UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG VÀ MỨC GIÁ VÉ LẺ XEMBIỄU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 175/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy địnhquản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễnca Huế trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 551/STC-QLGCS ngày 25 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chitrả thù lao cho diễn viên, nhạc công và mức giá vé lẻ xem biễu diễn ca Huế nhưsau:

1. Mức chi trả thù lao tối thiểucho diễn viên và nhạc công biễu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh là: 150.000 đồng/người/xuấtdiễn.

2. Mức giá vé lẻ tối thiểu xem biễudiễn ca Huế là 100.000 đồng/người (chưa có thuế VAT).

Tùy theo chất lượng diễn viên, theoyêu cầu của khách cần thưởng thức, nghiên cứu nghệ thuật ca Huế mà đơn vị tổchức biểu diễn ca Huế thỏa thuận giá cả cho một xuất diễn đảm bảo các chi phítổ chức biểu diễn, nhưng không thấp hơn mức quy định nêu trên.

Điều 2. Giao trách nhiệmcho:

1. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thaovà Du lịch:

a) Tổ chức thực hiện tốt Quy chếhoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh tại Quyếtđịnh số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;đồng thời quán triệt cho toàn thể diễn viên, nhạc công và các đơn vị hoạt độngkinh doanh dịch vụ có tham gia biểu diễn ca Huế chấn chỉnh và nâng cao chấtlượng biểu diễn ca Huế gắn với giá trị suất diễn đảm bảo yêu cầu phục vụ khách.

b) Chỉ đạo các đơn vị tổ chứcbiểu diễn ca Huế phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập thủ tục phát hành vé lẻ xembiễu diễn ca Huế theo quy định.

2. Các đơn vị tổ chức biểu diễnca Huế tùy theo chất lượng xuất diễn theo yêu cầu của khách để công bố, đăng kýgiá xuất diễn ca Huế theo quy định quản lý Nhà nước về giá; niêm yết công khai vàgửi về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để thống nhất quản lý.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế các Quyết định số 2807/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005, Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 02tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hóa Thể thao và Du lịch,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu