ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kim soát th tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị đnh v kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kim soát th tc hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-BT P ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công b thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đc S Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 09/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 (chín) thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gm: 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 03 thtục hành chính cp huyện (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dn, kiểm tra, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đc Sở Tư pháp; thủ trưởng các s, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục
Kiểm soát TTHC-B Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Phóng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CTUBND ngày /3/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

Phần I

DANH MỤC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

2

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tnh

3

Công nhận và cấp thcộng tác viên

Sở Tư pháp

4

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

5

Thu hi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

6

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tnh

2

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

3

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thtục hành chính về lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp./.