ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2014/QĐ- UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014củaBộLao động-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Bộ luật lao động về lao động nướcngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 414/TTr-SLĐTBXH ngày 28/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao độnglà người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xãhội; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nướcngoài trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 củaỦy ban nhân dân tỉnhKon Tum v/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trênđịa bàn tỉnh Kon Tum./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: LĐTBXH, Công an, KHĐT;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tnh y;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Ủy
ban MTTQVN tnh;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Công báo tnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tnh:
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tnh;
- Lưu VT- XV2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND , ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyêntắc, cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao độnglà người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quy định trách nhiệm của các tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuyển dụng và quản lý lao động là người nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vịcấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức, chủ đầu tư, nhàthầu, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng người lao động nước ngoài làm việc theoquy định tại Điều 2 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sauđây gọi tắt là Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất trong côngtác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạođiều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cánhân sử dụng người lao động nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địabàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

2. Công tác phối hợp được thựchiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được phápluật quy định.

3. Các thủ tục hành chính liênquan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài phải thực hiệncông khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện nhằm tạo điều kiện thuận lợicho lao động nước ngoài đăng ký làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền,hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liênquan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các thủ tục cấp mới,cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp thị thực, thẻ tạm trú; lý lịch tưpháp; hợp pháp hóa lãnh sự; khám sức khỏevà những nội dung công việc khác có liên quan đến quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trênđịa bàn tỉnh.

3. Kiểmtra, thanh tra việc thực hiện các quy định của phápluật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việctrên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam;

4. Tổnghợp báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổchức về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việctrên địa bàn tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liênquan đến công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, qua đó kiếnnghị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm chung củacác sở, ngành liên quan và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tuyêntruyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnhthực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nướcngoài; kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với từng trường hợpvượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

2. Giải quyết những vấn đề liênquan đến lao động nước ngoài theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Thực hiện chế độ thông tin, độtxuất về lao động nước ngoài thuộc quyền quản lý để Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát các văn bản quyphạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoàitrên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị bãi bỏ, hủybỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới,đảm bảo phù hợp với quy định pháp luậthiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với các cơquan, địa phương có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh tổ chứcthựchiện trách nhiệm quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theoquy định tại Điều 12 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội;

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tổchức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài(sau đây gọi tắt là các đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài) thực hiệncác quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài; hướng dẫn các thủ tục, hồ sơcấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phéplao động cho các tổ chức, chủ đầu tư, nhàthầu, doanh nghiệp, cá nhân và người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cácđơn vị có liên quan tiếp nhận, tổng hợp,thẩm định nhu cầu sử dụng người lao độngnước ngoài của các tổ chức, doanh nghiệp,cá nhân vào từng vị trí công việc trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Saukhi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấpthuận, thông báo bằng văn bản về vị trícông việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng laođộng theo quy định của pháp luật.

d) Tổchức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động chongười sử dụng lao động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật.

đ) Cấp mới, cấp lại giấy phép laođộng, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nướcngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Lưu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấplại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

e) Xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinhtế tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức kiểmtra, thanh tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện các quy định của phápluật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việctrên địa bàn tỉnh của người sử dụng lao động. Xử lý nghiêm các sai phạm theoquy định của pháp luật.

f) Thu hồi giấy phép lao động theoquy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ.

g) Đề nghị cơ quan công an trụcxuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnhnêu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định người lao động nướcngoài đó không có giấy phép lao động theo quy định; định kỳ hàng tháng (trướcngày 05) thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh về tình hình cấp giấy phép laođộng trên địa bàn tỉnh.

h) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp giấyphép lao động, cấp lại giấy phép lao độngcho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Quản Khu kinh tế tỉnh

a) Tuyên truyền và cung cấp cácvăn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài cho người sử dụng lao động vàngười lao động thuộc phạm vi quản lý.

b) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp làm việc tại các Khu, Cụmcông nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài kêkhai, hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyềnđể cấp giấy phép, cấp lại giấy phép và thu hồi giấy phép lao động cho người laođộng nước ngoài theo quy định.

c) Theo dõi, tổng hợp và báo cáotình hình sử dụng lao động là người nướcngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chứctrong các khu công nghiệp, khu kinh tế cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Công an tỉnh

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nướcvề nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; tạo điềukiện trong việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho lao động là người nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh đã có giấy phép lao động còn giá trị hoặc giấy tờchứng minh được miễn cấp giấy phép lao động.

b) Không cấp thị thực, gia hạn tạmtrú và trục xuất đối với những trường hợp người nước ngoài làm việc tại địa phươngthuộc diện phải cấp giấy phép lao động màkhông có giấy phép, giấy phép không còn giá trị hoặc không có giấy tờ chứngminh đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội.

c) Thường xuyên phối hợp với cáccơ quan chức năng kiểm tra tình hình sửdụng lao động là người nước ngoài của tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trongviệc xác minh những trường hợp lao động là người nước ngoài làm phiếu lý lịchtư pháp tại Việt Nam để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

đ) Định kỳ hàng tháng trao đổithông tin với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về danh sách người lao độngnước ngoài đang được cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc tạicác tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấpphiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh trong cấp phiếu lý lịchtư pháp theo yêu cầu của người nước ngoàiđang làm việc trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp kiểm tra việc thựchiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người laođộng nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

c) Sáu tháng một lần cung cấp choSở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách luật sư là người nước ngoài đãđược Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với các đơn vị liênquan trong việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh những dự án đầu tư, các gói thầu của công trình mà các tổ chức, doanhnghiệp, nhà thầu hoạt động trên địa bàn tỉnh được sử dụng người lao động nướcngoài theo quy định đảm nhận những công việc mà người lao động Việt Nam khôngthực hiện được.

b) Phối hợp với các đơn vị liênquan thẩm tra các dự án đầu tư có sử dụng lao động là người nước ngoài trướckhi cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra đôn đốc các chủ dự án và các tổ chức,doanh nghiệp có quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnhtuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Định kỳ trước ngày 20 hàngtháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp sốliệu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các thông tin: cấp mới, điềuchỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh màngười đại diện pháp luật là người nước ngoài và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu có liên quanđến yếu tố nước ngoài.

6. Sở Y tế

a) Chỉđạo, hướng dẫn các cơ sởkhám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý có đủ điềukiện khám sức khỏe cho người nước ngoài và thực hiện thủ tục công bố cơsở khám chữa bệnh có đủ điều kiện khám sức khỏecó yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

b) Kiểmtra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định, đình chỉ hoạt động khám sứckhỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe chongười lao động nước ngoài không đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

c) Phối hợp với các đơn vị có liênquan quản lý người lao động nước ngoài hoạt động y, dược trên địa bàn tỉnh theođúng quy định của pháp luật.

7. Sở Công thương

a) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tếtỉnh, Công an tỉnh xác minh đối tượng người nướcngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu camkết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thươngmại thế giới của 11 ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện việc quản lý nhà nướcđối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật. Cung cấp danh sách các Văn phòngđại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoàicho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

8. Sở Ngoại vụ

a) Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài trongviệc làm thủ tục có liên quan đến chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan đến cấpgiấy phép lao động.

b) Định kỳ 6 tháng thông báo danhsách các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh cho SởLao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn các tổchức có đối tượng thuộc diện cấp giấy phép lao động liên hệ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xin cấp giấy phép hoặc xác nhận không thuộcdiện cấp giấy phép lao động.

c) Phối hợp với các cơ quan chứcnăng, hỗ trợ liên hệ với các cơ quan đạidiện ngoại giao nước ngoài hoặc các tổ chứcquốc tế tại Việt Nam để xử lý các vấn đề lãnh sự phát sinh liên quan đến laođộng nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

d) Hướng dẫn tình nguyện viênngười nước ngoài khi làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh phảilàm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

9. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòngtỉnh

a) Phối hợp với lực lượng Công an,các ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạtđộng, của người nước ngoài, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khuvực biên giới;

b) Tăng cường công tác thông tintuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới;

c) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hoạt động của lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh khu vực biên giới theothẩm quyền; thường xuyên phối hợp chặtchẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định vềtuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại các đơn vị theo pháp luật Việt Namquy định.

d) Định kỳ hằng quý cung cấp thôngtin, tình hình người nước ngoài vào địa bàn tỉnh với mục đích làm việc trongkhu vực biên giới cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Cục thuế tỉnh.

a) Thực hiện quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,... đối với các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoàitheo quy định của Luật thuế hiện hành.

b) Thông qua công tác kiểm traquyết toán thuế hàng năm, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hộibiết những tổ chức, cá nhân có sử dụnglao động là người nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động nhưngkhông có giấy phép lao động.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum.

Thông tin tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về sử dụng, quản lýlao động là người nước ngoài để cá nhân, tổ chức,doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định.

12. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quanthực hiện việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanhnghiệp, tổ chức trên địa bàn quản lý.

b) Chỉđạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Côngan, Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động là nước ngoàiđang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và triển khaithực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và quy chế này tại địa phương.

c) Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềtuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn, đồng thời hướngdẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyềnđối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàncó sử dụng lao động là người nước ngoài.

d) Định kỳ trước ngày 20 hàngtháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về số lao động nước ngoàiđang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Người sửdụng lao động và chủ đầu tư

1. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động

a) Thực hiện đúng các quy định củapháp luật Việt Nam về tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn người lao động nướcngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam khi làm việc trên địa bàn tỉnh.

c) Làm các thủ tục đề nghị cấpgiấy phép lao động trước khi người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam;cấp lại Giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao độngcho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

d) Nộp lệ phí cấp giấy phép laođộng, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện đầy đủ hợp đồng laođộng đã ký kết với người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; gửi văn bản thông báo về việc kýkết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồnglao động đã ký kết về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi đã thựchiện các thủ tục này.

e) Quản lý hồ sơ và thường xuyên cập nhật, bổ sung các giấy tờ liênquan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

f) Quản lý người lao động nướcngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân theo quy định của pháp luật. Nếu có vấn đề bất thường phát sinh, phải báocáo kịp thời cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy bannhân dân cấp huyện, thành phố nơi ngườilao động nước ngoài đang làm việc.

g) Thu lại giấy phép lao động của ngườilao động nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghịđịnh số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thulại, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp trực tiếp cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.Trường hợp khôngthu lại được giấy phép lao động thì phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

a) Tổ chức giám sát, yêu cầu nhàthầu thực hiện đúng nội dung đã cam kết trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất vềviệc sử dụng người lao động, Việt Nam và người lao động nước ngoài khi thực hiệnhợp đồng.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tranhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, người lao động nướcngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lýngười lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam; địnhkỳ hàng Quý (trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo) báo cáotình hình sử dụng người lao động nướcngoài củacác nhà thầu theo Mẫu số 16 banhành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH và gửi về Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ trước ngày 30/6 và31/12 hàng năm, các đơn vị, địa phương căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp báocáo tình hình thực hiện Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan đếnquản lý lao động là người nước ngoài gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổnghợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh vềtình hình người nước ngoài làm việc tại trên địa bàn tỉnh theo định kỳ (6tháng, trước ngày 15/7 và hàng năm trước ngày 15/01) và báo cáo đột xuất khi cóyêu cầu.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động là ngườinước ngoài trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc quychế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu phát sinh vướng mắc cần phải bổ sung,điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, đềnghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.