ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 575/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH “BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ GIỮA CÁC SỞ,BAN, NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẢN LÝ GIỮA CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẬN, HUYỆN”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962 ;
- Căn cứ vào bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyềnNhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 24-CP, ngày 02/02/1976của Hội đồng Chính phủ ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất, đã đề raphương hướng phân công, phân cấp quản lý ở Thành phố ;
- Để ổn định dần từng bước việc phân công và phân cấp quản lý các mặt kinh tế, vănhóa, xã hội song song với việc triển khai công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa vàcải tiến, xây dựng ổn định dần tổ chức và quản lý kinh tế của Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèmtheo quyết định này, “Bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các Sở,Ban, Ngành của Thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp Thành phố và cấp Quận,Huyện.

Điều 2.- Các Sở, Ban,Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, trong phạm vi trách nhiệm của mình,phải quán triệt và cụ thể hóa những quy định này trong Bản quy định về tổ chứcvà hoạt động của cơ quan mình và trong việc phân cấp quản lý cụ thể cho cácPhòng chuyên môn thuộc ngành mình ở Quận, Huyện.

Ủy ban nhân dân các Quận, Huyệnphải quán triệt và cụ thể hóa những điều quy định này trong việc lãnh đạo, chỉđạo các Phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban và trong công tác thực tiễn.

Ban Tổ chức chánh quyền giúp Ủyban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc các ngành các cấpnghiêm chỉnh thực hiện Bản Quy định tạm thời này và kịp thời sơ kết tổng kếtbáo cáo Ủy ban nhân dân bổ sung cho hoàn chỉnh.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Thủtrưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dâncác Quận, Huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Văn phòng Thủ tướng
-Bộ phận BTC TƯ tại TP
-Các đ/c Ban TV. Thành ủy
-Các đ/c TT. UBND Thành phố
-Các Sở, Ban, Ngành Thành phố
-Ban Tổ chức Chính phủ (Hà Nội)
-VP. Thành ủy và các Ban của TU
-Mặt trận và các Đoàn thể q/c TP
-UBND các Quận, Huyện
-Lưu VF. UB và BTC Chính quyền

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ