BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐTIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chứccủa Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYTngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dượcthuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYTngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mạingày 14/5/2015 đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo HuyềnMinh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý mỹ phẩm và Trưởng Phòng Thanhtra dược, mỹ phẩm thuộc Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh do Cục Quản lý Dược cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sn phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Moisturizing Collagen Hand Cream

71554/13/CBMP-QL D

04/5/2013

2

3W Clinic Brown Rice Foam Cleansing

71555/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Cream

71558/13/CBMP-QLD

04/5/2013

4

3W Clinic Enrich Foot Treatment

71560/13/CBMP-QLD

04/5/2013

Tổng số: 04 sản phẩm

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sảnphẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

+ Địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơquan địa chính cấp: 958/23/12) Lạc Long Quân, Phường8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Lý do thu hồi: Công ty không cungcấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm theo yêu cầu của Đoànkiểm tra hậu mại mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược nêu tạiBiên bản kiểm tra ngày 14/5/2015.

Điều 2. CụcQuản lý Dược Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trungương tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hsơ công bsản phẩm mỹphẩm trongvòng 06 tháng đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giámđốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh, Giám đốc Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt