ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 574-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 54 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, banhành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 54(năm mươi tư) tiêu chuẩn Nhà nước về xi-măng Poóc lãng; Đất cho xây dựng. Lấy,bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu, Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ; Axitsunfuric kỹ thuật; Thuốc thử Axit sunfuric; Dụng cụ đo dung tích. Quy trìnhkiểm định; Quặng cromit xuất khẩu. Yêu cầu kỹ thuật; Quặng cromit. Phương phápthử; Than cho sinh hoạt. Yêu cầu kỹ thuật; Than cho gạch ngói thường, các loạibằng đất nung. Yêu cầu kỹ thuật; Thép hình chống ăn mòn và bền nóng Mác. Yêucầu kỹ thuật (Danh mục kèm theo Quyết định này)[1].

Điều 2. Tùy theo hình thứcban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải đượcnghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc


[1] Không in danh mục.