UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự phóng
đường Nguyễn Trung Ngạn nối dài, quận 1

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;

- Căn cứ các Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30 tháng 9 năm 1995 và số 4963/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 (Công văn số 431/CV-UB ngày 23 tháng 01 năm 2003 và Báo cáo số 118/BC-UB ngày 25 tháng 10 năm 2002), của Sở Giao thông công chánh (Công văn số 517/GT-GT ngày 08 tháng 4 năm 2003) và của Sở Quy hoạch-Kiến trúc (Công văn số 3276/QHKT-QH ngày 27 tháng 10 năm 2004);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, giữ nguyên hiện trạng hẻm cụt rộng 5m thay vì dự phóng đường Nguyễn Trung Ngạn nối dài từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 (điều chỉnh chi tiết liên quan đã ban hành kèm theo Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức thực hiện lộ giới và lý trình mới của đường Nguyễn Trung Ngạn nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đua