BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 575/QĐ /KL-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Cục Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ /BNN-TCCB ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển giao Vườn quốc gia Tam Đảo cho CụcKiểm lâm quản lý;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vườn quốc gia Tam Đảo là đơn vịsự nghiệp thuộc Cục Kiểm lâm, có chức năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vàcác giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng; tổchức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường sinh thái; giáo dụcmôi trường theo quy hoạch và pháp luật.

Vườn quốc gia Tam Đảo có tư cáchpháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quyđịnh của pháp luật.

Trụ sở chính của Vườn quốc giađặt tại Km 13, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn cáchệ sinh thái tự nhiên, các loài sinh vật đặc hữu; phục hồi tài nguyên và cảnhquan thiên nhiên.

a) Bảo vệ, bảo tồn các hệ sinhthái tự nhiên:

- Bảo vệ, bảo tồn phát triển bềnvững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nguồn nước và các nhân tốthiên nhiên khác;

- Phòng cháy, chữa cháy rừng;phòng trừ bệnh dịch và sinh vật ngoại lai xâm hại; ngăn chặn xử lý kịp thời cáchành vi xâm hại rừng, môi trường cảnh quan.

b) Phục hồi các hệ sinh thái tựnhiên, các loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng; bảo tồn tính đa dạngsinh học;

c) Tham gia xây dựng dự án và tổchức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý, góp phần nângcao đời sống của nhân dân vùng đệm theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

d) Bảo tồn và tôn tạo các ditích lịch sử, văn hóa cảnh quan trong Vườn.

2. Nghiên cứu khoa học và hợptác quốc tế

a) Tổ chức nghiên cứu khoa họcvề bảo vệ, bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, đặc biệtlà đối với các loài động, thực vật quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp;

b) Tổ chức các dịch vụ nghiêncứu khoa học, học tập tại Vườn;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch,đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

d) Sưu tập, nuôi trồng thựcnghiệm, bảo tồn nguồn gien các loài động, thực vật quý hiếm;

đ) Xây dựng chương trình, dự ánhợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiênvà đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được duyệttheo phân cấp của Cục Kiểm lâm;

e) Nghiên cứu xây dựng các môhình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư ở vùng đệm, mô hìnhlàng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong vùng đệm.

3. Tổ chức dịch vụ môi trường

a) Xây dựng trình duyệt quyhoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái của Vườn và tổchức thực hiện. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảovệ, bảo tồn và phát triển;

b) Tổ chức liên doanh, liên kết,cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quyđịnh hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh dulịch sinh thái của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết;

c) Tuyên truyền, giáo dục môitrường nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho khách du lịchvà cộng đồng; thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách dulịch.

4. TrìnhCục trưởng Cục Kiểm lâm các chương trình, dự án đầu tư, là chủ đầu tư các dự ántheo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Tuyên truyền,phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật vềquản lý bảo vệ rừng, bảo tồn trong Vườn và vùng đệm.

6. Quản lý tàichính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống thamnhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý bộ máytổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luậttheo phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Thực hiện cácnhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vườnquốc gia Tam Đảo có Giám đốc vườn làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm vàcác Phó giám đốc vườn do Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theophân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Giám đốc chịutrách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động củaVườn. Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trướcpháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Bộ máy làm việc

a) Hạt Kiểm lâm;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng Khoa học và hợp tácquốc tế;

d) Phòng Tổ chức - hành chính;

đ) Trung tâm dịch vụ - du lịchsinh thái và giáo dục môi trường;

e) Trung tâm cứu hộ và bảo tồnđộng, thực vật hoang dã quý hiếm.

Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảoquy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm, các Phòng và Trung tâm; xây dựngquy chế làm việc của Vườn trình Cục trưởng Cục Kiểm lâm phê duyệt trước khi banhành; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phâncấp quản lý cán bộ của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Cục, Giám đốcVườn quốc gia Tam Đảo và Trưởng các phòng chức năng của Cục chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Vụ TCCB,KH,TC, KHCN&MT;
- Cục LN,QLXDCT;
- Lưu: VP.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn