ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, XÉT ĐẾN 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006của Chính phủ quy định về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010của Bộ Công thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển ngànhthương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 177/TTr-SCT ngày 14 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đềán “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh BìnhThuận đến năm 2020, xét đến 2025” với những nội dung sau:

I. Quan điểm, mục tiêu và định hướngphát triển:

1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm phụcvụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; phùhợp với kết cấu hạ tầng và gắn kết với các quy hoạch khác có liên quan;

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu bảo đảm yêu cầuthu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, mở rộng mạng lưới phân phối, nângcao năng lực dự trữ nhiên liệu trên địa bàn tỉnh thiết thực và hiệu quả;

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu đúng định hướng, đảmbảo các điều kiện về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu phát triển:

a) Mục tiêu chung:

Quy hoạch sắp xếp lại các cửa hàng, kho xăng dầu hiện có, địnhhướng xây dựng cửa hàng, kho xăng dầu mới khang trang, hiện đại, bảo đảm đápứng nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹthuật của toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

b) Mục tiêu cụ thể:

- Sắp xếp lại hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện có, khắcphục các tồn tại trong phân bố cửa hàng; trên cơ sở đó định hướng phát triển 83vị trí cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2025 nhằm bảo đảmcung cấp xăng dầu cho tiêu dùng và các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội củatrong tỉnh;

- Thực hiện di dời, giải tỏa 28 cửa hàng xăng dầu không phùhợp quy hoạch; triển khai đầu tư nâng cấp, cải tạo 16 cửa hàng bảo đảm các điềukiện về kinh doanh xăng dầu, nhất là an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy(PCCC) và môi trường;

- Thực hiện xây dựng mới 83 cửa hàng xăng dầu trên đất liền,6 cửa hàng xăng dầu trên biển, 2 kho trung chuyển xăng dầu và nâng cấp, cải tạo17 cửa hàng xăng dầu.

3. Định hướng phát triển:

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu đủ năng lực đápứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của tỉnh gắn với phát triển đô thị, các khu dâncư, khu du lịch và hạ tầng giao thông; đồng thời phải phù hợp với quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn;

- Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu bảo đảm các điều kiệntheo quy định; đẩy mạnh việc cải tạo, nâng cấp các cửa hàng khu vực đô thị;thực hiện di dời các cửa hàng không phù hợp quy hoạch, nhất là khu vực các kèbiển, cảng cá, khu dân cư ven biển;

- Đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu theo hướnghuy động nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế; trong đó vốn khu vực ngoài Nhànước là chủ yếu.

II. Quy mô đầu tư các loại hình kinhdoanh xăng dầu:

1. Căn cứ, tiêu chuẩn xác định:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựnghướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầutư;

- Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựngsửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của BộXây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN01: 2010/BXD ) ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của BộXây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹthuật đô thị (QCVN 07:2010/BXD ) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng;

- Các Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4530-1998: cửa hàng xăng dầu- yêu cầu thiết kế; TCVN 3254-1989: an toàn cháy nổ - yêu cầu chung; TCVN5684-1992: an toàn cháy - các công trình xăng dầu;

- Các văn bản, tiêu chuẩn quy phạm khác có liên quan.

2. Phân loại xác định cơ sở kinhdoanh xăng dầu quy hoạch:

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

III. Quy hoạch phát triển hệ thốngcửa hàng xăng dầu theo địa bàn:

1. Quy hoạch phát triển cửa hàngxăng dầu trên đất liền:

- Cửa hàng xăng dầu hiện có 254 (bao gồm 239 cửa hàng xăngdầu đang hoạt động và 15 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cấp Giấy chứng nhậnđầu tư); quy hoạch lại như sau:

+ Tiếp tục triển khai đưa dự án đi vào hoạt động: 15 dự án;

+ Đủ điều kiện hoạt động: 194 cửa hàng xăng dầu;

+ Đầu tư nâng cấp, cải tạo: 17 cửa hàng;

+ Di dời, giải tỏa: 28 cửa hàng (trong đó, 24 cửa hàng khôngphù hợp quy hoạch sắp xếp lại, 3 cửa hàng giải tỏa xóa bỏ do không có vị trí didời đến và 01 cửa hàng nghỉ kinh doanh - không quy hoạch lại).

- Quy hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến2025: 83 vị trí cửa hàng xăng dầu.

+ Quy hoạch lại 58 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện;

+ Quy hoạch mới: 25 vị trí quy hoạch mới.

- Đến năm 2020, có xét đến 2025 trên địa bàn toàn tỉnh có309 cửa hàng xăng dầu trên đất liền.

2. Quy hoạch phát triển cửa hàng xăngdầu trên biển:

Hiện có 3 tàu dầu đang hoạt động trên biển, gồm: 02 trênvùng biển Mũi Né - thành phố Phan Thiết và 01 trên vùng biển đảo Phú Quý.

- Phù hợp quy hoạch: 3 tàu dầu;

- Quy hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến2025: 6 tàu dầu.

+ Quy hoạch lại: 5 tàu dầu theo quy hoạch xăng dầu đến 2010 nhưngchưa triển khai thực hiện (Quyết định số 1789/QĐ-UBND ) mỗi khu vực vùng biểnquy hoạch một tàu dầu, gồm các khu vực vùng biển: cửa sông Cà Ty, Phú Hài(thành phố Phan Thiết), xã Tân Hải, phường Phước Lộc, phường Bình Tân (thị xãLa Gi);

+ Quy hoạch phát triển mới: 1 tàu dầu trên vùng biển BìnhThạnh - Chí Công, huyện Tuy Phong.

Đến năm 2020, có xét đến 2025 trên địa bàn tỉnh có 9 tàu dầutrên biển.

3. Quy hoạch phát triển kho trungchuyển xăng dầu:

- Hoàn thành, đưa vào hoạt động dự án Kho xăng dầu Hòa Phú, quymô 30.000m3 (đang triển khai xây dựng) trong năm 2012;

- Quy hoạch phát triển giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến2025: 2 kho.

+ Quy hoạch lại: 02 kho trung chuyển xăng dầu tại thị xã LaGi và huyện đảo Phú Quý theo quy hoạch xăng dầu đến 2010 nhưng chưa triển khaithực hiện;

+ Quy hoạch mới: không có.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, trên địa bàn toàn tỉnh có 03kho xăng dầu.

4. Quy hoạch phát triển trên từng địabàn huyện, thị xã, thành phố:

4.1. Thành phố Phan Thiết:

Trong số 49 cửa hàng (gồm 46 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh, 1 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đấtliền và 2 tàu dầu trên biển), được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 32 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 28 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 4 cửa hàng (trong đó, có Cửa hàng xăngdầu số 5 tại phường Phú Hài của Chi nhánh xăng dầu Bình Thuận trong giai đoạn2012 - 2013 phải nâng cấp theo hướng mở rộng cửa hàng ra phía sau đuờng Nguyễn ĐìnhChiểu và đường ĐT 706B khang trang, đạt tiêu chuẩn cửa hàng xăng dầu cấp 2);

- Không phù hợp phải di dời, giải tỏa: 17 cửa hàng. Trong đó,có 15 cửa hàng di dời sắp xếp lại, 2 cửa hàng tồn tại đến cuối thời kỳ quyhoạch giải tỏa xóa bỏ do không có vị trí để di dời (Cửa hàng xăng dầu 408 vàCửa hàng xăng dầu số 2 của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu Bình Thuận);

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 20 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 17 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện (15 vị trí trên đất liền và 2 tàu dầu trênbiển). Cụ thể:

* Khu vực cảng hàng hóa quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3 đểbố trí lại Cửa hàng xăng dầu Trần Quốc Toản (Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầuBình Thuận) đã giải tỏa;

* Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài quy hoạch 3 cửa hàng xăngdầu cấp 3 để di dời 3 cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Gò Me, Cửa hàng xăng dầu số 7(Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận) và Cửa hàng xăng dầu Hải Nên;

* Khu cảng cá, bờ kè Mũi Né quy hoạch 9 cửa hàng xăng dầucấp 3 để di dời 9 cửa hàng xăng dầu: Thạch Long, Quốc Hồng, Tiên Trang, NgọcTuấn, Quốc Hưng, Quang Thu, Liên Danh, Vĩnh Nhơn, Hoàng Cư;

* Tuyến đường Hùng Vương đi Thanh Hải, quy hoạch 1 cửa hàngxăng dầu cấp 2 để di dời Cửa hàng xăng dầu số 6 (Công ty Cổ phần vật tư xăng dầuBình Thuận);

* Tuyến đường từ Hàm Tiến đi xã Hồng Phong, trên đoạn quakhu dân cư xã Thiện Nghiệp quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Khu vực vùng biển cửa sông Cà Ty quy hoạch 1 tàu dầu trênbiển;

* Khu vực vùng biển cửa sông Phú Hài quy hoạch 1 tàu dầutrên biển.

+ Quy hoạch mới: 3 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Trên trục đường ven biển nối Đức Long - Tiến Thành (đườngTrần Lê) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Khu vực Cảng cá Phan Thiết quy hoạch 2 cửa hàng xăng dầucấp 3 để bố trí lại Cửa hàng xăng dầu số 1 và số 2 (Công ty Cổ phần Thương mạiBình Thuận).

Đến năm 2020, có xét đến 2025, thành phố Phan Thiết có 48cửa hàng xăng dầu trên đất liền và 4 tàu dầu trên biển.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

4.2. Thị xã La Gi:

Trong số 30 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động kinh doanh, quyhoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 28 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 27 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 1 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: 2 cửa hàng;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 12 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 7 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện (3 vị trí cửa hàng xăng dầu, 1 kho xăngdầu trên đất liền và 3 tàu dầu trên biển). Cụ thể:

* Trên tuyến đường từ Suối nước nóng (Hàm Thuận Nam) đi TânXuân (nối QL 55) qua địa bàn xã Tân Bình quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Trên tuyến đường Lê Minh Công qua địa bàn xã Tân Phước quyhoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Trên địa bàn thị xã La Gi quy hoạch 1 kho trung chuyểnxăng dầu;

* Trên tuyến đường du lịch ven biển từ thôn Hiệp Tiến - xãTân Tiến đến xã Tân Bình quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Khu vực vùng biển xã Tân Hải (Ba Đăng) quy hoạch 1 tàu dầutrên biển;

* Khu vực vùng biển phường Phước Lộc quy hoạch 1 tàu dầutrên biển;

* Khu vực vùng biển phường Bình Tân quy hoạch 1 tàu dầu trênbiển.

+ Quy hoạch mới: 5 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Khu vực hành lang bảo vệ bờ Sông Dinh thuộc phường PhướcHội quy hoạch 2 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để di dời Cửa hàng xăng dầu Bến Đò(Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận) và Cửa hàng xăng dầu Bến Đò Giữa(Công ty Cổ phần Trần Vũ);

* Trên trục đường chính khu dân cư mới N2 quy mô 308ha (TânThiện – Bình Tân - Tân Bình) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Tuyến đường Võ Thị Sáu qua địa bàn phường Bình Tân quyhoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Bến cá Ba Đăng, xã Tân Hải quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầucấp 3.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, thị xã La Gi có 36 cửa hàngxăng dầu trên đất liền, 1 kho xăng dầu và 3 tàu dầu trên biển.

(Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm)

4.3. Huyện Tuy Phong:

Trong số 31 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh và 1 dự ánkho xăng dầu đang triển khai xây dựng, được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 26 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 24 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 2 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: 5 cửa hàng;

- Hoàn thành xây dựng dự án kho xăng dầu Hòa Phú;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 14 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 12 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Bến neo đậu tàu thuyền Liên Hương - Phước Thể quy hoạch 1cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Trên kè biển xã Chí Công hoặc bến cá Chí Công (công trìnhquy hoạch) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3 để di dời Cửa hàng xăng dầu ChíCông của HTX Thương mại, dịch vụ Chí Công;

* Trên tuyến đường ĐT 716 qua địa bàn xã Hòa Phú quy hoạch 1cửa hàng xăng dầu cấp 1;

* Trên kè sông Hòa Phú quy hoạch 2 cửa hàng xăng dầu cấp 3,ưu tiên 1 địa điểm để di dời Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Quyền;

* Khu vực Cảng Phan Rí Cửa - giai đoạn 2 quy hoạch 3 cửahàng xăng dầu cấp 3 để di dời 3 cửa hàng: Hiệp Hưng, Mỹ Thuận và Chi nhánh xăngdầu Sơn Hà;

* Khu vực nội thị thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan RíCửa mỗi thị trấn quy hoạch 02 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

+ Quy hoạch mới: 2 vị trí (1 vị trí trên đất liền và 1 tàudầu trên biển). Cụ thể:

* Trên tuyến đường Chí Công-Nha Mé quy hoạch 1 cửa hàng xăngdầu cấp 3;

* Khu vực vùng biển Bình Thạnh - Chí Công quy hoạch 1 tàudầu trên biển.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Tuy Phong có 39 cửahàng xăng dầu, 1 kho xăng dầu trên đất liền và 1 tàu dầu trên biển.

(Chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm)

4.4. Huyện Bắc Bình:

Trong số 19 cửa hàng (gồm 15 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh, 4 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đấtliền), được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 18 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 17 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 1 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch và không có vị trí để di dời, tồntại đến cuối thời kỳ quy hoạch phải giải tỏa xóa bỏ: 1 cửa hàng (Cửa hàng xăngdầu Thái Hòa);

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 10 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 9 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Trên tuyến đường Chợ Lầu - Hòa Thắng, thuộc địa bàn thịtrấn Chợ Lầu quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Trên tuyến Lương Sơn đi Đại Ninh qua địa bàn xã Sông Bìnhquy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Trên tuyến đường Hải Ninh đi Bình An (thuộc địa bàn xã BìnhAn) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Trên tuyến đường Sông Lũy đi Phan Tiến (thuộc địa bàn xãPhan Tiến) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Khu vực tái định cư và khu vực trung tâm của các xã: PhanSơn, Phan Điền, Hồng Phong, quy hoạch phát triển ở mỗi xã 01 cửa hàng xăng dầucấp 3;

* Trên tuyến đường ĐT 716 qua xã Hòa Thắng quy hoạch 1 cửahàng xăng dầu cấp 1;

* Khu vực thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình quyhoạch 01 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

+ Quy hoạch mới: 1 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Trên tuyến đường Chợ Lầu đi Hải Ninh qua địa bàn xã PhanHiệp quy hoạch 01 Cửa hàng xăng dầu cấp 3.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Bắc Bình có 28 cửa hàngxăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm)

4.5. Huyện Hàm Thuận Bắc:

Trong số 29 cửa hàng (gồm 26 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh, 3 dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đất liền), đượcquy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 28 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 25 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 3 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: 1 cửa hàng;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 7 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 4 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Tuyến đường ĐT 714, đoạn qua địa bàn xã Đông Tiến quyhoạch 1 cửa hàng cấp 3, đoạn qua địa bàn xã La Dạ quy hoạch 1 cửa hàng cấp 3;

* Tuyến đường Quốc lộ 55 tại Km 200+00 (bên trái tuyến) qua địabàn xã Đa Mi quy hoạch 1 cửa hàng cấp 1 (vị trí đã được Bộ Giao thông vận tảithỏa thuận và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Quy hoạch điểm đấunối giao thông các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh);

* Trên tuyến đường Triền từ QL 1A đi xã Hòa Thắng (huyện BắcBình) đoạn qua địa bàn thôn 7, xã Hàm Đức quy hoạch 1 cửa hàng cấp 3.

+ Quy hoạch mới: 3 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Tuyến đường Quốc lộ 1A tại Km 1680+500 (bên trái tuyến)qua địa bàn xã Hồng Sơn quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 1 (vị trí đã được BộGiao thông vận tải thỏa thuận và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệtQuy hoạch điểm đấu nối giao thông các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh);

* Khu vực nội thị thị trấn Phú Long quy hoạch 1 cửa hàngxăng dầu cấp 2 để di dời Cửa hàng xăng dầu Phú Long (Công ty Cổ phần Vật tưXăng dầu Bình Thuận);

* Trên tuyến đường Hàm Hiệp - Cẩm Hang - Sông Quao qua địabàn thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Hàm Thuận Bắc có 35 cửahàng xăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm)

4.6. Huyện Hàm Thuận Nam:

Trong số 29 cửa hàng (gồm 28 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh, 1 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đấtliền), được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 27 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 26 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 1 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: 2 cửa hàng (1cửa hàng không phù hợp quy hoạch sắp xếp lại và 01 cửa hàng giải tỏa xóa bỏ làCửa hàng xăng dầu Ngọc Bé nghỉ hẳn kinh doanh - không quy hoạch lại);

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 8 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 5 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Trên tuyến đường Hàm Minh đi Thuận Quý, quy hoạch 1 cửahàng xăng dầu cấp 1;

* Trên tuyến đường ĐT 719 qua địa bàn xã Thuận Quý quy hoạch1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Đường từ ĐT 712 đi khu du lịch nước nóng Phong Điền thuộcxã Tân Thuận quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Khu vực trung tâm các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh quy hoạch mỗixã 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

+ Quy hoạch mới: 3 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Trên tuyến đường Hàm Mỹ - Mương Mán qua địa bàn xã Hàm Mỹ quyhoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 để di dời Cửa hàng xăng dầu Ngã hai (Công ty Cổphần Vật tư xăng dầu Bình Thuận);

* Trên tuyến đường ĐT 712 từ Quốc lộ 1A (ngã ba 30) đi vàoqua địa bàn khu phố Lập Vinh, thị trấn Thuận Nam quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầucấp 2;

* Trên tuyến đường ĐT 719 qua địa bàn thôn Thanh Phong, xãTân Thuận quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Hàm Thuận Nam có 35 cửahàng xăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 7 đính kèm)

4.7. Huyện Hàm Tân:

Trong số 15 cửa hàng (gồm 13 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh, 2 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đấtliền), được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 15 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 14 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 1 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: không có;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 8 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 6 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Trong khu quy hoạch đô thị của huyện thuộc thị trấn TânNghĩa (đoạn đã được chỉnh tuyến không thuộc Quốc lộ 55) quy hoạch 2 cửa hàngxăng dầu cấp 3;

* Đường nối từ QL 55 (xã Tân Xuân) đi xã Thắng Hải quy hoạch1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Đường giáp ranh từ xã Thắng Hải đến xã Tân Đức quy hoạch 1cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Đường nối từ QL 1A (xã Tân Minh) đến QL 55 (xã Sơn Mỹ quyhoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Tuyến đường Quốc lộ 55 tại Km 108+00 (bên trái tuyến) quađịa bàn xã Sông Phan quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 (vị trí đã được BộGiao thông Vận tải thỏa thuận và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệtQuy hoạch điểm đấu nối giao thông các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh).

+ Quy hoạch mới: 2 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Bến cá Hồ Lân, xã Tân Thắng quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầucấp 3;

* Tuyến đường du lịch ven biển Thắng Hải - Tân Thắng quyhoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Hàm Tân có 23 cửa hàngxăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 8 đính kèm)

4.8. Huyện Đức Linh:

Trong số 24 cửa hàng (gồm 22 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh,2 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên đất liền),được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 24 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 22 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 2 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: không có;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 2 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: không có.

+ Quy hoạch mới: 2 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Trên tuyến đường ĐT 766 qua địa bàn khu phố 8, thị trấn VõXu quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Trên tuyến đường Mê Pu - Đa Kai (đoạn từ ngã 3 cụm Côngnghiệp Mê Pu đến ngã 4 Tư Sữu) thuộc địa bàn thôn 3, xã Mê Pu quy hoạch 1 cửahàng xăng dầu cấp 2.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Đức Linh có 26 cửa hàngxăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 9 đính kèm)

4.9. Huyện Tánh Linh:

Trong số 26 cửa hàng (24 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh,2 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận/cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án),được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 26 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạtđộng 24 cửa hàng; phải nâng cấp mở rộng 2 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: không có;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 6 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 2 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện. Cụ thể:

* Đường ĐT 717 qua xã Huy Khiêm quy hoạch 1 cửa hàng xăngdầu cấp 2;

* Tuyến đường quy hoạch Quốc lộ 55, tại Km 165+00 (bên tráituyến) qua địa bàn xã La Ngâu quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2 (vị trí đã đượcBộ Giao thông vận tải thỏa thuận và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phêduyệt Quy hoạch điểm đấu nối giao thông các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh).

+ Quy hoạch mới: 4 vị trí trên đất liền. Cụ thể:

* Trên địa bàn xã Nghị Đức (vị trí đối diện hoặc nằm trongcụm công nghiệp Nghị Đức) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Đường ĐT 717 qua địa bàn thôn 1, xã Đức Tân quy hoạch 1cửa hàng xăng dầu cấp 2;

* Tại thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết quy hoạch 1 cửa hàng xăngdầu cấp 3;

* Khu dân cư suối kè, xã Gia Huynh quy hoạch 1 cửa hàng xăngdầu cấp 3.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Tánh Linh có 32 cửahàng xăng dầu trên đất liền.

(Chi tiết tại Phụ lục 10 đính kèm)

4.10. Huyện Phú Quý:

Trong số 5 cửa hàng (gồm 4 cửa hàng đang hoạt động kinhdoanh trên bờ và 1 tàu dầu trên biển), được quy hoạch lại:

- Phù hợp quy hoạch 5 cửa hàng; trong đó: đủ điều kiện hoạt động5 cửa hàng;

- Không phù hợp quy hoạch phải di dời, giải tỏa: không có;

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020, có xét đến 2025: 4 vịtrí, gồm:

+ Quy hoạch lại: 3 vị trí theo quy hoạch xăng dầu đến năm2010 nhưng chưa triển khai thực hiện (2 cửa hàng xăng dầu trên bờ và 1 kho xăngdầu). Cụ thể:

* Khu vực nằm ngoài phạm vi cảng Phú Quý về phía Đông (cóthực hiện lấn biển), thuộc khu vực đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Phú Quý,quy hoạch 1 kho xăng dầu;

* Tại cảng Phú Quý đang xây dựng đê Đông, khu vực mở rộngthêm vùng neo đậu cho tàu cá, quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3;

* Tại khu vực ngã ba miếu Làng Phú, thôn Phú An, xã NgũPhụng quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

+ Quy hoạch mới: 1 vị trí trên bờ. Cụ thể:

* Thôn Đông Hải, xã Long Hải (phía Tây Nam ngã tư đường TamThanh - Long Hải) quy hoạch 1 cửa hàng xăng dầu cấp 3.

Đến năm 2020, có xét đến 2025, huyện Phú Quý có 7 cửa hàngxăng dầu trên bờ, 1 kho xăng dầu và 1 tàu dầu trên biển.

(Chi tiết tại Phụ lục 11 đính kèm)

5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất quyhoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, cóxét đến 2025:

Nhu cầu sử dụng đất để đầu tư hệ thống kinh doanh xăng dầu đếnnăm 2020, có xét đến 2025 (có dự phòng 10%) là 949.834m2, bao gồm:

- Diện tích đất hiện trạng phù hợp quy hoạch: 782.298m2;

- Diện tích sử dụng đất tăng thêm: 167.545m2 (gồm: nâng cấp mởrộng là 21.245m2, phát triển mới là 146.300m2). Nhu cầu sử dụng đất tăng thêmcho các giai đoạn cụ thể như sau: giai đoạn 2011 - 2015 là 114.360m2 và giai đoạn2016 - 2020, xét đến 2025 là 53.185m2).

(Chi tiết tại Phụ lục 12 đính kèm)

6. Danh mục các công trình xăng dầuưu tiên đầu tư:

- Các kho xăng dầu: Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong -dự án đang triển khai), La Gi (thị xã La Gi) và Phú Quý (xã Tam Thanh, huyệnPhú Quý);

- Các cửa hàng xăng dầu phục vụ các xã miền núi (các xã:Phan Dũng, Phan Điền, Hàm Cần, Hồng Phong, Phan Hiệp);

- Các cửa hàng xăng dầu thuộc diện di dời, giải tỏa (tại Phụlục 13 đính kèm).

7. Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện quyhoạch:

- Tổng vốn phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khoxăng dầu toàn tỉnh đến 2020, có xét đến 2025 là 270.600 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng mới: 230.000 triệu đồng;

+ Vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo: 22.400 triệu đồng;

+ Kinh phí di dời, giải tỏa: 23.200 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 100% từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhànước.

IV. Các giải pháp thực hiện quyhoạch:

1. Giải pháp về công tác quản lý quyhoạch:

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quảnlý và thực hiện quy hoạch hệ thống kinh doanh xăng dầu đồng bộ với các quyhoạch khác;

- Khi đề xuất xem xét vị trí cụ thể, các sở, ngành và địaphương, đặc biệt đầu mối là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương phải rà soátkỹ bảo đảm có trong quy hoạch phát triển kinh doanh xăng dầu; quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất; bảo đảm các yếu tố an toàn trong khu dân cư, đô thị; các cửahàng xăng dầu nằm trên trục đường giao thông (các tuyến đường quốc lộ qua địabàn tỉnh) phải được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho phép đấu nối vàphải đạt tiêu chí quy định từng cấp cửa hàng mới làm thủ tục đề nghị Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Thực hiện công bố công khai quy hoạch, vị trí nào có 02nhà đầu tư trở lên đăng ký đầu tư thì tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư phù hợp;

- Xây dựng và triển khai lộ trình thực hiện giải tỏa, didời, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu theo quy hoạch, thông báo đến các doanhnghiệp biết, thực hiện.

2. Giải pháp về PCCC, bảo vệ môitrường:

- Nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường của cửahàng xăng dầu được ưu tiên đặt lên hàng đầu; chú trọng ngay từ khâu thẩm địnhvị trí đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu về mặt bảo đảm an toàn PCCC, bảovệ môi trường, nhất là trong khu dân cư, đô thị theo các quy định hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các yêucầu tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định của nhà nước về an toàn PCCC, bảo vệ môitrường khi xây dựng các các cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu;

- Triển khai phổ biến đầy đủ đến các cơ sở kinh doanh xăngdầu các quy định pháp luật trong về PCCC, môi trường; kiểm tra, giám sát thườngxuyên việc thực hiện các phương án bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn PCCC;

- Rà soát, củng cố các công trình PCCC, kiểm tra thườngxuyên việc tuân thủ, chấp hành các quy định về an toàn PCCC; kiểm tra, chấnchỉnh nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, thu gom rác tại các cơ sởkinh doanh xăng dầu.

3. Giải pháp về đất đai:

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất theo yêu cầu quy hoạch, các sởngành liên quan và các địa phương tiến hành đồng bộ việc rà soát xây dựng quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, xác lập quỹ đất (có dự phòng10%) phù hợp với tiêu chuẩn từng loại cửa hàng, kho xăng dầu trong quy hoạch đểbảo đảm bố trí quỹ đất cho đầu tư phát triển, đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thốngcác kho, cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2011 - 2020;

- Áp dụng, thực hiện thống nhất các quy định của Nhà nước vềđất đai như: thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sửdụng đất phù hợp với từng trường hợp và vị trí đầu tư kho, cửa hàng xăng dầu cụthể.

4. Giải pháp thu hút, bảo đảm nguồnvốn đầu tư:

- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúngvề quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đểcác nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư xây dựng các loại hình cửa hàng, kho xăngdầu phù hợp;

- Áp dụng thống nhất các chính sách khuyến khích đầu tư củaNhà nước đối với việc đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địabàn tỉnh;

- Vận động thu hút các các nhà đầu tư có kinh nghiệm và khảnăng tài chính đầu tư các kho trung chuyển xăng dầu.

5. Giải pháp về đào tạo nguồn nhânlực:

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ kinhdoanh xăng dầu, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm 100% sốlao động thuộc cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều được qua đào tạo.

6. Giải pháp quản lý, kiểm tra, kiểmsoát hoạt động kinh doanh xăng dầu:

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định củapháp luật về các điều kiện kinh doanh xăng dầu, quy chế đại lý, tổng đại lýxăng dầu đến các doanh nghiệp biết, để tuân thủ, thực hiện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinhdoanh xăng dầu trên

địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại,găm hàng, trốn thuế, vi phạm về giá, về đo lường chất lượng… theo quy định củapháp luật.

7. Giải pháp về cơ chế, chính sách:

- Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ áp dụng cho việc nângcấp, giải tỏa, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạchban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh;

- Áp dụng, thực hiện thống nhất các cơ chế chính sách ưu đãi,khuyến khích đầu tư hiện hành của Nhà nước trong đầu tư phát triển kho, cửahàng xăng dầu.

8. Giải pháp di dời các cửa hàngxăng dầu không phù hợp quy hoạch:

- Đối với các cửa hàng xăng dầu đã có địa điểm để di dời(các công trình hạ tầng liên quan đã triển khai thực hiện có bố trí địa điểmxăng dầu) yêu cầu phải thực hiện ngay việc di dời cửa hàng; thời hạn hoàn thànhchậm nhất đến 31/12/2015;

- Đối với các cửa hàng xăng dầu di dời mà các công trình hạtầng liên quan như cảng biển, kè biển, khu neo đậu tàu thuyền, các tuyến đườnggiao thông chưa triển khai xây dựng hoặc phụ thuộc vào tiến trình đầu tư củacác công trình này: trong năm 2012 - 2013, các cửa hàng xăng dầu thuộc diện nàyphải chủ động kiện toàn và duy trì các điều kiện kinh doanh. Tiến hành di dờitrong giai đoạn 2016 - 2020 ngay khi các công trình hạ tầng liên quan triểnkhai xây dựng hoàn thành;

- Đối với các cửa hàng xăng dầu không có địa điểm để di dời,gồm: Cửa hàng xăng dầu 408, Cửa hàng xăng dầu số 2 Lê Hồng Phong, Cửa hàng xăngdầu Thái Hòa: trong năm 2012 - 2013, chủ động tiến hành kiện toàn và duy trì cácđiều kiện kinh doanh xăng dầu, chậm nhất đến 31/12/2020 giải tỏa xóa bỏ cửahàng.

9. Giải pháp nâng cấp cửa hàng xăngdầu hiện hữu đạt tiêu chí quy định từng cấp cửa hàng:

- Đối với các cửa hàng xăng dầu hiện hữu có vị trí phù hợpquy hoạch không thuộc đối tượng phải đầu tư nâng cấp, cải tạo, di dời trên cáctuyến đường du lịch, tuyến đường chính, trong khu vực dân cư; chủ đầu tư căn cứcấp cửa hàng của mình theo Quy hoạch này, chủ động triển khai việc chỉnh trangcho đúng với tiêu chuẩn cấp cửa hàng (cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3); lộ trình thựchiện chậm nhất đến 31/12/2013;

- Sau ngày 31/12/2013, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngànhvà địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy bannhân dân tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

V. Tổ chức thực hiện Quy hoạch:

1. Về việc quy hoạch các cửa hàngxăng dầu trên tuyến đường cao tốc, đường tránh thành phố Phan Thiết và các cửahàng xăng dầu trên các quốc lộ chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông:

a) Trên tuyến đường cao tốc qua địa bàn tỉnh và tuyến đườngtránh thành phố Phan Thiết sau khi đầu tư hoàn thành, Sở Công thương phối hợpSở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất cụ thể (sốlượng, vị trí các cửa hàng xăng dầu) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết địnhbổ sung quy hoạch;

b) Đối với 11 vị trí cửa hàng xăng dầu có dự kiến quy hoạchtrên các tuyến đường quốc lộ 1, 28 và 55 qua địa bàn tỉnh nhưng chưa có trongQuy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã được Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 (gọitắt là Quy hoạch đấu nối các quốc lộ của tỉnh); Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhậntrong Quy hoạch này.

(Chi tiết 11 vị trí cửa hàng xăng dầu tại Phụ lục 14 đínhkèm).

Khi chủ đầu tư các dự án có nhu cầu đặc biệt, cần phải bổsung điểm đầu nối cửa hàng xăng dầu mới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội tại các vị trí nói trên, thì chủ đầu tư đó có văn bản (trong đó nêu rõnhu cầu đặc biệt, cần phải bổ sung) kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủtrương điều chỉnh bổ sung cụ thể từng vị trí đấu nối. Khi Ủy ban nhân dân tỉnhcó chủ trương cho phép bổ sung điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ, giaoSở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét thỏa thuận.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận thốngnhất bổ sung điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ, Ủy ban nhân dân tỉnhgiao: Sở Giao thông vận tải tham mưu bổ sung vào Quy hoạch đấu nối các quốc lộ củatỉnh; Sở Công thương tham mưu bổ sung vào Quy hoạch này; Sở Tài nguyên và Môitrường tham mưu bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Sở Kế hoạch và Đầu tưtham mưu cấp chứng nhận đầu tư theo quy định.

2. Lộ trình thực hiện quy hoạch:

a) Giai đoạn 2011 - 2015:

- Trong năm 2012, hoàn thành và đưa vào hoạt động 15 dự áncửa hàng xăng dầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận/cấp Giấy chứng nhận đầutư dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi các dự án không triển khai;

- Giai đoạn 2012-2013, hoàn thành việc nâng cấp 16 cửa hàngxăng dầu;

- Hoàn thành việc di dời, giải tỏa 9 cửa hàng xăng dầu khôngphù hợp với Quy hoạch (có địa điểm di dời cửa hàng);

- Thu hút đầu tư xây dựng mới 23 cửa hàng xăng dầu trên đấtliền, 6 cửa hàng trên biển và 02 kho trung chuyển xăng dầu.

b) Giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến 2025:

- Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm thực hiệnQuy hoạch; rà soát kết quả thực hiện, tiến hành điều chỉnh Quy hoạch để bảo đảmthực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra;

- Năm 2016, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hoạt độngcủa các cửa hàng xăng dầu thuộc diện di dời, giải tỏa có địa điểm di dời nhưngkhông triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015;

- Hoàn thành việc di dời, giải tỏa 19 cửa hàng xăng dầu khôngphù hợp với Quy hoạch còn lại;

- Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng mới 35 cửa hàng xăng dầutrên đất liền, phấn đấu hoàn thành đầu tư hệ thống cửa hàng xăng dầu trước2020;

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch; triển khaigiải pháp ổn định hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đề xuất định hướngphát triển, quản lý cho thời kỳ sau năm 2020 đến 2025.

3. Phân công tổ chức triển khai thựchiện quy hoạch:

a) Sở Công thương:

- Tổ chức công bố công khai Quy hoạch sau khi được phêduyệt;

- Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch của Ủyban nhân dân tỉnh về lộ trình đầu tư nâng cấp, giải tỏa, di dời các cửa hàngxăng dầu theo quy hoạch;

- Hướng dẫn, xem xét cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại và kiểm tra,kiểm soát thị trường đối với toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàntoàn tỉnh;

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai vàtheo dõi tình hình thực hiện quy hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo về Ủyban nhân dân tỉnh.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 bảo đảm quỹ đất đầu tư phát triển, nângcấp và di dời các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo Quy hoạch này. Kiểm tra,hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đaitheo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môitrường đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong quá trình hoạt động kinhdoanh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận đầu tư các cửa hàng, kho xăng dầu theo Quyhoạch;

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cơchế và chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải tỏa, di dời cửa hàng kinhdoanh xăng dầu, thu hút đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu theo quyhoạch.

d) Sở Xây dựng:

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng; cấp, điềuchỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện kiểm tra về xây dựng đối với các cửa hàng xăngdầu, nhất là các cửa hàng vi phạm chỉ giới xây dựng và xử lý vi phạm theo quy địnhcủa pháp luật.

đ) Sở Giao thông vận tải:

- Xác định lộ giới các tuyến giao thông, cấm mốc hành lang đườnglàm căn cứ để xây dựng các cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn giao thông, thỏathuận và cấp phép đấu nối giao thông các cửa hàng xăng dầu theo phân cấp quảnlý đường bộ;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang đườngbộ và kiến nghị việc xử lý các cửa hàng xăng dầu xây dựng vi phạm lộ giới giaothông;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Bộ Giao thôngvận tải các vị trí cần quy hoạch phát triển mới các cửa hàng xăng dầu trên cáctuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh.

e) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn công nghệ/thiết kế cửa hàng và thiết bị tồn trữ,bơm rót xăng dầu;

- Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát đo lường, chấtlượng xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và xử lý các vi phạm theoquy định của pháp luật.

g) Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ):

- Thẩm duyệt thiết kế về PCCC các dự án đầu tư xây dựng cửahàng xăng dầu; kiểm tra, giám sát việc duy trì thường xuyên công tác bảo đảmPCCC và trang thiết bị PCCC của các cửa hàng xăng dầu trong suốt quá trình hoạtđộng kinh doanh;

- Tổ chức thường xuyên và theo định kỳ công tác huấn luyệnvề bảo đảm an toàn và kỹ thuật PCCC cho 100% cán bộ quản lý, nhân viên các cửahàng xăng dầu;

- Xây dựng và triển khai phương án PCCC bảo đảm ứng phó kịpthời khi có xảy ra hỏa hoạn ở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và khu vực lâncận đe doạ đến an toàn cửa hàng xăng dầu.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan phổbiến, triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh hàng xăng dầu trên địabàn huyện, thị xã, thành phố để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thựchiện;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc ràsoát, bổ sung nhu cầu sử dụng đất dành cho việc đầu tư phát triển, nâng cấp, didời các cửa hàng xăng dầu vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 của địa phương;

- Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địabàn, phối hợp Sở Công thương và các sở, ngành liên quan đề xuất các biện phápquản lý, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội địa phương;

- Phối hợp Sở Công thương quản lý, kiểm tra chặt chẽ hệthống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhândân tỉnh về lộ trình đầu tư nâng cấp, cải tạo, giải tỏa, di dời các cửa hàngxăng dầu theo quy hoạch;

- Xác nhận đăng ký và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nộidung cam kết bảo vệ môi trường các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật.

i) Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy hoạch này và cácquy định pháp luật hiện hành về kinh doanh xăng dầu;

- Chủ động thực hiện việc đầu tư nâng cấp, di dời các cửahàng xăng dầu theo Quy hoạch đã được phê duyệt; chủ động cải tạo, sửa chữa nângcấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu của đơn vị kịpthời theo yêu cầu mới, đúng tiêu chí quy định từng loại cấp hàng xăng dầu theolộ trình trong Quy hoạch.

Điều 2.

1. Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành vàỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành các kế hoạch cụthể (nhất là kế hoạch về lộ trình đầu tư nâng cấp, di dời các cửa hàng xăngdầu) để tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Quy hoạch pháttriển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020,có xét đến năm 2025” và các nội dung tại mục 1, 2 - phần V - Điều 1 Quyết địnhnày gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện trong kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàngnăm; theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện; đề xuất những giải pháp để thựchiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chứctriển khai các định hướng phát triển và biện pháp cụ thể hóa các nội dung quyhoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bảo đảm tính thốngnhất và đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của tỉnh; phối hợpcác sở, ngành triển khai các giải pháp đầu tư, nâng cấp, di dời các cửa hàngxăng dầu theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị

xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN