ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 575-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 48 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, banhành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 48 (bốnmươi tám) tiêu chuẩn Nhà nước về dấu sửa bài; Bản thảo đánh máy cho sách và tạpchí; Hạt giống su hào; Kiểm tra thống kê chất lượng; Các trang bị bảo hộ laođộng; Thuốc thử Natri Clorua; Chất chỉ thị Fenôlftalin; Amoniac lỏng tổng hợp;Urê nông nghiệp; Hóa chất; Phân nhóm và ký hiệu mức độ tinh khiết: Quặng vàtinh quặng kim loại màu; Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầuthiết kế; Rượu gừng: Rượu quýt; Dầu thực vật. Phương pháp thử (Danh mục kèmtheo Quyết định này)[1].

Điều 2. Tùy theo hình thứcban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải đượcnghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trongcả nước.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc


[1] Không in danh mục.