ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức làm công tác tài nguyên và môi trường của các huyện, thị xã và cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường cấp xã

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg , ngày 2/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường và đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học - Công nghệ;

Căn cứ Quyết đinh số 178/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tích số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 545/TT-TN &MT ngày 30/9/2003, về việc xin phê duyệt vịtrí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức làm công tác tài nguyên và môi trường của các huyện, thị xã, và cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường cấp xã".

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên vả Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh