HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 57-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT HUYỆN CÁT BÀ VÀ HUYỆN CÁT HẢI THÀNH MỘT HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆNCÁT HẢI THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê chuẩn việchợp nhất huyện Cát Bà và huyện Cát Hải thành một huyện lấy tên là huyện Cát Hảithuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 2. – Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh