BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu “Quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ”
---------------------------
Căn cứ Luật Du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Phó Chủ Hội đồng: Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Các Ủy viên:
* Ông Lê Đức Chương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Ông Nguyễn Văn Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

* Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
4. Các chuyên gia:
* PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;
* PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại Hà Nội;
* TS. Phạm Từ - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;
* Ths. Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.
5. Các Ủy viên phản biện:
* Ông Trần Chiến Thắng – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Ông Trương Quốc Bình – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Ông Nguyễn Công Mỹ - Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư

>> Xem thêm:  Tranh chấp đất đai, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai ?

6. Các Ủy viên thư ký:
* Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
* Ông Vũ Thế Đức – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá, thẩm định và nghiệm thu; báo cáo Bộ trưởng kết quả thẩm định và nghiệm thu “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để Tổng cục Du lịch sửa, bổ sung trước khi Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ.
Kinh phí phục vụ công tác thẩm định và nghiệm thu của Hội đồng được lấy từ kinh phí nghiệm thu Quy hoạch theo dự toán đã được Bộ phê duyệt.
Hội đồng thẩm định và nghiệm thu tự động giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, các Vụ trưởng: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đào tạo, Pháp chế và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Tuấn Anh

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?