THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 576-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀNGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CỐ ĐỊNH VÀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC LẬP BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào yêu cầu của côngtác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, công tác thống kê và các công tác nghiêncứu kinh tế khác.
Xét bảng giá cố định ban hành theo quyết định số 198-CP ngày 28-10-1970 của Hộiđồng Chính phủ đến nay không còn thích hợp nữa.
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay tiến hànhlập bảng giá cố định mới cho các sản phẩm của các ngành sản xuất theo cácnguyên tắc sau đây:

1. Đối với các sản phẩm côngnghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp): lấy giá bán buôn xí nghiệp (giáthành hợp lý + lãi định mức) làm căn cứ để xác định giá cố định mới.

2. Đối với các sản phẩm nôngnghiệp: lấy giá chỉ đạo thu mua bình quân cả nước làm căn cứ để xác định giá cốđịnh mới; nếu là những sản phẩm chưa có giá chỉ đạo thu mua thì căn cứ vào quanhệ giá cả và giá trị sử dụng của sản phẩm cùng loại đã có giá chỉ đạo thu muađể xác định; nếu là những sản phẩm nông nghiệp do các nông trường quốc doanhsản xuất ra thì không có giá thu mua thì lấy giá giao nộp sản phẩm cho Nhà nướcđể xác định.

3. Sản phẩm để lập giá cố địnhmới phải phân rõ quy cách, phẩm chất, tính theo đơn vị đo lường hợp pháp củaNhà nước, có tên gọi chính xác theo danh mục thống nhất phù hợp với công tác kếhoạch, công tác thống kê và các công tác nghiên cứu khác.

4. Lấy năm 1978 làm thời kỳ căncứ để xác định giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp. Nhữngsản phẩm mới sản xuất ra sau năm 1978 thì lấy thời kỳ sản xuất ổn định làm căncứ để xác định.

Điều 2. – Thành lập tổchức chỉ đạo việc lập bảng giá cố định mới như sau:

1. Ở trung ương, ban chỉ đạo lậpbảng giá cố định mới bao gồm thủ trưởng các ngành:

- Tổng cục Thống kê;

- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;

- Ủy ban Vật giá Nhà nước;

Do Tổng cục Thống kê chủ trì.

Ban chỉ đạo trung ương có tráchnhiệm hướng dẫn các Bộ, Tổng cục có liên quan và các tỉnh, thành phố nghiên cứulập bảng dự án giá cố định mới; tổng hợp dự án của các ngành, các địa phương đểtrình Chính phủ phê chuẩn và ban hành bảng giá cố định mới trong năm 1979.

Để giúp việc cho ban chỉ đạotrung ương, thành lập một bộ phận chuyên trách đặt tại Tổng cục Thống kê gồmmột số cán bộ của 3 cơ quan trên (mỗi cơ quan cử 1 cán bộ cấp vụ và 5 cán bộnghiệp vụ tham gia). Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm giúp ban chỉ đạo trungương chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp lập bản dự thảo cố giá cố định mớiđể trình Chính phủ phê chuẩn.

2. Ở các Bộ và Tổng cục

Các Bộ và Tổng cục quản lý vàcác ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, căn cứvào sự hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương, có trách nhiệm nghiên cứu lập bảngdự án giá cố định của các sản phẩm do ngành mình quản lý sản xuất và gửi về banchỉ đạo trung ương tổng hợp.

Ở mỗi Bộ, Tổng cục cần thành lậpmột tiểu ban lập bảng giá cố định mới do một đồng chí thứ trưởng trực tiếp lãnhđạo. Thành phần của tiểu ban này gồm các cán bộ thống kê, kế hoạch, vật giá, kếtoán, do cán bộ thống kê chủ trì. Số lượng cán bộ tham gia tiểu ban sẽ tùy theokhối lượng công tác của từng Bộ, Tổng cục mà xác định và phải chuyên trách làmviệc lập bảng giá cố định cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ở các tỉnh và thành phố trựcthuộc trung ương.

Ủy ban nhân dân tỉnh và thànhphố thành lập tổ chuyên trách việc lập bảng giá cố định mới gồm các cán bộ củaChi cục thống kê, Ủy ban kế hoạch, Ủy ban vật giá. Tổ này do Chi cục thống kêchủ trì và do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, có tráchnhiệm nghiên cứu lập bảng dự án giá cố định mới các sản phẩm công nghiệp vànông nghiệp do địa phương mình quản lý sản xuất gửi về ban chỉ đạo trung ươngvà các ngành quản lý ngành sản xuất để tổng hợp.

Điều 3. – Các đồng chíTổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủnhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, các đồng chí thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng