b) Chuẩn côngtác là chuẩn phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường thôngdụng.

2. Hằng năm,căn cứ nhu cầu phục vụ công tác Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưugiúp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch đầu tư trang bị danh mục chuẩnchính, chuẩn công tác trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chuẩn chính,chuẩn công tác được giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực tiếpquản lý, sử dụng.

Điều 4.Phương tiện đo phải chịu sự quản lý nhà nước về đo lường

1. Phương tiệnđo sử dụng trong các mục đích sau:

a) Định lượnghàng hóa, dịch vụ trong hoạt động thương mại;

b) Đảm bảo antoàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường;

c) Giám địnhtư pháp, phục vụ các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

2. Danh mụcphương tiện đo phải chịu sự quản lý nhà nước về đo lường được quy định tạiKhoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học vàCông nghệ.

3. Chế độ kiểmđịnh phương tiện đo gồm: Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sausửa chữa.

Điều 5.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo

Tổ chức, cánhân sử dụng phương tiện đo được quy định tại Điều 4 Quy định này có tráchnhiệm:

1. Thực hiệnđăng ký kiểm định phương tiện đo ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửachữa với tổ chức kiểm định hợp pháp. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đăngký kiểm định đơn chiếc phương tiện đo dễ dàng tháo lắp, vận chuyển có thể mangphương tiện đo đến trực tiếp tổ chức kiểm định để thực hiện kiểm định;

2. Thanh toánchi phí kiểm định phương tiện đo theo quy định hiện hành;

3. Quản lý, sửdụng phương tiện đo và thực hiện phép đo đúng quy định;

4. Lưu giữ đầyđủ hồ sơ tài liệu về đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo gồm: Quyếtđịnh phê duyệt mẫu phương tiện đo, Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định,dấu kiểm định;

5. Người trựctiếp sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 (Quy định tạiKhoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ) phải tuân thủ yêu cầu về trình độnghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định;

6. Báo cáođịnh kỳ tình hình quản lý và sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phương tiệnđo phải chịu sự quản lý nhà nước về đo lường theo quy định đến Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai;

7. Chấp hànhsự hướng dẫn, kiểm tra giám sát về đo lường, chế độ thanh tra, kiểm tra địnhkỳ, kiểm tra đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường theo quy định.

Điều 6.Những hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo

Áp dụng theoquy định tại Điều 7, Luật đo lường, cụ thể:

1. Lợi dụnghoạt động đo lường để gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh,trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

2. Cố ý làmsai lệch phương tiện đo, kết quả đo;

3. Giả mạo,tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên dấu định lượng, dấu kiểm định, tem kiểm định,giấy chứng nhận kiểm định.

Điều 7. Tổchức được chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

1. Chỉ nhữngtổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện hoạtđộng kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo mới được phép cung ứng dịch vụ kiểmđịnh phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Lào Cai và chỉ được tiến hành kiểm địnhphương tiện đo trong phạm vi được chỉ định.

2. Chỉ nhữngngười được cấp thẻ kiểm định viên đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng mới được phép kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. Việc kiểm địnhphải tuân thủ nghiêm các quy trình kiểm định hiện hành và nghiêm cấm các hànhvi điều chỉnh sai số của phương tiện đo có lợi cho người bán hàng.

3. Các tổ chứcđược chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địabàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Tiếp nhậnbản đăng ký kiểm định phương tiện đo của các tổ chức, cá nhân và thực hiện kiểmđịnh phương tiện đo;

b) Trường hợpcác tổ chức kiểm định ngoài tỉnh khi tiến hành kiểm định phương tiện đo trênđịa bàn tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức có nhu cầu kiểmđịnh thông báo bằng văn bản đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lào Caitrước khi tiến hành kiểm định 03 ngày để Chi cục tiến hành giám sát quá trìnhkiểm định nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động kiểm định;

c) Kiểm địnhphương tiện đo trong phạm vi được chỉ định của cơ quan có thẩm quyền, việc thuphí và sử dụng phí kiểm định thực hiện theo quy định hiện hành;

d) Tổ chứckiểm định phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ kiểm định bao gồm: Sổ theo dõi quản lý temkiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, dấu kiểm định, biên bản kiểm định, biênbản hiện trạng.

4. Tổ chứckiểm định chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệtrực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

5. Các tổ chứckiểm định phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kiểm định định kỳ hàng tháng,quý, 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếplà Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Điều 8.Hiệu chuẩn phương tiện đo

1. Sau khikiểm định phương tiện đo nếu phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lườngthì được đưa vào sử dụng.

2. Sau khikiểm định phương tiện đo nếu phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật về đolường thì phải được thực hiện hiệu chuẩn để đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lườngtheo quy định.

a) Trường hợpphương tiện đo qua quá trình hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường đượctiếp tục đưa vào sử dụng.

b) Trường hợpphương tiện đo qua quá trình hiệu chuẩn không đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lườngthì hủy bỏ không được phép đưa vào sử dụng.

Điều 9.Kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo

1. Đối với cáctổ chức, cá nhân kinh doanh phương tiện đo:

a) Chỉ đượckinh doanh các loại phương tiện đo đã được phê duyệt mẫu theo quy định;

b) Phải lưugiữ hồ sơ kỹ thuật của phương tiện đo và thông tin cho khách hàng về các đặctính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo;

c) Phải chấphành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyềntheo quy định của pháp luật.

2. Đối với cáctổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo:

a) Thực hiệnviệc phê duyệt mẫu phương tiện đo theo quy định tại Thông tư số23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Sản xuất,nhập khẩu phương tiện đo theo mẫu đã được phê duyệt;

c) Thực hiệncác biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹthuật đo lường chính của phương tiện đo trong quá trình sử dụng;

d) Thực hiệnviệc kiểm định ban đầu đối với phương tiện đo theo quy định;

e) Phải chấphành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyềntheo quy định của pháp luật;

g) Định kỳhằng năm trước ngày 31 tháng 3 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý lập báo cáotình hình hoạt động sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo gửi về Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng.

Điều 10.Hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng

Thực hiện theocác Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 25 Thông tư số21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy địnhvề đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Điều 11.Phép đo trong thương mại bán lẻ

1. Phương tiệnđo sử dụng trong thương mại bán lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phương tiệnđo như: Cân, ca đong, bình đong, ống đong... phải có phạm vi đo thích hợp vớimức cân, đong đã được kiểm định và còn thời hạn kiểm định, sử dụng phương tiệnđo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp theo quy định hiện hành;

b) Đối với cânđịnh lượng hàng hóa: Cân phải được đặt ngay ngắn, các bộ phận hoạt động bìnhthường, chỉ thị phép đo ban đầu phải tại điểm không;

c) Đối vớiphương tiện đong: Phương tiện đong không được móp, méo, biến dạng hoặc tồn đọnghàng hóa làm thay đổi thể tích.

2. Trách nhiệmcủa người bán hàng:

a) Người bánhàng phải cân, đong hàng hóa trước sự giám sát của khách hàng, đảm bảo cân,đong đủ định lượng hàng hóa đã thỏa thuận cho khách hàng, tạo điều kiện thuậnlợi để khách hàng kiểm tra lại lượng hàng hóa đó (kiểm tra đối chứng kết quảđo nếu khách hàng có yêu cầu kiểm tra);

b) Trường hợphàng hóa đã được cân hoặc đong trước đó (nhưng không phải là hàng đóng góisẵn) người bán hàng phải ghi rõ lượng hàng hóa đã cân, đong trên bao bì vàphải sẵn sàng thực hiện việc cân, đong lại nếu khách hàng yêu cầu;

c) Người bánhàng có trách nhiệm bù lượng hàng hóa đã cân đong thiếu cho khách hàng.

3. Quyền củangười mua hàng:

Người mua hàngcó quyền yêu cầu người bán cân, đong lại hàng hóa tại nơi bán bằng phương tiệnđo của người bán hoặc tự kiểm tra lượng hàng hóa đã mua tại các trạm cân đốichứng hoặc thông qua phương tiện đo hợp pháp khác.

Điều 12.Trạm cân đối chứng

1. Trạm cânđối chứng là nơi đặt các phương tiện cân, đong chuẩn tại địa điểm mua bán tậptrung để người dân tự kiểm tra đối chứng lượng hàng hóa đã mua với mục đích bảovệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Trạm cânđối chứng phải được đặt tại địa điểm thuận tiện tại các chợ, trung tâm thươngmại đảm bảo cho người dân tự kiểm tra đối chứng lượng hàng hóa giao dịch, muabán.

3. Ban quản lýcác chợ, trung tâm thương mại có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn sử dụng, bảoquản, thực hiện kiểm định định kỳ cân đối chứng đồng thời là đầu mối kiểm tra,giải quyết ban đầu các tranh chấp trong thương mại bán lẻ.

Điều 13.Phương tiện bắt buộc kiểm định đối chứng

1. Phương tiệnđo phải được kiểm định đối chứng định kỳ trên địa bàn tỉnh gồm có:

a) Công tơđiện;

b) Đồng hồnước lạnh.

2. Hằng năm Chicục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ vào tình hình cụ thể lập kế hoạchkiểm tra, kiểm định đối chứng đối với các phương tiện đo trên của các tổ chứckiểm định trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 14.Trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường

1. Sở Khoa họcvà Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lườngtrên địa bàn tỉnh.

Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện kiểm tra trên địa bàntỉnh như sau:

a) Kiểm trathường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với chuẩn đo lường, phương tiệnđo, phép đo, lượng của hàng hóa đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thôngtrên thị trường;

b) Kiểm trathường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với hoạt động kiểm định, hiệuchuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyềnhoặc khi phát hiện có hành vi vi phạm.

2. Các sở,ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nướcvề đo lường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

3. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện kiểmtra tại các chợ, trung tâm thương mại, điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn đốivới phép đo, phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhậpkhẩu, lưu thông trên thị trường.

4. Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thựchiện kiểm tra quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này thực hiện kiểm tra trênđịa bàn đối với phép đo, phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong sảnxuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

Điều 15.Thanh tra về đo lường

Thanh trachuyên ngành về đo lường thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy địnhcủa Luật Đo lường và pháp luật về thanh tra.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16.Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Sở Khoa học và Công nghệthực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh với các nhiệmvụ cụ thể sau:

1. Chủ trì,phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quyhoạch, kế hoạch về đo lường; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đolường theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

2. Hướng dẫnsử dụng đơn vị đo lường pháp định; trang bị, quản lý, sử dụng hệ thống chuẩn đolường chính, chuẩn công tác của tỉnh;

3. Tổ chứcquản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng hóa đónggói sẵn; hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo;

4. Chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức đào tạo,tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, cung cấp thông tin pháp luật về hoạt động đolường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

5. Chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, phối hợp thanhtra, việc chấp hành các quy định pháp luật về đo lường; giải quyết khiếu nại,tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về đo lường theo thẩm quyền;

6. Chủ trì,phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát, lập kế hoạch đề xuất đầu tưmạng lưới các trạm cân đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại.

Điều 17.Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan

Các sở, ban,ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tham giaxây dựng quy hoạch, kế hoạch về đo lường và tổ chức thực hiện chính sách, vănbản quy phạm pháp luật về đo lường;

2. Tuyêntruyền, phổ biến văn bản pháp luật về đo lường;

3. Phối hợp thanhtra, kiểm tra nhà nước về đo lường và xử lý vi phạm theo quy định;

4. Đôn đốc cáctổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm định phương tiện đo theo quy địnhhiện hành;

5. Cục Hảiquan Lào Cai và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền vàyêu cầu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo; nhập khẩu hàng hóa đónggói sẵn theo định lượng phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lườngtheo quy định hiện hành.

Điều 18.Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

UBND cáchuyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phốihợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Tuyêntruyền, phổ biến các quy định pháp luật về đo lường;

2. Phối hợphướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo thực hiện đăng ký kiểmđịnh và hiệu chuẩn phương tiện đo;

3. Chủ trì,phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm tra nhà nướcvề đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng hóa đóng gói sẵntheo quy định;

4. Khảo sát,lập kế hoạch đề xuất đầu tư mạng lưới các trạm cân đối chứng tại các chợ, trungtâm thương mại trên địa bàn quản lý;

5. Giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định hiệnhành.

Điều 19.Trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn

UBND các xã,phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phốihợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Tuyêntruyền, phổ biến các quy định pháp luật về đo lường;

2. Phối hợphướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo thực hiện đăng ký kiểmđịnh và hiệu chuẩn phương tiện đo;

3. Thực hiệnviệc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng củahàng hóa đóng gói sẵn theo quy định;

4. Giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định hiệnhành.

Điều 20.Điều khoản thi hành

Giám đốc cácsở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cáctổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quátrình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thành phố phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhxem xét, giải quyết./.