BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5730/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình k thuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa”, gồm 57 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kthuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thtrưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- B
o hiểm Xã hội Việt Nam (đ phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

DANH SÁCH

57 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5730/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Phẫu thuật điều trị co thắt thực quản lan tỏa

2.

Các phu thuật thực quản khác

3.

Ct u tá tràng

4.

Ct ruột non hình chêm

5.

Gỡ dính sau mổ lại

6.

Đóng mở thông ruột non

7.

Khâu vết thương tĩnh mạch mạc treo tràng trên

8.

Khâu vết thương động mạch mạc treo tràng trên

9.

Bc cu động mạch mạc treo tràng trên bng đoạn tĩnh mạch hin hoặc đoạn mạch nhân tạo

10.

Cắt đoạn động mạch mạc treo tràng trên, ni động mạch trực tiếp

11.

Dn lưu hoặc mở thông manh tràng

12.

Cắt túi thừa đại tràng

13.

Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường tầng sinh môn

14.

Phẫu thuật điều trị bệnh Verneuil

15.

Điều trị hẹp hậu môn bằng cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn

16.

Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome)

17.

Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp...)

18.

Phẫu thuật điều trị táo bón do rối loạn co thắt cơ mu - trực tràng (Anismus)

19.

Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn gin

20.

Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp

21.

Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối trực tiếp

22.

Ct đoạn tĩnh mạch cửa, ghép tự thân

23.

Cắt đoạn tĩnh mạch cửa, nối bằng mạch nhân tạo

24.

Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa

25.

Cắt lọc nhu mô gan

26.

Thăm dò kết hợp với tiêm cồn hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh

27.

Mống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi đường mật

28.

Mống mật chủ lấy sỏi đường mật, nội soi tán sỏi đường mật

29.

Phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn

30.

Phẫu thuật Puestow - Gillesby

31.

Khâu vết thương lách

32.

Bảo tồn lách vỡ bng lưới sinh học

33.

Các phẫu thuật lách khác

34.

Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn (Phẫu thuật nang niệu rốn)

35.

Phẫu thuật khâu lthủng cơ hoành do vết thương

36.

Phẫu thuật khâu vỡ cơ hoành

37.

Phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành

38.

Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek)

39.

Phẫu thuật điều trị nhão cơ hoành

40.

Phẫu thuật cắt u cơ hoành

41.

Khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ

42.

Khâu vết thương thành bụng

43

Phẫu thuật mbụng thăm dò, lau rửa, đặt dẫn lưu

44.

Ly mạc nối lớn và mạc nối nhỏ

45

Bóc phúc mạc kèm ct các tạng khác và điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ

46.

Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất với nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ

47.

Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ

48.

Bóc phúc mạc kèm ct các tạng khác và điều trị hóa chất với nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ

49.

Phẫu thuật lấy u sau phúc mạc

50.

Phẫu thuật điều trị đại tiện mất tự chủ

51.

Đóng rò trực tràng- âm đạo

52.

Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng

53.

Phẫu thuật Longo

54.

Đóng rò trực tràng- bàng quang

55.

Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ

56.

Phẫu thuật khâu treo và tiệt mạch trĩ

57.

Bóc u xơ, cơ...trực tràng đường ổ bụng