ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72/CV .SXD ngày 31 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu trong đó có quy định việc thu, chi, tiền chi phí thẩm định dự án đầu tư, UBND tỉnh quy định tạm thời mức thu Lệ phí thẩm định dự án đầu tư bằng 50% mức thu quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và thực hiện việc thu và chi theo Thông tư này.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường