BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 1993
quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung biểu số xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ngày 31-3-1992

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26-12-1991;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 110/HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 quyết định số 359/HĐBT ngày 29-9-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi thuế suất của nhóm hàng có mã số 100600 "gạo các loại" của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110-HĐBTngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng, từ thuế suất 1% xuống thuế suất là 0% (không phần trăm).

Điều 2.Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng nhập khẩu kèm theo Nghị định số 110/HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 359-HĐBTngày 29-9-1992 của Hội đồng Bộ trưởng; Quyết định số 216 TC/TCT ngày 13-4-1993 của Bộ Tài chính; thành các thuế suất mới quy định tại Biểu sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Những điểm sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 15-8-1993. Các điểm trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm chỉ đạo Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tính thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo đúng quy định./.

BIỂU SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo quyết định số 517 TC/TCT ngày 3 tháng 8 năm 1993
của Bộ Tài chính)

Mã số

Nhóm, mặt hàng

Thuế suất (%)

1

2

3

25.23

Xi măng Porland, xi măng có phèn ("ciment fondu"), xi măng nước tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng Clinke

 

25.23.10

Clinke

 

 

- Xi măng porland:

10

25.23.21

- Xi măng trắng đã hoặc chưa nhuộm màu nhân tạo

22

25.23.29

- Loại khác

22

25.23.30

- Xi măng có phèn ("ciment fondu")

22

25.23.90

- Xi măng nước khác

22

37.02.00

Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, băng, các vật liệu phủ lớp bắt sáng, chưa lộ sáng trừ giấy bìa hay vật liệu dệt, phim in sẵn thành từng cuộn được phủ lớp bắt sáng chưa lộ sáng

 

 

- Dùng cho X quang

0

 

- Phim in ngay

15

 

- Phim chụp ảnh dạng cuộn lớn (phim bành), lõi phim và hộp phim để sản xuất phim cuộn thành phẩm

5

 

- Loại có răng dùng để chụp ảnh (cuộn nhỏ)

15

 

- Loại dùng để quay phim điện ảnh

0

 

- Loại khác

1

48.05

Các loại giấy và bìa không tráng khác, dạng cuộn hoặc tờ

 

48.05.10

- Giấy xốp dạng cuộn có trọng lượng đến 20g/m2

5

48.05.20

- Giấy cốt làm giấy dầu

0

48.05.90

- Loại khác

10

48.11

Giấy bìa bông Cellulo và giấy súc bằng sợi Cellulo đã tráng, thấm tẩm, phủ nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, dạng cuộn hoặc tờ trừ các loại thuộc nhóm 4803, 4809, 4810, 4818

 

48.11.10

- Giấy và bìa có quét hắc ín, bi-tum, nhựa đường

1

48.11.21

- Giấy hoặc bìa có lớp keo hoặc chất dính

10

48.11.29

- Loại khác

5

48.11.30

- Giấy và bìa đã tráng, thấm tẩm hoặc phủ bằng Plastic (trừ chất dính)

5

48.11.40

- Giấy và bìa tráng, thấm tẩm hoặc phủ sáp parifin, stecirin, dầu hoặc glycerol

10

48.11.90

- Giấy bìa khác, bông cellulo và giấy súc bằng cellulo khác

10

85.23

Băng, đĩa trắng (chưa ghi) để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, trừ các sản phẩm thuộc chương 37

 

 

- Băng từ:

 

85.23.11

- Có chiều rộng không quá 4mm

20

85.23.12

- Có chiều rộng trên 4mm nhưng không quá 6,5mm

20

85.23.13

- Có chiều rộng trên 6,5mm

20

85.23.14

- Băng Umatic chuyên dùng

5

85.23.20

- Băng bành, vỏ hộp băng để làm băng ghi hình, ghi tiếng

10

85.23.90

- Loại khác

 

85.23.90.10

- Đĩa mềm dùng cho máy vi tính

0

85.23.90.90

- Loại khác

20

96.08

Bút bi, bút viết ngòi, phớt, bút ruột phớt khác, bút phớt ngòi to, bút máy, bút viết giấy than, các loại bút chì bấm; quản bút mực, bút chì, các loại quản bút tương tự, phụ tùng (kể cả nắp và phần kẹp bút) của các loại bút kể trên trừ các loại thuộc nhóm 9609

 

96.08.10

- Bút bi

30

96.08.20

- Bút viết ngòi, bút phớt, bút có ruột phớt khác, bút phớt ngòi to

30

 

- Bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác:

 

96.08.31

- Bút vẽ mực nho

30

96.08.39

- Loại khác

30

96.08.40

- Bút chì bấm

30

96.08.50

- Bộ vật phẩm có từ 2 trở lên các mặt hàng thuộc các phân nhóm trên

30

96.08.60

- Phụ tùng bút bi, gồm cả bi và ống mực

20

 

- Loại khác:

 

96.08.91

- Ngòi bút và bi ngòi

20

96.08.99

- Loại khác

30

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh