ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Phê duyệt phân loại đường phố và hệ số đường tại

trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai

_______________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (Tờ trình số 167/TT .XD ngày 29 tháng 9 năm 2004) và Biên bản họp liên ngành 27/9/2004 về việc phân loại đường phố và hệ số đường tại trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân loại đường phố và hệ số đường tại trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở cho việc tính tiền sử dụng đất trên các tuyến đường thuộc trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường