BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHẶN DÒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH
HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG, TỈNH SƠN LA
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La: số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 phê duyệt Dự án đầu tư; số 1512/QĐ-BNN-XD ngày 03/7/2013 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối;
Căn cứ văn bản số 583/UBND-KTN ngày 14/3/2014 củaUBND tnh Sơn La về việc chặn dòng vượt lũ dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, xã Hua La, tỉnh Sơn La;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ?

Xét tờ trình số 103/BQL-QL ngày 26/3/2014 của Ban Quản lý đầu và xây dựng thủy lợi 1 xin phê duyệt kế hoạch chặn dòng thi công công trình đầu mi Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại báo cáo số 359/BC-XD-TC ngày 27/3/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chặn dòng thi công Công trình đầu mối Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La với các nội dung chủ yếu sau:
1. Thời điểm chặn dòng: cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2014.
2. Phương án và biện pháp thi công chặn dòng:
Căn cứ lưu lượng dòng chảy tại thời điểm chặn dòng và tình hình thực tế hiện trường, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức chặn dòng và thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3. Mốc thời gian phải thực hiện sau khi chặn dòng:
Đào bốc xúc đất đá, xử lý móng và thi công phân đoạn 5 đến cao độ +631.0m xong trước ngày 30/4/2014.
Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

>> Xem thêm:  Tư vấn cách giải quyết tranh chấp đất đai khi mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay ?

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cấp quyết định đầu tư, Bộ giao nhiệm vụ:
a) Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1:
- Rà soát, hoàn thiện phương án chặn dòng, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình, đáp ứng tiến độ theo các mốc thời gian yêu cầu.
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự, an ninh và môi trường khu vực xây dựng công trình.
- Tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình đúng thiết kế được duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan và các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam (MECO): là đơn vị trực tiếp thi công đập chính chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu thực hiện công tác chặn dòng và phối hợp với các đơn vị thi công các hạng mục liên quan tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
c) Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả, phối hợp với các bên liên quan kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc tại hiện trường đảm bảo công tác thi công đáp ứng chất lượng, tiến độ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La:
Chỉ đạo UBND thành phố Sơn La và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tận thu lâm sản lòng hồ theo tiến độ chặn dòng đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân vùng lòng hồ, đáp ứng tiến độ thi công công trình vượt lũ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi bị thu hồi, cưỡng chế đất ? Tranh chấp tiền đặt cọc mua đất ?

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ b/cáo);
-
UBND tỉnh Sơn La;
- UBND thành phố Sơn La;
- MECO, HEC;
- Lưu VT, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
H
oàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Đất đang tranh chấp có bán được không ? Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp ?